คัดลอกลิงค์

โควิด-19

มุมมองเศรษฐกิจพอเพียง กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

MKimagine
MKimagine
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก MKimagine
แจ้งตรวจสอบ
มุมมองเศรษฐกิจพอเพียง กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

มองเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือพ่อหลวงของเรา ซึ่งแนวคิดนี้ท่านได้ให้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 หรือ 40 กว่าปีมาแล้ว เป็นแนวคิดที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหา ให้แก่ชาวไทยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวไม่เคยล้าสมัย ยังคงใช้ได้มาจนถึงปัจจุบัน แม้ในขณะนี้ ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

Suf_Cov1Suf_Cov2https://pixabay.com/photos/watering-watering-can-man-vietnam-1501209/

องค์ประกอบของ เศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

Advertisement

          องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำคือ “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” โดย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี แต่ทั้งนี้ในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับของความพอเพียง มีเงื่อนไขอยู่ 2 เงื่อนไขคือ ความรู้ และคุณธรรม

มุมมองเศรษฐกิจพอเพียง กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

          อย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วว่า แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” แล้วแนวความคิด หรือมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ช่วยเราได้อย่างไร? ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่หลาย ๆ คนต่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง บางคนออกจากบ้านก็คิดทุกวันว่า ติดมาหรือยังนะ? หรือหลาย ๆ คนที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานจากทำงานที่สำนักงาน มาเป็นทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) และมีอีกหลายคนที่ต้องตกงานในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้  มาหาคำตอบกัน

Advertisement

Advertisement

Suf_Cov3

https://pixabay.com/photos/corona-coronavirus-virus-covid-19-4983593/

1. การเตรียมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัส COVID-19 วิธีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับการปฏิบัติตน ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องแยกแยะ หรือวิเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้มา ว่าสิ่งใดจริง สิ่งใดไม่จริง เนื่องจากในสถานการณ์แบบนี้ ยังมีกลุ่มคนที่อาศัยช่องว่างดังกล่าว สื่อสารข่าวเท็จ (Fake News) โดยหวังเรียกกระแสความนิยมในสังคม หรือหวังเหตุอื่น ๆ พิจารณาเลือกรับ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังรู้สึกสบายใจด้วย

Advertisement

Advertisement

Suf_Cov4https://pixabay.com/photos/sterilization-equipment-covid-19-4969975/

2. การวางแผนและการปฎิบัติ เมื่อเตรียมความรู้แล้ว ก็ต้องนำความรู้ที่ได้รับมาวางแผนเพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากการแพร่ระบาด อาทิเช่น เมื่อรู้แล้วว่า เชื้อระบาดจากสารคัดหลั่ง การไอ การจาม จากผู้ติดเชื้อ ก็หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ ๆ มีคนมาก หรืออยู่ในระยะที่ปลอดภัย (Social Distinction) หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องไป ก็ต้องวางแผนหาวิธีป้องกัน

Suf_Cov5https://pixabay.com/photos/father-s-day-heart-love-passion-2135265/

3. การเตรียมใจ พร้อมรับกับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เตรียมใจอย่างพอประมาณ คือไม่ประมาท มีสติ
ตั้งมั่นอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มากเกินไป จนถึงขั้นวิตกกังวล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นสิ่งใหม่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ แม้ว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ การวางแผนและการปฏิบัติตน
เป็นอย่างดี ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะปลอดภัย 100% ก็ต้องยอมรับ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

หากติดตามข่าวสารของ COVID-19 จะพบว่าในวิกฤตการณ์เช่นนี้  พบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ปัญหาการกักตุนอาหาร ปัญหาไข่ไก่ราคาแพง ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต้องปิดตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ประชาชนไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างปกติ และอาหารถือเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิต ในขณะที่คนส่วนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบน้อยมาก หรือแทบไม่มีผลกระทบใด ๆ เนื่องจากน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ บางครอบครัวมีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เศรษฐกิจไม่ดี แม้ไม่มีเงิน แต่ก็มีอาหารให้รับประทาน จึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร  มุมมองเศรษฐกิจพอเพียง กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แนวคิดดังกล่าวไม่เคยล้าสมัย ยังคงใช้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด