ความรู้

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารเรียนอะไรบ้าง? จบแล้วทำงานอะไรบ้าง?

15.1k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารเรียนอะไรบ้าง? จบแล้วทำงานอะไรบ้าง?

ภาพหน้าปกโดย Aileen

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารเรียนอะไรบ้าง? จบแล้วทำงานอะไรบ้าง?

เชื่อว่าเด็กม.ปลายหลายคนคงรู้จักคณะสหเวชศาสตร์กันมาบ้างแล้วอย่างแน่นอน แต่ก็มีน้องๆ หลายคนที่ไม่รู้จักสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารก็อยู่ในคณะสหเวชศาสตร์เช่นเดียวกัน และก็ไม่รู้ว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เรียนคล้ายๆกับFood science หรือเปล่า แล้วจบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง แล้วถ้าจะสมัครเข้าไปศึกษาต่อจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ในบทความนี้ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารมาให้น้องๆได้ศึกษาทำความเข้าใจกันก่อนสมัครเรียนจ้า ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ภาพจาก : Jane D. จาก Pexels

ภาพจาก : Jane D./Pexels

เรามารู้จักกันก่อนว่า โภชนาการและการกำหนดอาหาร คืออะไร?

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารได้รับการพัฒนาปรับปรุง ยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โดยพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้นทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนาการคลินิก ด้านโภชนบริการ ด้านโภชนาการชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี โดยการเสริมสร้างให้ประชากรในประเทศมีศักยภาพในการจัดการและดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดี โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการลดอัตราการเจ็บป่วย อัตราการตายจากปัญหาทุพโภชนาการของประชากรในประเทศ

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย Aileen

ภาพถ่ายโดย Aileen

โภชนาการและการกำหนดอาหาร เรียนอะไรบ้าง?

ชั้นปีที่1 เทอมแรกน้องๆจะได้เรียนปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิชาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมีพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเคมีและชีวะวิทยาจะเรียนคล้ายๆกับมัธยมปลายโดยเอามาเรียนทีเดียวภายใน 4 เดือน แต่ไม่ยากมาก และเทอม 2 จะเจอวิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นวิชาที่ยากมาก จำเยอะ เพราะมันเป็นชื่อที่เราไม่เคยเจอ

ชั้นปีที่2 จะเริ่มมีการปูพื้นฐานให้น้อง ๆ มีความเข้าใจถึงคุณค่าทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้น  และหลักการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร วิชาที่ยากในปีนี้ในเทอมแรกคือ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เพราะจะต้องจำชื่อเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส รา ที่เราไม่รู้จักต้องจำให้ได้ ส่วนเทอม 2ที่ยากก็คือ เภสัชวิทยาเบื้องต้น ชื่อยามาหมด กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการใช้ยา

ชั้นปีที่3 จะเรียนทางทฤษฎีและปฏิบัติทางโภชนาการและการกำหนดอาหารเจาะลึกมากยิ่งขึ้น เรียนมาตรฐาน กฎบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยสำหรับการกำหนดอาหาร

Advertisement

Advertisement

ชั้นปีที่4 จะหนักไปทางการทำวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ สัมมนาทางการกำหนดอาหาร และฝึกงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร  และฝึกงานในสถานการณ์จริงด้านการกำหนดอาหาร โภชนบริการ และโภชนาการชุมชน ตอนฝึกงานจะฝึกที่โรงพยาบาล ในกลุ่มงานโภชศาสตร์ งานที่จะได้ทำก็มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับผู้ป่วย คำนวณปริมาณอาหารของผู้ป่วย การฝึกก็จะประมาณนี้เป็นต้น แต่จะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เราไปฝึก แต่ละที่จะไม่เหมือนกัน

ภาพจาก : Foodie Factor จาก Pexels

ภาพจาก : Foodie Factor/Pexels

โภชนาการและการกำหนดอาหาร จบแล้วทำงานอะไร?

ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประเมิน ติดตาม และวางแผนด้านภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย การคำนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วย เพื่อจัดและแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายทั้งอาหารปกติและอาหารทางสายยาง สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคคลทั่วไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ปรึกษาทางด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

Advertisement

มหาวิทยาลัยและคณะสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) คณะทรัพยาการธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

คะแนนที่ใช้ในการสอบ

GPAX 20%

ONET 30%

GAT ความถนัดทั่วไป 20%

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%


ภาพหน้าปกโดย Aileen

ภาพ1จาก : Jane D./Pexels

ภาพถ่ายโดย Aileen

ภาพ2จาก : Foodie Factor/Pexels

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์