คัดลอกลิงค์

ความรู้

จิ๊กซอว์ - แห่งการเกิดอาชญากรรม

Nasnun
Nasnun
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nasnun
แจ้งตรวจสอบ
จิ๊กซอว์ - แห่งการเกิดอาชญากรรม

 อาชญากรรมเกิดจากความรุนแรง
ความรุนแรงในสังคมไทยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ มากระตุ้น
มีผลกระทบให้บุคคลได้รับความเจ็บปวดสูญเสียทางร่างกายและจิตใจ

Glass, Bullet, Blood, Shot, Bullet Hole, Injury, Crime

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ stux

การเกิดอาชญากรรมจึงเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอว์

Puzzle, Jigsaw, Jigsaw Puzzle, Puzzle Piece, Assembly

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ reidy68

8  สาเหตุสำคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย 

1. การดื่มสุรา เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในการก่ออาชญากรรม โดยสุราถือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมา ไม่ได้สติ ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้และความคิด โดยทำให้สมองมีการตอบสนองที่ก้าวร้าว และมีการรับรู้ถึงการคุกคามอย่างเกินจริง เป็นสาเหตุให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นได้ง่าย

สุรารูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ moritz320

Alkoghol, Narkomaniia, Paghubnaia Privychka, Spirt

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ rebcenter-moscow

2. การเสพยาเสพติด เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง เนื่องจากผู้เสพไม่สามารถควบคุมตนเองได้

Advertisement

Advertisement

Drugs, Stop, Drug, Abuse, Drug Addiction

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ jorono 

ยาเสพติดรูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ rebcenter-moscow

3. อาวุธปืน โดยเฉพาะอาวุธปืน ซึ่งปัจจุบัน “ปืน” เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย สามารถซื้อขายได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทำให้มีการใช้อาวุธปืนในการก่อความรุนแรงในสังคมไทยมากขึ้น 

Suit, Business Man, Business, Man, Male, Person, White

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ RyanMcGuire

4. สื่อที่มีการถ่ายทอดความรุนแรง ส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมจากการได้รับชม เช่น สามีทำร้ายภรรยา แม่ทำร้ายลูก ครอบครัวแตกแยก เพื่อนทำร้ายเพื่อน คนในชุมชนทำร้ายกันเอง ซึ่งหลายครั้งหากผู้รับสื่อดังกล่าวขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ ขาดวิจารณญาณที่เพียงพอในการรับชมก็จะซัมซับ สะสม เรียนรู้ความรุนแรงต่างๆเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว

Cinemaรูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ ljcor

Nypd, Police, Crime Scene, Discovery, Criminal Case
รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ geralt

Advertisement

Advertisement

5. ปัญหาค่านิยมและวัฒธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง เป็นปัญหาที่เห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยผู้ใช้ความรุนแรงส่วนหนึ่งเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Personal, Woman, Self Talk, Mirror, Communication

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ geralt

6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือ การขาดโอกาสทางสังคม ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง และปัญหาภาระหนีสิ้น ที่ทำให้บุคคลเกิดความเครียดและนำไปสู่การใช้ความรุนแรง

People, Homeless, Male, Street, Poverty, Social, City

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ Leroy_Skalstad

ยากจน

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ xusenru

7. ครอบครัว เพราะครอบครัวคือสถาบันที่สำคัญที่สุดของทุกคน 
ผลการศึกษาพบว่า บุคคลผู้ที่เคยถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นในอนาคต รวมทั้งการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

Advertisement

Advertisement

Violence Against Women, Don'T Look Away, Help, Look

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ Alexas_Fotos

รุนแรงรูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ WenPhotos

8. บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง ปัจจุบันกฎหมายไม่มีความรุนแรงโดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการมีอาวุธปืนไว้ครอบครอบโดยไม่ถูกกฎหมาย หรือผู้กระทำผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษ

Hammer, Horizontal, Court, Justice, Right, Law

รูปภาพจาก Pixabay โดยคุณ geralt

Police

รูปภาพจาก Pexels โดยคุณ Rosemary Ketchum

อย่างไรก็ตามความรุนแรงเปรียบเสมือนวงจร
ดังนั้นเราทุกคนควรเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันตัดวงจรความรุนแรงเพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรง

familyรูปภาพจาก Pexels โดยคุณ Pixabay 


แหล่งอ้างอิง
สุมนทิพย์ จิตสว่าง และคณะ. "สัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โครงการสังคมไทยไร้ความรุนแรง". กรุงเทพฯ: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. 27-28 กุมภาพันธ์ 2563. 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด