ความรู้

วิเคราะห์หุ้น (CPN) ในอนาคต จะเป็นอย่างไร!!!

573
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
วิเคราะห์หุ้น (CPN) ในอนาคต จะเป็นอย่างไร!!!
 • หุ้น (CPN) เป็นของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแล และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ปัจจุบันดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 30 แห่ง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 4 แห่ง ส่วนหุ้น (CPN) ณ วันที่ 30/03/2563 อยู่ที่ราคา 41.75 บาท และจากการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาลดลงมาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาลดลงมาประมาณ 2.50 บาท ส่วนการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 33 บาท

ตารางงบการเงิน

 • จากการดูข้อมูลย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ผลปรากฏว่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 65,405.68 ล้านบาท และหนี้สินรวมก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 37,948.22 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม ก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 9,816.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2,494.6 ล้านบาท
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • จากที่ดูงบการเงินย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แล้ว ปรากฏว่าสินทรัพย์รวม ของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนี้สินรวม ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนรายได้รวม ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก็ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี
 • จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผมให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 86 คะแนน เพราะผมคิดว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีสถานะงบการเงินที่ถือว่าดี เพราะ มีกำไรสุทธิ และรายได้รวม ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่มีหนี้สินรวม ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 86 คะแนน นั้นเอง

Advertisement

Advertisement

ตาราง ค่า P/E ค่า P/BV และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน

 • หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า P/E ที่สูง ซึ่งค่า P/E ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ค่า P/E ต่ำกว่า 18 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/E ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 21 คะแนน
 • หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า P/BV ที่สูง ซึ่งค่า P/BV ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่าค่า P/BV ต่ำกว่า 1 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/BV ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 23 คะแนน
 • หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี ส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 12 คะแนน

Advertisement

Advertisement

ตาราง ค่า ROA และ ROE

 • หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า ROA ที่ต่ำ ซึ่งค่า ROA ที่ต่ำถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROA สูงกว่า 15 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROA ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 66 คะแนน
 • หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า ROE ที่สูง ซึ่งค่า ROE ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROE สูงกว่า 15 ก็ถือว่าใช้ได้ และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROE ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 96 คะแนน
 • จากการวิเคราะห์ค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่วนตัวผมให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) คือ 43 คะแนน เพราะหุ้น (CPN)  มีค่า ROA ที่ต่ำและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี และยังมีค่า P/E กับค่า P/BV ที่ถือว่าสูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี แต่หุ้น (CPN) มีข้อดีคือ มีค่า ROE ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) คือ 43 คะแนน

Advertisement

Advertisement

กราฟหุ้น

 • จากการวิเคราะห์หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่วนตัวผมคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะ จากการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาลดลงมาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาลดลงมาประมาณ 2.50 บาท ส่วนการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 33 บาท ถึงแม้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะงบการเงินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมก็ยังคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะหุ้น (CPN) มีค่า ต่างๆ ที่ดูในภาพรวมแล้ว ถือว่ายังไม่ค่อยดี จึงทำให้ผมคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต
 • ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เว็บไซต์ วิกิพีเดีย และ เว็บไซต ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แจ๊ค
แจ๊ค
อ่านบทความอื่นจาก แจ๊ค

สวัสดีครับ ผมซื่อแจ๊ค ผมจะมาเล่าเรื่อง ต่างๆ ใหฟัง

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์