ความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ

287
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ

สำหรับใครที่ได้เคยศึกษาพุทธประวัติในแบบฉบับของภาษาอังกฤษแล้วหรือยังไม่เคยก็ตามทีวันนี้จะพาไปรู้จักคำศัพท์น่ารู้ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนอ่านพุทธประวัติในภาคภาษาอังกฤษจะไปคำศัพท์คำไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย!!!

ก่อนอื่นเราจะพาไปรู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก่อน พระพุทธเจ้าเดิมชื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติในเวลาเช้าตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๖ ปีจอ ใต้ต้นสาละคู่ที่ออกดอกบานสะพรั่ง และพระมารดาคือพระนางเจ้าสิริมหามายา พระบิดานามว่าพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อพระราชกุมารประสูติได้ 3 วัน อสิตดาบสหรือกาฬเทวิลดาบสเข้าเยี่ยมและทำนายพระลักษณะ เมื่อพระราชกุมารประสูติได้ 5 วันพระเจ้าสุทโธทนะได้จัดพิธีขนานพระนามพระราชกุมารและได้นามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่าผู้มีความต้องการสำเร็จ เมื่อพระราชกุมารประสูติได้ 7 วันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาได้เสด็จสวรรคตแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อมีพระชนมายุ ได้ 7 พรรษาได้เข้าศึกษาในสำนักครูวิศวามิตรจนจบ 18 สาขาและเป็นที่ปลาบปลื้มแก่พระราชบิดาเป็นอย่างมากแล้วเมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษาพระราชบิดาจึงจัดให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราและเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 29 พรรษาจึงได้พระราชโอรสที่ประสูติจากพระนางพิมพาและมีพระนามว่า "ราหุลกุมาร"

Advertisement

Advertisement

เมื่อพระชนมายุ 29 พรรษาได้เสด็จออกผนวชเนื่องจากเกิดความเบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติโดยมีปัญจวัคคีย์ติดตามอุปัฏฐากบำรุงและทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างหนักแล้วเมื่อเวลาผ่านไป 6 ปีพระองค์จึงได้ตรัสรู้ในเช้า วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี โดยประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ออกประกาศศาสนาจนได้พระอัครสาวก  อัครสาวิกาจนถึงพระสาวกและอุบาสกอุบาสิกามากหลายจนทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงและมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมากหลังจากพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาเผยแพร่หลักธรรมคำสอนมาเป็นเวลา 45 พรรษา นับตั้งแต่ตรัสรู้ พระองค์ทรงได้เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ ณ เมืองกุสินารา ซึ่งตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๖ ปีมะเส็ง ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานในวันนี้นั่นเองหลังจากปรินิพพานได้ 7 วันจึงได้กระทำพิธีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าและได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและน้อมรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้นี่ก็คือประวัติ อย่างย่อๆ ของพระพุทธเจ้า

Advertisement

Advertisement

โดยคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ได้นำมาจากหนังสือชื่อว่า : PICTORIAL BIOGRAPHY OF THE LORD BUDDHA (SOTTHI  NIRANTARA : SUREE MEEPHOLKIT)

https://pixabay.com/th/vectors/%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1889661/

เครดิตภาพจาก : truthseeker08 / Pixabay

1. Before being Sammasambuddha

ซึ่งเป็นตอนที่เล่าถึงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งจะกล่าวถึงอดีตชาติการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติที่ได้ไปเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเอง.

BODHISATTA (During his Jivita as Sumedha Tapasa)

https://pixabay.com/th/illustrations/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-zen-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%a5-%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81-4338372/

เครดิตภาพจาก : DuongNgoc1987 / Pixabay

- Arahanta        แปลว่า   พระอรหันต์

- Brahmin         แปลว่า     พราหมณ์

- Sumedha       แปลว่า  สุเมธ (สุเมธดาบส)

- Threefold       แปลว่า   สามเท่า

- Completed     แปลว่า    เสร็จสมบูรณ์

- Brahmanism   แปลว่า    พราหมณ์

Advertisement

Advertisement

- Death             แปลว่า    ความตาย

- Parents          แปลว่า     พ่อแม่

- Administrator  แปลว่า    ผู้ดูแล

- Family            แปลว่า    ครอบครัว

- Properties      แปลว่า    คุณสมบัติ

- brought          แปลว่า    นำมา

- Gold              แปลว่า     ทอง

- Silver             แปลว่า     เงิน

- Jewelries       แปลว่า     เครื่องประดับ

- Amassed       แปลว่า     สะสม

- Generations  แปลว่า     รุ่น

- Explained      แปลว่า     อธิบาย

- Wealth           แปลว่า      ความมั่งคั่ง

- Pundit            แปลว่า      บัณฑิต

- Possess         แปลว่า      มี

- Observed      แปลว่า       สังเกต

- Abundant      แปลว่า       อุดมสมบูรณ์

- Relatives       แปลว่า       ญาติ

- Reguested     แปลว่า      ลงทะเบียน

- Announce      แปลว่า       ประกาศ

- Donation       แปลว่า        การบริจาค

- Pursue          แปลว่า         ไล่ตาม

- Tapasa          แปลว่า         ดาบส

- Mountain      แปลว่า         ภูเขา

- Forest           แปลว่า         ป่า

- Completion   แปลว่า        เสร็จสิ้น

- Enlightened  แปลว่า        ตรัสรู้

During the Jivita of Dipankara Buddha

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39615 เครดิตภาพจาก : ลานธรรมจักร / dhammajak

- Dhamma        แปลว่า    ธรรมะ

- Various           แปลว่า    ต่างๆ,มากมาย,หลากหลาย

- Kingdoms       แปลว่า   อาณาจักร

- Birthplace       แปลว่า    บ้านเกิด

- Prepare          แปลว่า    เตรียม

- Road              แปลว่า     ถนน

- Befitting          แปลว่า     เหมาะสม

- Honor             แปลว่า    ให้เกียรติ

- Building          แปลว่า    อาคาร

- Decorated      แปลว่า     ตกแต่ง

- Beautifully      แปลว่า      สวยงาม

- Garlands        แปลว่า   มาลัย

- Assorted        แปลว่า    สารพัน,หลากๆ

- Flowers         แปลว่า    ดอกไม้

- Covering       แปลว่า   ครอบคลุม

- Perfumed      แปลว่า    หอม

- Low               แปลว่า    ต่ำ

- Convenient   แปลว่า    สะดวก

- Assigned       แปลว่า     ได้รับมอบหมาย

- Portion          แปลว่า       ส่วน

- Bumpy          แปลว่า    เป็นหลุมเป็นบ่อ

- Joyous          แปลว่า    ร่าเริง

- Praise           แปลว่า    สรรเสริญ

- Clasped         แปลว่า   หนีบ,จับมือกัน

- Respectfully  แปลว่า    ขอแสดงความนับถือ

ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาพุทธประวัติในของภาคภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เข้าใจในเนื้อหาหนังสือได้มากยิ่งขึ้นและยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกมากมายซึ่งจะได้นำเสนอในบทความต่อไป!!!

ขอขอบคุณที่ได้เข้ามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้   Thank You For Follow My Article.

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-1340772/ เครดิตภาพจาก : BeaTzJooDy / Pixabay

เครดิตภาพหน้าปกจาก : DuongNgoc1987 / pixabay


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์