คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ขาย ‘หน้ากากอนามัย’ ชิ้นละ 2 บาท

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ขาย ‘หน้ากากอนามัย’ ชิ้นละ 2 บาท

กรุงเทพฯ – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ขายหน้ากากอนามัย ร้อยละ 50 ให้กรมการค้าภายใน ในราคาชิ้นละ 2 บาท  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยสรุปว่า

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 ก.พ.2563 กำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยแก่ ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้วนั้น

Advertisement

Advertisement

เพื่อให้การปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 จึงออกประกาศ

ไม่ว่าจะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95

หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ หมอก ควัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Advertisement

Advertisement

ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง และจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายในวันที่ 21 ก.พ.2563 ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ

ให้ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน แสดงชื่อสินค้า ชนิดหรือเกรด ราคาจำหน่าย และปริมาณการจำหน่ายที่จำหน่ายให้แก่ ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของ กรมการค้าภายใน พร้อมทั้งหลักฐานการจำหน่าย และจัดส่งให้เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ทุกสัปดาห์ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป หากตรงวันหยุดราชการ ให้แจ้งในวันแรกที่เปิดทำการตามปกติ

Advertisement

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/040/T_0011.PDF

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด