ความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

1.3k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันนี้ Kupoo ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากครับ ซึ่งแบบทดสอบที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแบบทดสอบที่ Kupoo นำมาฝากนี้ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ ฟรีๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ

ก่อนอื่น Kupoo จะพาทุกท่านมารู้จัก เศรษฐกิจพอเพียง กันก่อนครับ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้

 1. ความพอประมาณ หมาย ถึง ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
 2. ความมี เหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล
 3. การมี ภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึง การเตรียม ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

Advertisement

เงื่อนไข 2 เงื่อนไข ดังนี้

 1. เงื่อนไขความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการ เพื่อนำมาประกอบการวางแผน
 2. เงื่อนไขคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างให้มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์

เมื่อทุกท่านศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว Kupoo จะนำพาทุกท่านมารู้จักการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ดังนี้

 1. ภาษาไทย สามารถแนะแนวปรัชญามา ฝึกเขียนเรียงความ, คัดลายมือพระราชดำรัสเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. คณิตศาสตร์ ฝึกการค้าขาย ฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่าง ๆ บัญชีต้นทุน กำไร การออม เงิน
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรม เกี่ยวกับความพอเพียงในการใช้ทรัพยากร การสร้างสมดุลของธรรมชาติ
 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การช่วยเหลือชุมชน คุณธรรม ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างจิตสำนึกใน การรักษ์ท้องถิ่น
 5. การงานอาชีพ การ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกการใช้เทคโนโลยีอย่าง ประหยัด การประดิษฐ์สิ่งของ ของเล่นจากเศษวัสดุ นำไปจำหน่าย
 6. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การสร้างสรรค์งานศิลปะ จากเศษวัสดุ
 7. สุขศึกษาและพลศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกัน ในตัวเองด้วยการออกกำลังกาย การเล่นการละเล่นแบบไทย ๆ
 8. ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ความพอเพียง การเขียนเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ (Pulic Speed) เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

Advertisement

Advertisement

และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายังไม่หมดเพียงเท่านี้ เราสามารถการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถจัดในลักษณะบูรณาการ หรือทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย เช่น โครงงานค้า ขายได้ความรู้สู่ความพอเพียง โดยฝึกการค้าขายสินค้าและบันทึกรายรับรายจ่าย ต้นทุนกำไร และบูรณาการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้อีกด้วย นี่ก็คือความรู้ที่ Kupoo นำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับสถานศึกษา หลังจากที่ทุกท่านได้ศึกษา เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา แล้ว Kupoo หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาอ่านและทำแบบทดสอบในบทความนี้ จะได้รับความรู้ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ และนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้

Advertisement

Advertisement

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จัดทำขึ้นโดย โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นแบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่สนใจได้ศึกษาเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเก็บรวบรวมเกียรติบัตรสวยๆ ไว้ทำเป็นผลงาน การประเมินต่างๆ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้เลยครับ

Kupooเครดิตภาพจาก โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบ เพื่อเก็บรวบรวมเกียรติบัตรสวยๆไว้ทำเป็นผลงาน การประเมินต่างๆ ซึ่งแบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบ จำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตร โดยระบบจะทำการตรวจผลคะแนนให้ทันที และท่านสามารถรอรับเกียรติบัตรทาง E-mail ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้เลยภายในไม่กี่นาทีครับ ซึ่งแบบทดสอบนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำ กรุณาศึกษาเนื้อหาให้รอบคอบก่อนทำการกรอกข้อมูลและก่อนที่จะตอบ เพื่อจะไม่ต้องกลับมาแก้ไขใหม่ครับ

ข้อแนะนำครับ หากทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
 2. ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
 3. ตรวจเช็คใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้
 4. หากตรวจสอบตามข้อ 1-3 แล้ว แต่เกียรติบัตรยังไม่เข้า E-mail ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า แบบสอบถามนั้นครบจำนวนที่ผู้สร้างกำหนดแล้ว ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปได้ครับ หรือสามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ fecbook : โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ได้เลยครับ

ถ้าทุกคนพร้อมที่จะทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา แล้วท่านสามารถทำแบบทดสอบตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ตัวอย่างหน้าแรกของแบบทดสอบครับ

Kupoo

เครดิตภาพจาก Kupoo (นักเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบครับ

Kupoo

เครดิตภาพจาก Kupoo (นักเขียน)

นี่ก็เกียรติบัตรสวย ๆ  ที่ Kupoo ได้มาจากการทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ครับ ทุกท่านก็สามารถครอบครองและได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้เช่นกัน

Kupoo

เครดิตภาพจาก Kupoo (นักเขียน)

***เฉลย***ในเพจ Facebook : เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ท่านใดสนใจให้คลิกตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ และฝากติดตามเพจ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ของ Kupoo ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ

บทความและภาพประกอบ โดย Kupoo(นักเขียน)

ขอขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จาก โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์