ความรู้

สัญลักษณ์แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้

mongkolsaisud
mongkolsaisud
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก mongkolsaisud
สัญลักษณ์แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
สัญลักษณ์แสดงลักษณะและเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้

1. โครงงาน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา

2. การพัฒนากระบวนการคิด เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านต่าง ๆ

3. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การทำประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

5. การปฏิบัติจริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะอันจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน

66. การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัย

Advertisement

Advertisement

7. การสำรวจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสำรวจ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์หาเหตุ หาผล ฝึกให้เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ

8. ทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป

9. ทักษะการฟัง/ดูเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟังและการดูต่าง ๆ

10. ทักษะการพูด เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดประเภทต่าง ๆ

11. ทักษะการเขียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ

12. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

13. การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

1

ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้นักเรียนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการได้แก่

1. การอธิบายชี้แจง เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือชี้แจงในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุ มีผล และเป็นระบบ

2. การแปลความและตีความ เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุโปร่ง

3. การประยุกต์ดัดแปลงและนำไปใช้ เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว

4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือเป็นไปได้มีความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่

5. การให้ความสำคัญใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อผู้อื่น

Advertisement

Advertisement

6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู้ สามารถประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู้จักใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด

4

เรื่องและภาพโดยผู้เขียน