ความรู้

เมื่อท้อง แต่ต้องออกจากงานประจำ กับ 4 เรื่องที่ควรรู้ !! ของประกันสังคม

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เมื่อท้อง แต่ต้องออกจากงานประจำ กับ 4 เรื่องที่ควรรู้ !! ของประกันสังคม

เมื่อภรรยาคุณ หรือ ญาติพี่น้องคุณท้อง และเป็นมนุษย์เงินเดือน (จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน)

ด้วยเหตุผลหรือปัจจัยบางอย่างให้ทำคุณแม่ต้องออกจากงานประจำ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในเมื่อไม่มีงานแล้วเราจะยังสามารถรับสิทธิต่างๆ จากประกันสังคมได้หรือไม่ ?

ภาพประกอบที่ 1


แน่นอนว่ายังได้รับสิทธิ แต่มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

1. เงินชดเชยจากการว่างงาน

เมื่อเป็นผู้ว่างงานจากการทำงานประจำ จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่ สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน และจะได้รับสิทธิจากประกันสังคม จากการออกจากงานประจำไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนในช่วงที่ว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

ตัวอย่าง เงินเดือนคุณแม่ 20,000บาท/เดือน ก็จะได้รับเงินทดแทน ตามวิธีคิดดังนี้

[ นำเงินเดือนที่ได้ x (90 วัน = 3 เดือน) ]  x 30%

Advertisement

Advertisement

20,000 x 3  = 60,000 x 30% จะได้เงินทดแทน 18,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ภายในเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วิธีการขอรับสิทธิ

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นกำกับสำเนา) พร้อมต้นฉบับ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว / จำนวน 1 รูป
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ถ่ายเฉพาะหน้าแรก)

2. ค่าฝากครรภ์

เมื่อออกจากงานขณะตั้งครรภ์และต้องฝากครรภ์ คุณแม่สามารถมาเบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ โดยเบิกค่าฝากได้สูงสุด 1,500 บาท แบ่งเป็น 5 ครั้งดังนี้

 • ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 500 บาท
 • ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ตั้งแต่ 12-20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 300 บาท
 • ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ตั้งแต่ 20-28 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 300 บาท
 • ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ตั้งแต่ 28-32 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 200 บาท
 • ครั้งที่ 5 อายุครรภ์มากว่า 32 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับเงิน 200 บาท

Advertisement

Advertisement

รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท

วิธีการขอรับสิทธิ

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารับฝากครรภ์
 3. ใบรับรองแพทย์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวของผู้ตั้งครรภ์ (สมุดสีชมพู)

ภาพประกอบที่ 2


  3. ค่าคลอดบุตร

  ถึงแม้จะออกจากงานประจำ แต่คุณแม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ ในอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 15,000 บาท/ครั้ง และสามารถเลือกคลอดบุตรที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน แต่ว่าคุณแม่จะต้อง สำรองเงินจ่ายเองไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกคืนกับประกันสังคม

  เงื่อนไข

  1. ภายในเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน

  วิธีการขอรับสิทธิ

  1. เอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
  2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุดพร้อมต้นฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ถ่ายเฉพาะหน้าแรก)
  4. ในกรณีที่ให้คุณพ่อเป็นผู้มาเบิกค่าคลอดบุตร จำเป็นต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกัน ก็ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสมาแทน

  Advertisement

  Advertisement

  ภาพประกอบที่ 3


  4. สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

  เนื่องจากเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 จากงานประจำ และส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน หากคุณแม่ยังอยากจะอยู่ในหลักประกันสังคมต่อ ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แทนได้ โดยยืนคำขอเข้ามาตรา 39 ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังออกจากงาน ในมาตรา 39 นั้น จะเป็นผู้ประกันตนสมัครใจที่จะจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเอง เดือนละ 432 บาท

  สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้

  1. เจ็บป่วย
  2. คลอดบุตร
  3. ชราภาพ
  4. ทุพพลภาพ
  5. สงเคราะห์บุตร
  6. เสียชีวิต

  วิธีการขอรับสิทธิ

  1. แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน

  สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คุณแม่ควรรู้ไว้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ

  หวังว่าคุณแม่ทั้งหลายจะเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังออกจากงาน

  หากมีข้อสงสัยนอกเนื่องจากบทความนี้ สามารถติดต่อโดยตรงกับประกันสังคมได้

  หรือโทรสายด่วนประกันสังคม 1506


  เครดิตภาพทั้งหมด จากเว็บ Pexels

  ภาพปกจาก : Daniel Reche

  ภาพประกอบที่ 1 จาก : mikoto.raw

  ภาพประกอบที่ 2 จาก : MART PRODUCTION

  ภาพประกอบที่  3 จาก : Amina Filkins


  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์