คัดลอกลิงค์

ไลฟ์แฮ็ก

4 เคล็ดลับ ที่คนสำเร็จต้องมี

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
4 เคล็ดลับ ที่คนสำเร็จต้องมี

ทุกอาชีพ ทุกงาน ย่อมมีคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้น การเรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ถือเป็นวิธีคิดที่มีคุณภาพสูง เพราะสามารถย่นย่อระยะเวลาสร้างความสำเร็จแก่ตัวเราได้ ทุกความสำเร็จ ย่อมมีร่องรอยให้เดินตาม ดังนั้น หากใฝ่ความสำเร็จ ก็ควรเรียนรู้วิธีคิด ที่จะนำไปสู่วิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ 

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-610101/ภาพโดย stevepb จาก https://pixabay.com/th/photos

4 เคล็ดลับ ที่คนสำเร็จต้องมี เป็นวิธีคิด ที่คนสำเร็จใช้เป็นหลักคิด และแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง 4 เคล็ดลับดังกล่าว ประกอบด้วย 1) เป้าหมาย 2) ความรู้ 3) วิธีการและ 4) คุณธรรม

เคล็ดลับที่ 1 คือ เป้าหมาย ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตาม จะต้องมีเป้าหมายในสิ่งที่ทำ ซึ่งเป้าหมายนั้นจะประกอบด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่มีเงื่อนไขเวลา เป็นตัวกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ อย่างเช่น มีเป้าหมายว่า จะเป็นนักดนตรีเล่นกีต้าร์ โดยกำหนดเวลาฝึกซ้อมและมีเป้าหมายว่า ภายใน 6 เดือนสามารถเล่นกีตาร์ได้ โดยไม่ต้องดูคู่มือ 

Advertisement

Advertisement

เคล็ดลับที่ 2 คือ ความรู้  ซึ่งการทำอะไรก็ตาม ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งขับเคลื่อน เพราะทุกกิจกรรม ทุกอาชีพ ต้องอาศัยความรู้ ที่จะเป็นสะพานเชื่อมเป้าหมายกับความสำเร็จให้อยู่ด้วยกัน 

ภาพโดย 336308 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-408482/ภาพโดย 336308 จาก https://pixabay.com/th/photos 

เคล็ดลับที่ 3 คือ วิธีการ สิ่งนี้หมายถึงกลยุทธ์ หรือขั้นตอนการทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีการวางแผนตามความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายจากการทำสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากการวางแผน และไร้วิธีการ นอกจากนี้ การคิดวิธีการ จะสร้างความมั่นใจในการลงมือทำสิ่งนั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการ 

Advertisement

Advertisement

เคล็ดลับที่ 4 คือ คุณธรรม สิ่งนี้ เป็นสิ่งกำกับเป้าหมายที่ตั้งใจให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง เพราะคุณธรรม คือความรับผิดชอบ ความมานะพยายาม ความไม่เอารัดเอาเปรียบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อเป้าหมายที่คิดจะทำ กล่าวได้ว่า คุณธรรม เป็นกำลังใจภายใน ที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายไปสู่เส้นชัยได้ 

ภาพโดย ramdlon จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-1142327/ภาพโดย ramdlon จาก https://pixabay.com/th/photos 

การเรียนรู้ 4 เคล็ดลับ ที่คนสำเร็จต้องมี เป็นวิธีคิดสำคัญที่ควรเรียนรู้ เพราะความสำเร็จย่อมมาจากการเตรียมความพร้อม โดยการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด คือการมีเป้าหมาย มีความรู้ มีวิธีการและมีคุณธรรม ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเคล็ดลับความสำเร็จนั้น สามารถฝึกฝนเรียนรู้จากบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราสนใจ 

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย peterbwiberg จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1702973/

ภาพโดย peterbwiberg จาก https://pixabay.com/th/photos

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด