คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงานและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์ (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับ AEC) โดยจัดการอบรมผู้เกี่ยวข้องรวม 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเรือนโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลากรและเจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน

Advertisement

Advertisement

นางอัญชลี ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม ฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จากนั้น ร่วมกันทบทวนแผนฟื้นฟูสหกรณ์ และจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสหกรณ์ แปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดการพัฒนากิจการสหกรณ์ เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด