คัดลอกลิงค์

ความรู้

ปิดเทอมเล็กกับโปรเจกต์อาชีพ

วนิดา โจมฤทธิ์
วนิดา โจมฤทธิ์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก วนิดา โจมฤทธิ์
แจ้งตรวจสอบ
ปิดเทอมเล็กกับโปรเจกต์อาชีพ

                                                                      ปิดเทอมเล็กกับโปรเจกต์อาชีพ

       ช่วงปิดเทอม  เป็นช่วงที่เด็กๆมีเวลาว่างมาก  เด็กๆหลายคนอาจใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ เที่ยวเตร่ เล่นเกม มั่วสุม ซึ่งสร้างความกังวลใจให้ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ สพฐ.จึงมีโครงการ “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจกต์อาชีพ” มีหลักการและเหตุผลง่ายๆคือ ให้โรงเรียนหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง  และสามารถต่อยอดไปสร้างอาชีพในอนาคตได้โดยประสานกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักเรียน 

รูปภาพ

       ในช่วงปิดเทอมเล็ก (เดือนตุลาคม)มีเวลาปิดภาคเรียนประมาณ ๒๐ วัน โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒(สพป.พท.เขต๒)สนองนโยบายดังกล่าวโดยร่วมมือกับชุมชน ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ลุ่ม ม.๔ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ก็ได้ร่วมกันทำหลักสูตรการทำขนมที่สามารถส่งจำหน่ายได้ตามร้านค้าในชุมชน หรือทำขายเองหน้าบ้านโดยเชิญผู้มีความรู้ความชำนาญในชนิดของขนมนั้นๆมาเป็นวิทยากร  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งวิทยากรและผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนี้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ลุ่มก็ยังมีเร่ื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

        กิจกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก  ในส่วนของนักเรียน นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์แล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมทักษะชีวิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนั้นแล้วการที่นักเรียนได้ลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง ก็เป็นวิธีการซึ่งซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิธีการเรียนแบบนี้ คือวิธีการเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้ลงมือทำจริง เกิดประสบการณ์จริง เมื่อเกิดปัญหาก็ได้แก้ปัญหาด้วยตนเองจริงๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

       ในส่วนของผู้ปกครองนั้น  แน่นอนว่าผู้ปกครองก็ได้ลดความกังวลในเรื่องที่บุตรหลานใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์   เมื่อบุตรหลานได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองก็จะได้ประกอบอาชีพทำมาหากินได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้ต้องเกิดความกังวลใจนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

      “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจ็กต์อาชีพ”จึงนับเป็นโครงการของ สพฐ.ทีมีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  เป็นจุดเริ่มต้นและเปินโอกาสของนักเรียนในการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยการมีสุขภาวะที่ดีและสามารถเลือกเส้นทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

         

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด