ความรู้

4 วิชาออนไลน์น่าสนใจสำหรับเด็กสายสังคม

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
4 วิชาออนไลน์น่าสนใจสำหรับเด็กสายสังคม

ในสังคมที่เทคโนโลยีกำลังถูก Disrupt การปรับตัวทางการศึกษานับเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ประกอบกับฐานคิดที่ว่าการเรียนรู้ที่สำคัญคือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจกับนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับสายสังคมศาสตร์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงของการกักตัวภายใต้สถานการณ์ Covid-19

1. วิชาศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)

ภาพที่ 1

เป็นรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอัตวินิบาตกรรม หรือการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน โดยในคอร์สของการเรียนได้มีการพูดแนวโน้มและสถานการณ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในสังคม ปัจจัยและพฤติกรรมเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่น่าสนใจโดยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในสายสังคมวิทยา เนื่องจาก การฆ่าตัวตาย (Suicide) เป็นหนึ่งในแนวคิดของนักสังคมวิทยาที่สำคัญ คือ เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) การเรียนประกอบรายวิชานี้จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์การฆ่าตัวตายในสังคม

Advertisement

Advertisement

ในส่วนของการสมัครเรียนผู้สมัครสามารถทำการสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของ ThaiMOOCโดยจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ จากนั้นค่อยกดเพิ่มรายวิชาดังกล่าวเข้าไปในแดชบอร์ดของตนเอง

 • ชั่วโมงการเรียนรู้: ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง
 • การสอบเพื่อประมวลความรู้: เป็นข้อสอบรูปแบบของข้อสอบที่เป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก (ปรนัย) จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน
 • การรับใบรับรอง: ผู้เรียนจะต้องเก็บคะแนนในส่วนของ Forum Discussion และ Post-test ประจำเนื้อหาในแต่ละบท
 • รีวิวจากผู้เขียน:  เป็นรายวิชาที่ทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้คนในสังคม เหมาะสำหรับการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ด้วยตัวรายวิชาพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่คนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านใดด้านหนึ่ง จึงทำให้อยู่ในระดับปานกลางของความยากและความง่าย

Advertisement

Advertisement

2. วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพที่ 2

เป็นรายวิชาที่การนำการท่องเที่ยวมาบูรณาการเข้ากับการพัฒนาชุมชน โดยอธิบายถึงการดึงศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านลีเล็ด และชุมชนหัวตะเข้ นับว่าเป็นรายวิชาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวในบริบทของการพัฒนาชุมชนด้วย

ในส่วนของการสมัครเรียนผู้สมัครสามารถทำการสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของ ThaiMOOCโดยจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ จากนั้นค่อยกดเพิ่มรายวิชาดังกล่าวเข้าไปในแดชบอร์ดของตนเอง

 • ชั่วโมงการเรียนรู้: ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง
 • การสอบเพื่อประมวลความรู้: เป็นข้อสอบรูปแบบของข้อสอบที่เป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก (ปรนัย) จำนวน 30 ข้อ
 • การรับใบรับรอง: ผู้เรียนจะต้องเก็บคะแนนในส่วนของแบบฝึกหัดในแต่ละบทประกอบการสอบ Final Examination
 • รีวิวจากผู้เขียน: เป็นรายวิชาที่เหมาะกับสายงานการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น รายวิชาดังกล่าวจึงเป็นการเรียนรู้ตัวแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนโดยการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเป็นรายวิชาที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็ว

Advertisement

Advertisement

3. วิชาการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ 3

เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นการอธิบายถึงการหยิบเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลเวียนทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มากขึ้น ซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะสมสำหรับผู้คนที่ชอบการท่องเที่ยวโดยมีการนำวัฒนธรรมมาเป็นฐานของการดึงดูดนักท่องเที่ยว

ในส่วนของการสมัครเรียนผู้สมัครสามารถทำการสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของ ThaiMOOCโดยจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ จากนั้นค่อยกดเพิ่มรายวิชาดังกล่าวเข้าไปในแดชบอร์ดของตนเอง

 • ชั่วโมงการเรียนรู้: ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง
 • การสอบเพื่อประมวลความรู้: เป็นข้อสอบรูปแบบของข้อสอบที่เป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก (ปรนัย) จำนวน 30 ข้อ
 • การรับใบรับรอง: ผู้เรียนจะต้องเก็บคะแนนในส่วนของกิจกรรมและแบบทดสอบท้ายบทประกอบการสอบ Final Examination
 • รีวิวจากผู้เขียน: เป็นรายวิชาที่ทำให้รู้ถึงความหมาย รูปแบบ และองค์ประกอบของการนำวัฒนธรรมมาจัดการให้เกิดเป็นการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นมาต่อยอดให้เกิดเป็นการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน โดยรายวิชาดังกล่าวมีความน่าสนใจและสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้จะมีหรือไม่มีพื้นฐานสำหรับเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ตาม

4. วิชาอาชญากรรมและการป้องกัน

ภาพที่ 4

เป็นรายวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับปัญหาการเกิดอาชญากรรมในสังคม เป็นการนำเสนอความหมายความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยประชาชน ซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะกับผู้ที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางสังคมเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการสมัครเรียนผู้สมัครสามารถทำการสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ MOOCMahidolโดยจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะ จากนั้นค่อยกดเพิ่มรายวิชาดังกล่าวเข้าไปในแดชบอร์ดของตนเอง

 • ชั่วโมงการเรียนรู้: ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง
 • การสอบเพื่อประมวลความรู้: เป็นข้อสอบรูปแบบของข้อสอบถูก/ผิด โดยเป็นการทดสอบท้ายบทเรียน
 • การรับใบรับรอง: ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • รีวิวจากผู้เขียน: เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรม จึงเหมาะสมต่อผู้ที่คาดหวังในการปูพื้นฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมเบื้องต้น และมีการนำเสนอบริบทของการเกิดอาชญากรรมในสังคมและที่น่าสนใจเหมาะสมกับยุคของ disruptive technology คือการบรรยายในหัวข้ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้เขียนให้ความสนใจในการทำการศึกษาวิจัยและชอบในความทันสมัยใหม่ของเนื้อหา

ออกแบบภาพปกและภาพประกอบ โดย ผู้เขียน

ขอขอบคุณกราฟฟิก: Cover Page/ Pic 1/ Pic 2/ Pic 3/ Pic 4

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์