ท่องเที่ยว

พระธาตุบังพวน พญานาคกับสระมุจลินท์และสัตตมหาสถาน หนองคาย

151
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พระธาตุบังพวน พญานาคกับสระมุจลินท์และสัตตมหาสถาน หนองคาย

ประตูวัด อี๊ด&อ๊อดพาเที่ยว...วันนี้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดหนองคาย เมืองรอง เมืองริมโขงอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพญานาค ถ้าพูดถึงเรื่องพญานาค นักท่องเที่ยวสายมูต้องห้ามพลาด ต้องมาที่ "วัดพระธาตุบังพวน" การมาเที่ยวครั้งนี้ด้วยความที่ต้องการ ไหว้สักการะพระธาตุบังพวน” ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ “สระมุจลินท์” 1ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างตามคติพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน

พระธาตุบังพวนพระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ใน "วัดพระธาตุบังพวน" ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า เป็นองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย โดยพระพุทธรักขิตเถระ พระธรรมรักขิตเถระ และพระสังฆรักขิตเถระ ศิษย์ของพระมหากัสสปเถระ ตัวองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม โดยองค์พระธาตุเดิมนั้นได้ล้มพังทลายลง ในปี 2513 สำหรับองค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยกรมศิลปากร เมื่อปี 2520...นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้พระธาตุทางวัดมีดอกไม้ธูปเทียนให้บูชานะครับ

Advertisement

Advertisement

พระธาตุบังพวนพระธาตุบริเวณวัดพระวิหารอุโบสถ หลังจากไหว้พระธาตุแล้ว ภายในวัดยังมี โบราณสถานที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน”... ด้วยที่กลุ่มโบราณสถาน สัตตมหาสถาน อยู่กระจัดกระจายกันภายในวัด นักท่องเที่ยวที่มา พกร่มมาด้วยก็ดีครับ แต่ที่วัดไม่ค่อยร้อน ด้วยมีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาให้โดยตลอด

สัตตมหาสถาน เป็นกลุ่มโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ เป็นสถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจำลอง จากอดีตครบทั้ง 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์,อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์...โดยทางวัดได้ติดป้ายบอกเล่าจุดไหนคือสถานที่ใด แต่ด้วยอาจขาดการบูรณะ บางสถานที่ป้ายอาจขาดหายไปนะครับ

Advertisement

Advertisement

1.พระโพธิบัลลังก์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่าในสัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิเป็นเวลา 7วัน จนตรัสรู้

โพธิบัลลังก์โพธิบัลลังก์ 2.พระอนิมมิสเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับยืน ณ อนิมิสเจดีย์ แล้วทรงทอดพระเนตรพิจารณาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ประทับตรัสรู้ โดยมิได้กะพริบพระเนตร เป็นเวลา 7วัน

อนิมิสเจดีย์ อนิมิสเจดีย์ 3.พระรัตนจงกรมเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเพื่อพิจารณาบรรดาสัตว์โลกที่จะเสด็จไปทรงโปรดอยู่ที่นี้เป็นเวลา 7วัน

รัตนจงกรมเจดีย์รัตนจงกรมเจดีย์4.พระรัตนฆรเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยทรงประทับในเรือนแก้ว ซึ่งเทวดานิรมิตถวายและทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7วัน

รัตนฆรเจดีย์รัตนฆรเจดีย์5.พระอชาปาลนิโครธเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 5 เสด็จประทับ ณ อชปาลนิโครธ ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ เป็นเวลา 7วัน โดยในช่วงนี้ได้มีธิดามาร 3ตน คือนางตัณหา นางอรดี นางราคะ ได้เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ แต่สุดท้ายธิดาพระยามารก็พ่ายแพ้ไป

Advertisement

Advertisement

อชาปาลนิโครธเจดีย์อชาปาลนิโครธเจดีย์ 6.พระมุจลินทเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 6 เสด็จประทับ ณ ใต้ต้นมุจลินท์(ต้นจิก) เสวยวิมุตติผลเป็นเวลา 7 วัน โดยในช่วงเวลานั้นมีฝนตกพรำตลอด 7 วัน ได้มีพญานาคนาม “พญามุจลินทนาคราช” ขึ้นมาขนดและแผ่พังพานเพื่อป้องกันลมฝนให้พระองค์

มุจลินทเจดีย์7.พระราชายตนะเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 7 เสด็จประทับ ณ ใต้ต้นราชายตนะ(ต้นเกตุ) ได้มีพ่อค้า 2 คน มาพบ จึงได้ถวายข้าวสัตตุก้อน และสัตตุผง และได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธ และพระธรรมเป็นสรณะ (เนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีพระสงฆ์)

ราชายตนะเจดีย์ราชายตนะเจดีย์สระมุจลินท์ เป็น 1ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสระน้ำแห่งนี้อยู่ติดกันกับ "พระมุจลินทเจดีย์ " ตรงตามพุทธประวัติที่ได้กล่าวไว้ว่ามีพญานาคนาม “พญามุจลินทนาคราช” ขึ้นจากสระน้ำที่อยู่ในบริเวณแห่งเดียวกันนี้ เข้าไปวงขนด 7รอบ แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันลมฝนให้พระองค์ ทางวัดจึงได้สร้างรูปปั้นพญานาค 7เศียรอยู่กลางสระน้ำ โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าภายใต้สระนี้เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลนั่นเอง สายมูทั้งหลายจึงนิยมพากันมากราบไหว้เพื่อขอพร ขอโชค ขอลาภ และนำน้ำในสระกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล...โดยสระน้ำนี้ได้มีทางเดินให้ลงไปในสระ แต่ให้ลงได้เฉพาะผู้ชายนะครับ ห้ามไม่ให้ผู้หญิงลงไป

 สระมุจลินท์สระ จังหวัดหนองคาย เมืองรอง เมืองริมโขงอันสวยงาม...มาเที่ยวกันนะครับ คนไทยเที่ยวเมืองไทย สงเสริมคนไทยด้วยกัน...วัดพระธาตุบังพวน แค่ 1วัด แต่ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้ง "พระธาตุบังพวน"อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้ง "สัตตมหาสถาน" เป็นกลุ่มโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา ที่จำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่สำคัญ 7 แห่ง และ "สระมุจลินท์" เป็น 1ในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค...“เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*

ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลค์คนที่ชอบ`ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี`

trueCover

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
piamha
piamha
อ่านบทความอื่นจาก piamha

การท่องเที่ยวคือการเรียนรู้ รับรู้เรื่องราวใหม่ๆ เห็นด้วยตา จดจำด้วยรูปถ่าย

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์