คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

วางแผนพัฒนาสุขภาพแบบใดให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

FutureisToday
FutureisToday
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก FutureisToday
แจ้งตรวจสอบ
วางแผนพัฒนาสุขภาพแบบใดให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

               การที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาต้องการ เพราะว่าการมีสุขภาพดีสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนควรจะทำ เพราะว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่อง ส่วนบุคคล ไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นมาดูแลแทนได้ ตัวเรานั้นรู้ดีกว่าใคร การดูแลสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่การดูทางกายเพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึง จิตใจ สังคม และปัญญา เราจึงควรที่จะวางแผนสุขภาพของ ตัวเรา                advertisementในปัจจุบันนั้นคำว่า สุขภาพ ไม่ได้หมายถึงสุขภาพกายและจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมทางมิติสังคมและมิติปัญญา สุขภาพจึงมีองค์ประกอบแบ่งเป็น 4 ส่วน 


มิติทางกาย การที่เรามีร่างกายที่แข็งแรง เจ็บป่วยยาก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะสมารถหายได้อย่างรวดเร็ว ในการมีมิติทางกายที่ดี มีหลายวิธีการมากมาย เช่น

Advertisement

Advertisement

 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี
 • รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณค่าที่ดีทางหลักโภชนาการเพียงพอต่อร่างกาย
 • ไม่ควรที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบสารเสพติด

advertisement

มิติทางจิตใจ เป็นการที่เรามีจิตใจที่ดี มีความสุข ไม่มีความเครียดและมีวิธีรับมือกับความเครียดการที่เราสามารถรักษามิติทางใจได้ มีหลากหลายวิธี เช่น

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัวของตัวเอง ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว
 • มีอารมณ์ที่ดี สดใส ร่าเริง แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และเหมาะสม

มิติทางสังคม การที่เราพึ่งพาช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีปัญหาเกี่ยวกับ อาชาญากรรมและความรุนแรงน้อยลง เราควรที่จะรักษามิติทางสังคมไว้ มิวิธีการดังนี้

Advertisement

Advertisement

 • การที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้
 • ลดการใช้ความรุนแรง ใช้เหตุและผลแก้ปัญหา
 • จัดการดูแลที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ จะได้มีสุขภาพที่ดี       

advertisement

 มิติทางปัญญา การมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยสุข เข้าถึงความดีอย่างถูกต้อง มีจิตใจที่ดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล การรักษามิติทางปัญควรปฏิบัติ ดังนี้

 • การหลีกเลี่ยง อบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • มีความสามัคคี รักใคร่กัน
 • ยึดมั่นในเหตุและผลเป็นหลัก ไม่ใช้อารมณ์เข้ามาแก้ไข

การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้ช่วยให้มีความสุขที่สุด แต่การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นคือสุขที่แท้จริง

ที่มารูปภาพ: 

รูปภาพหน้าปก :  https://bit.ly/2O9dw4s

https://bit.ly/2Ual9vg

https://bit.ly/3aUXNj7

https://bit.ly/2uHgdTZ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด