ความรู้

ประเภทของ Work Permit

2.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ประเภทของ Work Permit

ประเภทของ Work Permit

ประเภทของงานที่ต้องขออนุญาตทำงาน แบ่งได้ตามประเภทของใบอนุญาตในระบบ Work Permit ซึ่งมี 10 ประเภท ตามรายดังนี้

  1. งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
  2. งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
  3. งานที่สูง
  4. งานขุด
  5. งานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
  6. งานอับอากาศ
  7. งานรื้อทำลาย
  8. งานเจาะบนที่สูง
  9. งานตัดต่อระบบ
  10. งานยกเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องมือกล

งานเกี่ยวกับความร้อน ชื่อภาพ  งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

งานที่เกี่ยวกับความร้อน สามารถสร้างอันตรายให้กับคนงานหรือคนรอบข้างและสถานที่ในขณะที่ปฏิบัติงาน มันสามารถก่อให้เกิดไฟไหม้ ซึ่งเกิดจากงานที่เกิดประกายไฟ เช่นการเชื่อมหรือการการตัด สะเก็ดไฟสามารถติดไฟวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่ออาคารและผู้คนที่เกี่ยวข้องดังนั้นสถานที่ทำงานของคุณจะต้องสร้างระบบการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับงานที่เกี่ยวกับความร้อนก่อนที่ผู้คนจะดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะต้องเตรียมใบอนุญาตในการทำงาน

Advertisement

Advertisement


งานไฟฟ้า ชื่อภาพ  งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานหรือตามบ้านเรือนมีอันตรายสูงมาก และรวดเร็วที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส ผู้ที่ใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งชนิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้แรงเคลื่อน 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ   วงจรไฟฟ้าต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดุบัติตุที่มาจากไฟฟ้า


งานที่สูง ชื่อภาพ งานที่สูงใช้บันได

งานที่สูง

การทำงานบนที่สูงมักเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก หรือ พื้นที่มีชองเปิด สิ่งของร่วงจากที่สูง เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่มีปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่รอบ ๆ ตัวเราในในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง อย่างงานก่อสร้างบนนั่งร้าน งานบนเครื่องจักรและทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น การทำงานที่มีความต่างระดับของพื้นที่ยืนปฏิบัติงาน กับ พื้นห้อง ประมาณ 2 เมตรขึ้นไปอันตรายที่พบบ่อยที่สุดจากอุบัติเหตุของการทำงานบนที่สูง คือการพลัดตกจากที่สูงซึ่งอาจมาจากหลากหลายปัจจัย สามารถเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ หรือกลายเป็นผู้พิการ และบาดเจ็บ ดังนั้นผู้ที่ทำงานบนที่สูงควรรู้ถึงหลักการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

Advertisement

Advertisement


งานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

เกี่ยวกับการทาสี หรือการทำงานที่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง การปิดช่องเปิดของผนังกันไฟลาม งานปูน สิ่งที่จำในงานนี้คือ แว้นตา ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เป็นต้น


งานที่อับอากาศ ชื่อภาพ งานที่อับอากาศ

งานอับอากาศ

งานที่อับอากาศ หรือ การทำงานในบริเวณหรือสถานที่ที่มีทางเข้าออกจํากัดและมีบรรยากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้ อากาศอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หรือสถานที่ที่อาจมีไอของ สารไวไฟหรือสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศ เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ หรือมี ก๊าซเฉื่อยอยู่หนาแน่นไม่เหมาะต่อการหายใจ ลงไปในหลุมบ่อที่มีความลึกมากกว่า 1.5 ม. ซึ่งมีโอกาสที่มีไอของสารไวไฟ สารพิษสะสม หรือออกซิเจนไม่เหมาะสมต่อการหายใจ หรือโอกาสที่ออกซิเจนไม่เพียงพอจากกิจกรรมที่ทำในหลุมบ่อในขณะ นั้น ๆ เข้าไปในห้องที่มีทางเข้าออกทางเดียวหรือน้อยกว่าปกติและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้อากาศที่อยู่ภายในไม่ถูก สุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารที่เป็นพิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ ฯลฯ

Advertisement

Advertisement


สรุปคือ ในการทำงานแต่ละประเภทต้องเตรียมเอกสาร รายละเอียดงานให้ครบ ต้องแจ้ง และขออนุญาติการทำงานก่อนทุกครั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ และยังต้องตระหนักถึงความปลอยภันในการปฏิบัติงานด้วย ประเมินหน้างานให้มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบรูณ์ให้พร้อมใช้งาน และที่ขาดไม่ได้คือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งในงานแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วย

ภาพ : Weerapart  Naphonkon

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์