ความรู้

pronoun คืออะไร

3.7k
KruMaiFC
KruMaiFC
|5 min read
อ่านบทความอื่นจาก KruMaiFC
pronoun คืออะไร

Pronouns

หมายถึงคำสรรพนาม  หรือคำที่ใช้แทนคำนาม  Pronouns ที่ควรเรียนรู้ใน

ระดับนี้ได้  Subject  pronoun  ,ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค  Object  Pronoun  ทำหน้าที่เป็นกรรม  และ  Possessive  Pronoun ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ  ดังตารางต่อไปนี้

รูปภาพโดยผู้เขียน

.  กลุ่ม   Subject  Pronoun ใช้เป็นประธานของประโยค เวลาเข้ารูปประโยคจะวางอยู่ข้างหน้าประโยค  และแยกออกเป็นพจน์และบุรุษดังต่อไปนี้

*  สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์บุรษที่1

ใช้คำว่า  I  แทน  ตัวอย่าง    I  am  a  student.

*  สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดหลายคน เรียกสรรพนามพหูพจน์บุรษที่ 1

ใช้คำว่า  We  แทน  We  are  students.

*  สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ฟังคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์บุรษที่2

ใช้คำว่า  You   แทน  ตัวอย่าง    You  are   a  student.

Advertisement

Advertisement

*  สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ฟังหลายคน เรียกสรรพนามพหูพจน์บุรุษที่  2

ใช้คำว่า  You   แทน  ตัวอย่าง    You  are  students.

*  สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ที่กล่าวถึงคนเดียว เรียกสรรพนามเอกพจน์บุรุษ

ที่  3 ใช้คำว่า  He / She /  It    แทน  ตัวอย่าง    He is  a  student.

สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ที่กล่าวถึงหลายคน  เรียกสรรพนามพหูพจน์

บุรุษที่  3 ใช้คำว่า  They     แทน  ตัวอย่าง    They  are  students.

สรุป  แยกคำสรรพนาม  กลุ่ม Subject  Pronoun  ตามพจน์และบุรุษได้ดังนี้

รูปภาพโดยผู้เขียน

กลุ่ม Object  Pronoun

กลุ่มนี้จะใช้เป็นกรรมของประโยค  และวางอยู่ข้างหลังกริยาเสมอตามตัวอย่างต่อไปนี้

I    like  him.

They  see  me   at the  market.

I    stay  with  her.

The  teacher  hit  us.

เติมคำสรรพนามที่ถูกต้องในช่องว่างต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

1.  Wicahi  want  a  book  , please  give……….that  cartoon  book.

2.  I   want  to go  with  my  friends .  I  want  to  go with …………..

3.  She  see  Suda  at  the  market. She  see………………..

4.  If  you  want  to go , I  want  to  go   with  …………………

5.  My  father and  mother  are very  good.  I  like………..very  much.

6.  My  dog  sleeps  under  the  tree , nobody  see……………..

7.  My  brother wants  a  broom.  Please  give  …………one.

8.  My  teacher  is  a  man  ,  we  like……….very  much.

9.  I  and  my  father  play  football , and  Somboon  play  with………….

10.  I   see  ……….at  the  market .  You  are  in  the  red  dress.

รูปภาพโดยผู้เขียน

กลุ่มที่  3  กลุ่ม  Possessive adjective pronoun.

คำสรรพนามกลุ่มนี้  ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ  จะมีคำนาม

Advertisement

Advertisement

ตามหลังเสมอ  ตัวอย่าง

1.  I   want  to  read  my  book.

2.  They  wash  their  clothes.

3.  Who  is  your  sister ?

4.  He  and  his  brother  are  playing  football.

รูปภาพโดยผู้เขียน

เติมคำในช่องว่างต่อไปนี้

1.  He  and  ………son  are  coming.

2.  Suda  and ………….friends  are  in  the  room.

3.  A:  Who’s  that  boy  ?

B:  ……………name  is  Peter.

4.   This  is  my  uncle  and  ……………son.

5.  Susan  and Nick  want  to  see  ………… friends.

6.  This  is  my  sister  ……….name  is  Ann.

7.  I  and ………..sister  go  to Bangkok with our   parents.

8.  My  cat  bites  ……….tail.

9.  We  do ………………homework.

10.  I  never  tell  someone  …………age.

Fill  the  missing  words

He  lives  in  a  small  villege  with …..1…..wife.  He  has  one  son  and two…2………….He  is  a  farmer  and  every  day  he  works  in  his  ..3…….  His  son…….4……..twelve  years  old,and    his  one  daughter  is  ten  years  old  the  other  is  eight  years .  His  ……5……are  students  and  they……6……studying  at  school  near  their  house.  After  school  …7…..son  helps  him  in  the  farm .  He….8…..a  big  buffalo.   He  wants  his  son  to  …..9…..a  teacher  when  he  grows up  , because  he  doesn’ t want ………10…..son  work  hard  like  him.

1.            a.  he                      b.  her

c.  his                     d.  him

2.            a.  sons                  b. daughters

c.  father               d.  children

3.            a.  farm                 b.  school

c.  house               d.  garden

4.            a.  do                     b.  does

c.  are                    d.  is

5.            a.  chlld                 b. children

c.  son                    d.  daughters

6.            a.  is                       b.  am

c.  are                    d.  does

7.            a.  he                      b.  her

c.  his                     d.  him

8.            a.  has                    b.  have

c.  having             d.  had

9.            a.  be                      b.  is

d. are                       d. do

10.          a.  he                      b.  her

c.  his                     d.  him

11.  I  am  student  and……….brother

is  a  student  too.

a.  I                        b.  my

c.  his                     d.  her

12.  ………father  is  in  the  room  and

her  mother  is  in  the  garden.

a.  My                    b.  His

c.  Her                   d.  Their

13.  A:  What ‘ s …………..name ?

B:  My  name  is  Suda.

a.  your                 b.  my

c.  his                     d.  her

14.  A:  What  are  you  doing ?

B:  ………….studying  English.

a.  You  are          b.  He  is

c.  She  are           d.  I  am

เฉลย 1.  him             2.  them           3.  her              4.  it                 5.  them

6.  it                 7.  him             8.  him             9.  us                10. you

เฉลย 1.  his               2.  her              3.  His              4.  his               5.  their

6.  Her             7.  my              8.  its                9.  our              10. my

เฉลย 1.  c                 2.  b                 3.  a                 4.  d                 5.  b

6.  c                 7.  c                 8.  a                 9.  a                 10. c

11.  b               12.  c               13. a                14.  d

***********************************

บทความนี้เป็นชุดการเรียนด้วยตนเอง  ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นสาระเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์พื้นฐานสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในทุกระดับ  เนื่องจากการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันมุ่งเน้นการสนทนาสื่อสารมากกว่าด้านไวยากรณ์  อันเป็นเหตุให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านไวยากรณ์   ผู้เรียนไม่สามารถเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางภาษาได้   จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษของผู้จัดทำ  ได้เห็นว่าผู้เรียนในทุกระดับช่วงชั้นมีปัญหาด้านไวยากรณ์ทั้งสิ้นจนเป็นเหตุทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ  เอกสารชุดนี้อาจเป็นหนึ่งในยุทศาสตร์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น   เพราะถ้าผู้เรียนมีความแม่นยำในด้านไวยากรณ์แล้วก็จะเป็นสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนระดับต่อไปได้และเกิดพัฒนาการในการเรียนได้อย่างยั่งยืน

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการนำเอกสารชุดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน  และเพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำข้อเสนอแนะจากท่านในโอกาสต่อไป

Krumai_FC


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !