คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ดันไทยสู่ ‘ผู้ส่งออกอาหาร’ ท็อปเท็นโลก ก.เกษตร เซ็นเอ็มโอยู ม.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ดันไทยสู่ ‘ผู้ส่งออกอาหาร’ ท็อปเท็นโลก ก.เกษตร เซ็นเอ็มโอยู ม.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

กรุงเทพฯ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ ทำเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด เพิ่มศักยภาพการส่งออก ในฐานะประเทศผู้ส่งออกอาหาร อันดับที่ 12 ของโลก

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ว่า การจัดตั้งศูนย์ AIC เกิดขึ้น เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก จึงตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่อันดับท็อปเท็นของโลก ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือ GDP ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 2-3 %

Advertisement

Advertisement

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สำคัญ จากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดโลก ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าถึง 1,091,510 ล้านบาท แบ่งออกเป็น กลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ 266,758.87 ล้าน, จีน 227,486.22 ล้านบาท, ญี่ปุ่น 129,883.14 ล้านบาท, สหรัฐอเมริกา 105,150.19 ล้านบาท, สหภาพยุโรป 27 ประเทศ 91,377.70 ล้านบาท และอื่น ๆ 270,853.96 ล้านบาท

สินค้าที่ส่งออกเพิ่ม ได้แก่ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ข้าวและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์  ที่สำคัญ ไทยยังได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศต่าง ๆ จากความตกลงเขตการค้าเสรีของไทย ภายใต้กรอบเจรจาต่าง ๆ อีกด้วย เช่น กลุ่มอาเซียนไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 144,838 ล้านบาท, จีนไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 112,843 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า จากผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ พบว่า การพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนี้ ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อน นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน การจัดตั้งศูนย์ AIC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

Advertisement

Advertisement

จากรายงานของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 นับว่า บรรลุเป้าหมายเร็วกว่ากำหนดถึง 9 เดือน เพราะถึงวันนี้ ลงนามความร่วมมือเป็นครั้งที่ 2 ครอบคลุมถึง 70 จังหวัด และจะครบ 77 จังหวัด ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ จากที่วางเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ AIC ครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกัน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 77 จังหวัด จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมดำเนินการ
ดันไทยสู่ ‘ผู้ส่งออกอาหาร’ ท็อปเท็นโลก ก.เกษตร เซ็นเอ็มโอยู ม.ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด