ความรู้

ละครเวทีและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ละครเวทีและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การใช้ละครเวที

และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง :ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านธรรมชาติและวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ทั่วทุกส่วนของโลกมีอิทธิพลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิกในสังคมต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข

ในการเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับศตวรรษที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นนี้ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล และจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยละครเวทีเยาวชนควรจะมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยการเรียนรู้จากกระบวนการละคร

Advertisement

Advertisement

เนื่องด้วยละครเวทีเป็นสื่อที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการรับมือกับยุคที่ท้าทายอย่างยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะดังนี้
ฝึกทักษะผ่านกระบวนการละคร

  1. การเรียนรู้การอยู่แบบร่วมมือ คือการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันขยายการเรียนรู้ของตนเองไปสู่ผู้อื่น ในกระบวนการละครผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ปัญหาของตนเองและเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มและสะท้อนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้
  2. การพิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่สำคัญของในการส่งเสริมความสำเร็จซึ่งกันและกันคือ ความเห็นต่างและการส่งเสริม ในกระบวนการละครเวทีผู้เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเพื่อเป็นการพิพากษ์กระจัดการแสดงของเพื่อน เพื่อที่จะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด
  3. การต่อรองเชิงบูรณาการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในศตวรรษใหม่นี้ เราต้องรู้จักต่อรองเพื่อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ในกระบวนการละครเวทีจะสอนผู้เรียนให้รู้จักไกล่เกลี่ยและต่อรองกับความเห็นต่าง เพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพฝึกทักษะผ่านกระบวนการละคร

Advertisement

Advertisement

ความขัดแย้งภายนอก ทำลายด้วยการเรียนรู้ภายในใจ

ละครเวทีสร้างสรรค์เป็นทั้งสื่อที่ให้ความสนุก ให้ทักษะ และให้ความสงบ ผู้เรียนที่เคยผ่านกระบวนการละครเวทีจะมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความเข้มแข็งกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ยิ่งความท้าทายแห่งศตวรรษถ่าโถมเข้ามาอย่างกระหน่ำ เด็กเริ่มเรียนด้วยการเล่น เมื่อนำกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ละครเวทีไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนจะได้ทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงทักษะการปรับตัวเพื่อความอยู่ให้รอดในความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ภาพหน้าปกถ่ายเองโดยนักเขียน: นิวัฒน์ ชินเสริม

ภาพประกอบถ่ายเองโดยนักเขียน: นิวัฒน์ ชินเสริม

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์