ความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ KP ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากครับ แบบทดสอบที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแบบทดสอบที่ KP นำมาฝากนี้ข้อสอบมีจำนวน 4 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป  ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ ฟรีๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ

ก่อนอื่น KP จะพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะทำ แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าไปดูโจทย์ของแบบทดสอบก่อนว่าแบบทดสอบนั้นต้องการให้เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ต้องการให้เราศึกษาในเรื่องใด เราก็ไปค้นคว้าหาคำตอบโดยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายตามที่เราถนัด เช่น ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือเรียนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและเชื่อถือได้ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

โดยคนส่วนมากจะค้นหาในเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการค้นคว้า เมื่อเราค้นคว้าและศึกษาข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำแบบทดสอบถ้าข้อไหนที่เรายังไม่มั่นใจให้กลับไปศึกษาข้อมูลมาใหม่แล้วค่อยมาทำแบบทดสอบออนไลน์ต่อก็ได้ เนื่องจากแบบทดสอบไม่ได้จำกัดเวลาในการทำครับ และนี่ก็คือแนวทางในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่ KP ได้คะแนนเต็มในทุกๆครั้งที่ทำแบบทดสอบไม่ว่าจะแบบทดสอบไหนก็ได้คะแนนเต็มอยู่ตลอด นี่ก็คือข้อดีของการศึกษาค้นคว้ามาก่อน และในการทำแบบทดสอบนี้ยังเป็นผลดีต่อเราในทางอ้อมได้ด้วย หลายท่านยังสงสัยว่ามีผลดีอย่างไร ผลดีก็คือเราได้ศึกษาและได้รับความรู้จากการค้นคว้าหาคำตอบในการทำแบบทดสอบนี้เองครับ

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครู โดยคำว่า ครู นั้น หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน แนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ประวัติความเป็นมาโดยย่อของวันครูแห่งชาติ วันครูได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 16 มกราคม 2500 สืบเนื่องจากการประกาศ พระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ.2488 ซึ่งวันครูได้มีกำหนดจัด ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาทำให้เราเป็นคนดี มีความรู้ติดตัว เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในวงการของการศึกษา นั่งเอง

Advertisement

Advertisement

ซึ่งในส่วนของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ตอบในการทำแบบทดสอบนี้ ทุกท่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามวิธีที่ KP ได้แนะนำไว้ในข้างต้น KP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความและทำแบบทดสอบนี้จะได้รับความรู้อย่างมากมายจากที่ได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองและได้เกียรติบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผลงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสอื่นๆได้

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเก็บรวบรวมเกียรติบัตรสวยๆ ไว้ทำเป็นผลงาน การประเมินต่างๆ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้เลยครับ

KPเครดิตภาพจาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Advertisement

Advertisement

ข้อแนะนำครับ หากทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
  2. แบบทดสอบมี 15 ข้อ 15 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป
  3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้
  4. หากตรวจสอบตามข้อ 1-3 แล้ว แต่เกียรติบัตรยังไม่ได้รับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า แบบสอบถามนั้นครบจำนวนที่ผู้สร้างกำหนดแล้ว ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปได้ครับ หรือสามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เลยครับ

ถ้าทุกคนพร้อมที่จะทำแบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วท่านสามารถทำแบบทดสอบตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ทำแบบทดสอบ >>คลิกตรงนี้ครับ<<

ตัวอย่างหน้าแรกของแบบทดสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

นี่ก็เป็นเกียรติบัตรสวย ๆ ที่ KP ได้มาจากการทำ แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ​​​​​​ครับ ทุกท่านก็สามารถครอบครองและได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้เช่นกัน

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

>>>ทุกท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบทั้งหมด ที่ KP ได้รวบรวมไว้โดย >>>ให้คลิกตรงนี้ได้เลยครับ<<<

และยังมีเกียรติบัตรสวยๆ มากมายที่รอทุกท่านเป็นเจ้าของอยู่ ในเพจ Facebook : เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบทความนี้ และ KP จะนำเกียรติบัตรดีๆสวยๆมาให้ทุกท่านได้ทำและเก็บสะสมอีกในครั้งต่อไป


บทความและภาพประกอบ โดย KP(นักเขียน)

ขอขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์