คัดลอกลิงค์

โควิด-19

จิตอาสาไทย กับสถานการณ์ COVID-19

MKimagine
MKimagine
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก MKimagine
แจ้งตรวจสอบ
จิตอาสาไทย กับสถานการณ์ COVID-19

ก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยพฤติกรรมอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จิตอาสาไทย กับสถานการณ์ COVID-19

ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยที่ชาวต่างชาติมักชื่นชม และหาได้ยากในสังคมชาวต่างชาติโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งตะวันตก ได้แก่ ความเกรงใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน และมักจะช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากเราถูกเลี้ยงดูและหล่อหลอมมาในลักษณะสังคมแบบนี้ เมื่อพบคนกำลังเดือดร้อนหากมีกำลังความสามารถที่สามารถอาสา หรือให้ความช่วยเหลือได้ก็มักจะช่วยเหลือกัน หรือพูดกันเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า เราถูกปลูกฝังให้มีหัวใจจิตอาสานั่นเอง ในที่นี่จะกล่าวถึงความมีหัวใจจิตอาสาไทย กับสถานการณ์ COVID-19 ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร

voluneteer1

จิตอาสากับคนไทย

จิตอาสา คำ ๆ นี้เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ ตามสื่อต่าง ๆ จากโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แท้จริงแล้ว จิตอาสาอยู่คู่กับลักษณะนิสัยของคนไทยมาช้านาน นั่นคือ จิตอาสา หมายถึง บุคคลที่มีความสำนึกต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี มีความหวังดีต่อผู้อื่น อยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีจิตที่จะแสดงพฤติกรรมอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพียงแค่เรามีความคิดที่ว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม หรือออกจากบ้านไปทำงาน เจอขยะตกอยู่กลางทาง เก็บขึ้นมาเพื่อนำไปทิ้งในถังขยะ ก็นับได้ว่าเราได้ทำตัวเป็นจิตอาสาแล้ว เห็นไหมว่าจิตอาสากับคนไทย ไม่ยากเลย

Advertisement

Advertisement

Voluneteer2

Voluneteer3

Voluneteer4จิตอาสาไทย เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร?

คนไทยมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในสายเลือด ต้องพูดคำนี้ เพราะในขณะที่เรากำลังประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานการณ์โรคระบาดระดับโลก มีคนที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและทางอ้อม ทั้งหนักและเบา บางคนไม่มีงานทำ ตกงาน และอาจถึงขนาดไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ในการประทังชีวิต หรือปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้สำหรับการป้องกันดูแลตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อชนิดนี้ หรือปัญหาอื่น ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่เราก็ยังมีจิตอาสา แม้ไม่อาจแก้ไขปัญหาให้หมดไป แต่ก็สามารถลดความรุนแรงของปัญหาจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ ซึ่งเห็นได้จากข่าวต่าง ๆ ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ หรือสามารถพบเห็นได้ด้วยตนเองโดยทั่วไป อาทิเช่น

Advertisement

Advertisement

จิตอาสาแจกอาหาร ให้กับคนตกงาน คนมีรายได้น้อย หรือนักท่องเที่ยวตกค้างที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ แม้ไม่ได้ช่วยเหลือเป็นเงินทอง แต่ก็สามารถทำให้บุคคลที่กำลังประสบกับปัญหาไม่มีอาหารกิน ได้อิ่มท้อง

Advertisement

Advertisement

จิตอาสาแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปร์ยแอลกอฮอล์ ให้กับคนที่ประสบปัญหาไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวใช้ทั้งที่ทำงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยง และมีรายได้น้อย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวหายากยิ่งกว่าสิ่งใดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ หรือแม้จะหาได้ ก็ราคาสูง แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการป้องกันโรคระบาด และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนี้

จิตอาสาทำหน้ากาก Face Shield อุปกรณ์การแพทย์ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้สำหรับการป้องกันดูแลตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อนี้

เจ้าของโรงแรมบางแห่งยินดีมอบโรงแรมของตนเองให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือทำโรงพยาบาลสนาม เจ้าของโรงงานบางแห่งที่ผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ยินดีที่จะปิดการผลิตเพื่อขายมาเป็นการผลิตเพื่อแจกให้กับโรงพยาบาลเพื่อบรรเทาปัญหาโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงพฤติกรรมอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือมีความเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถทำให้เป็นที่ถูกต้อง พอใจและถูกใจได้ทั้งหมดทุกคน มองในแง่มุมหนึ่ง ในร้ายก็ยังมีดี ไทยเรายังมีบุคคลที่มีความเป็นจิตอาสามากมาย ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จิตอาสาไทย กับสถานการณ์ COVID-19 แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน 

เครดิตภาพ (เรียบลำดับจาก 1-4)

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

https://pixabay.com

https://pixabay.com

ติดตามบทความจาก MKImagine ได้ที่

https://www.facebook.com/MKimagine

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด