ความรู้

สิ่งที่ได้ในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สิ่งที่ได้ในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์

โดยส่วนตัวแล้วในการไปท่องเที่ยวแต่ละครั้งไม่เคยคิดถึงการท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์เลยสักครั้ง ทั้ง ๆ ที่ในบ้านเรามีพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก เพราะคิดว่าการเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ

แต่ครั้งหนึ่งเมื่อสองปีก่อน ได้เคยมีโอกาสได้ไปทำงานและได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ภายในห้องจัดแสดงวัตถุมีป้ายถาวรขนาดใหญ่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) อธิบายเรื่องราวความเป็นมาในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม อ่านไปเรื่อย ๆ พบกับคำด้านอยู่สองคำ ซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามีความไพเราะและน่าสนใจ นั่นคือคำว่า Tangible Cultural Heritage  และ Intangible Cultural Heritage

และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คราวนี้ได้เปลี่ยนมุมมองในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของตัวเองไปได้ไม่น้อย

Advertisement

Advertisement

tgPhoto by icon0.com from Pexels

Tangible Cultural Heritage (TCH) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ได้ ทั้งโบราณวัตถุ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย อนุสาวรีย์ ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯ

td"ThaiDance_15" by SaurabhChatterjee is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Intangible Cultural Heritage (ICH)เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ องค์การยูเนสโกให้ความหมายของคำนี้ไว้ หมายถึงความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจา หรือวิธีการอื่นใด ผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่งสมความรู้และประยุกต์ใช้ ตัวอย่างของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ของคนในชุมชนที่ตกทอดหรือสืบทอดกันมา การละเล่นพื้นบ้าน ประเพณี ภาษา พิธีกรรม  โดยรวมนั้น Intangible Cultural Heritage  จะมีลักษณะเป็นนามธรรมกว่า Tangible Cultural Knowledge

Advertisement

Advertisement

นอกจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะทำให้ได้ประโยชน์ในการสืบสาวราวเรื่อง รู้ที่มาที่ไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว สิ่งหนึ่งที่รู้สึกซาบซึ้งคือ แท้จริงแล้วพวกเราไม่ว่าจะประเทศไหน ชนชาติใด พวกเราล้วนสืบสาวราวต้นเรื่องมาจากที่เดียวกัน หรือหากไม่ทั้งหมดก็ใกล้เคียง ดังนั้น การอ้างถึงสิทธิ์ในมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็อาจไม่ถูกนัก แต่ก็เข้าใจว่า นั่นอาจด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ทางการค้า

arvr"Ars Electronica Center" by Andreas Hirsch is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

ดังนั้น หากเราแปรเปลี่ยนการกล่าวอ้างนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งปันความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และสรรสร้างความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ และสร้างความสมานสามัคคีร่วมกันผ่านทางมรดกทางวัฒนธรรม

Advertisement

Advertisement

ภาพปก Photo by icon0.com from Pexels

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์