คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กทม.ขออีก 7 ข้อ อยู่แต่ในที่พัก ลดความหนาแน่น ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กทม.ขออีก 7 ข้อ อยู่แต่ในที่พัก ลดความหนาแน่น ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

กรุงเทพฯ –  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเพิ่มต่อเนื่อง ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด ขอความร่วมมืออยู่แต่ในที่พัก ไม่เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ รักษาระยะห่างทางสังคม งดกิจกรรมรวมคน ลดความแออัดผู้โดยสาร-ในที่ทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สรุปว่า

เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จำเป็นต้องลดโอกาสการแพร่ระบาด จึงประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรค ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1.ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากถ้ายังไม่มีเชื้อในร่างกาย อาจได้รับเชื้อระหว่างการเดินทาง  แต่ถ้ามีเชื้อในร่างกายเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจหายเองได้ การเดินทางอาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกายและทำให้มีอาการหนักขึ้น อีกทั้งจะเป็นพาหะและนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทาง รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ณ ภูมิลำเนา ซึ่งอาจเป็นผู้สูงอายุและเด็ก

2.ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดที่พัก พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติด

3.ขอความร่วมมือสถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร โดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย จัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ รวมถึงพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน ทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล

Advertisement

Advertisement

4.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยัง สนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค และผู้ที่โกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย พักสังเกตอาการในที่พัก หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

5.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จากผู้อื่น

6.ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุมสัมมนาอบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นต์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด

Advertisement

Advertisement

7.ขอความร่วมมือขนส่งมวลขนทุกประเภท ลดความแออัดของผู้โดยสาร เช่น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เพิ่มจำนวนเที่ยวการให้บริการ ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอออล์ล้างมือ คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และการจัดการขยะ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัย
กทม.ขออีก 7 ข้อ อยู่แต่ในที่พัก ลดความหนาแน่น ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด กทม.ขออีก 7 ข้อ อยู่แต่ในที่พัก ลดความหนาแน่น ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด กทม.ขออีก 7 ข้อ อยู่แต่ในที่พัก ลดความหนาแน่น ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด