ความรู้

วิวัฒนาการแห่งอาชญาวิทยา

479
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
วิวัฒนาการแห่งอาชญาวิทยา

อาชญาวิทยา : เป็นการศึกษาปัญหาอาชญากรรม ศึกษาความเป็นมาของกฎหมายอาญา ศึกษาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมอาชญากรรม

ระบบความคิดของอาชญาวิทยา มีวิวัฒนาการอย่างไร...

Cesare Beccaria.jpg

1. ในช่วงแรกวิชาเรียกว่า ระบบความคิดยุคแรกเริ่ม (Classical School of Criminology) เกิดขึ้นด้วยความเรียงของนักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี ซีซาร์ แบ็คคาเรีย (1964) เขียนบทความ เรื่อง อาชญาวิทยาและการลงโทษ (An Econ on Crimes and Punishments) กล่าวว่า อาชญากรรมเกิดจากความสมัครใจหรือความตั้งใจ (Free Will) ดังนั้น การกระทำความผิดเกิดขึ้นเพราะ บุคคลต้องการความสำราญ (Pleasure) และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (Pain)

Lombroso.JPG

2. ต่อมา ระบบความคิดยุควิทยาศาสตร์ (The Positive School) เป็นยุคที่การค้นพบต้องได้รับการพิสูจน์และมีหลักฐานยืนยัน ทำให้แนวคิดนี้ไม่ยอมรับเรื่อง Free Will โดย ซีซาร์ ลอมโปรโซ (1976) เขียนหนังสือ เรื่อง อาชญากร (The Criminal Man) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะตนทางกายภาพก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น หน้าผากลาด ติ่งหูยาวหรือไม่มีเลย คิ้วดก เป็นต้น ภายหลังได้ปรับปรุงทฤษฎีสรุปว่า ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย ถือว่าอาชญากรรมเกิดจากปัจจัยกำหนด (Deterministic or Causal Factors)

Advertisement

Advertisement

3. ต่อมา ระบบความคิดแบบอเมริกัน (The American School) เป็นการอธิบายอาชญากรรมทางสังคมวิทยา โดยนักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ เฮนรี เมยฮิว (1812-1887) ได้เขียนบทความเรื่อง London Labour and the London Poor ศึกษาความยากจนในกรุงลอนดอน พบว่าผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นคนยากจน จึงสรุปได้ว่าความแตกต่างด้านอาชีพก่อให้เกิดอาชญากรรม ถือว่าเป็นปัจจัยทางสังคม (Social Factor) เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

Related image

4. ปัจจุบันนิยมใช้ ระบบความคิดแบบป้องกันสังคม (The Social Defense School) โดยนักอาชญาวิทยาชาวฝรั่งเศส มาร์ค แอนเซ็ล (1954) ได้ให้ทัศนะนอกเหนือไปจากความคิดทั้ง 3 ยุคข้างต้นว่าการป้องกันสังคมอาจทำให้ลดการเกิดอาชญากรรม 5 ประการดังต่อไปนี้

(4.1) การปฏิบัติต่ออาชญากรรมควรจะใช้วิธีป้องกันสังคมมากกว่าลงโทษผู้กระทำความผิด เช่น อาจทำให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

Advertisement

Advertisement

(4.2) ต้องแยกตัวผู้กระทำผิดออกไปหรือโดยการเยียวยาและให้การความรู้ทางการศึกษา เช่น การแยกผู้กระทำความผิดออกจากสังคมโดยการจำคุก พร้อมกับการพัฒนาพฤตินิสัยหรือการฝึกวิชาชีพในเรือนจำ

(4.3) การลงโทษผู้กระทำความผิดให้พิจารณาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมากกว่าพฤติกรรมของกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้ปรับปรุงตัวในสังคมเสียใหม่

(4.4) ความมีมนุษยธรรมตามกฎหมายฟื้นฟูความมั่นใจและความรับผิดชอบของตัวผู้กระทำความผิด เช่น ลดการตีตราบุคคล

(4.5) มนุษยธรรมในระบบงานยุติธรรมต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์อาชญากรรมและผู้กระทำความผิด เช่น จิตวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ และสหวิทยาการ

รูปภาพจาก Matthew Ansley

จะเห็นได้ว่าในการอธิบายการทางอาชญาวิทยา ได้อาศัยความรู้สหวิทยาการ โดยเฉพาะปรัชญาของศาสนาต่างๆ มาอธิบาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอาชญากรรมมากขึ้น เช่น พุทธศาสนาอธิบายว่าการเกิดอาชญากรรมเกิดจากปัญหาทางจิตใจ ทางสังคม และทางกายภาพ ดังนั้นการแก้ไขอาชญากรรมจึงต้องแก้ไขทางจิตใจ ทางสังคม และทางด้านภาพกาย จึงจะทำให้อาชญากรรมลดลงได้

Advertisement

Advertisement

แหล่งอ้างอิง
อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล. (2555). อาชญากรรมและอาชญาวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพ
Cesare Beccaria - Wikipedia
Cesare Lombroso - Wikipedia
Henry Mayhew - Wikipedia
Marc Ancel — Wikipédia
Unsplash โดยคุณ Lacie Slezak และ คุณ Matthew Ansley

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์