คัดลอกลิงค์

ความรู้

เด็กๆ ของเราหายไป ทิ้งผู้ใหญ่ไว้เพียงลำพัง

เจ้าแก้วหน้อย
เจ้าแก้วหน้อย
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก เจ้าแก้วหน้อย
แจ้งตรวจสอบ
เด็กๆ ของเราหายไป ทิ้งผู้ใหญ่ไว้เพียงลำพัง

คำว่า “ประชากร” (Population) ตามพจนานุกรมฉบับศัพท์ประชากรศาสตร์ หมายความว่า กลุ่มที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกันไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

และยังอาจหมายถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทั้งหมดด้วย เช่น ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรวัยแรงงาน ขนาดโครงสร้างประชากรถูกกำหนดโดยการเพิ่มขึ้นลดลงของจำนวนคนของกลุ่มต่างๆ โดยผ่านการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเวลา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สังคมโลกและรวมถึงของประเทศไทยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โครงสร้างของประเทศกำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเพราะเรามีการเกิดใหม่ที่ช้าลง ทำให้ช่วงชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มรวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง คือเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก มองในอีกแง่นึงคนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

Advertisement

Advertisement

6

ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere

เคยมีงานวิจัยของ ICPD หรือ International Conference on Population and Development เรื่องที่แต่ละประเทศต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่หลากหลายมากขึ้น อาจจะรวมทั้งในแง่หญิงชาย การย้ายถิ่นฐาน และผู้สูงอายุกับเด็กเข้าเป็นเรื่องเดียวกันด้วย ประเทศเราเคยประสบภาวะเรื่องประชากรมาครั้งนึงแล้ว เมื่อปี 2540 ช่วงนั้นถ้าจำกันได้ ประเทศไทยเรามีการรณรงค์เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวอย่างเป็นระบบ ยุคนั้นมีทั้งปัญหาการมีลูกยาก การมีลูกเยอะ และรวมถึงการมีลูกก่อน-หลังวัยที่มีความพร้อมอีกด้วย

7ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere

Advertisement

Advertisement

จาก 2540 ถึงวันนี้ 22 ปีเข้าไปแล้ว ประเทศไทยกลับมาประสบปัญหาประชากรอีกครั้ง กลายเป็นว่าอัตราการเกิดลดต่ำลง มีเด็กน้อยเกินไปกว่าจำนวนคนแก่ ทำให้สูญเสียการทดแทน ปัญหาที่ตามมาก็อย่างเช่น คนแก่จะขาดคนดูแล เพราะส่วนใหญ่ก็จะแก่ไปพร้อมๆ กัน วัยทำงานก็จะขาดแคลนแรงงาน ทำให้เราต้องพึ่งแรงงานจากที่อื่น ซึ่งก็จะนำมาซึ่งปัญหาด้านอื่นๆ ได้อีก ภาวะทางการเงินในอนาคตก็จะเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกัน เพราะหากคนเราอายุยืนมากขึ้น ก็ต้องมีปัจจัยในการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น

9ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere

"สถาบันครอบครัว" แบบไทยๆ เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้ว จากที่สังคมเราเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ จะเปลี่ยนกลายเป็นขนาดค่อยๆ เล็กลง เราจะมีคนโสดมากขึ้น มีคนโลกมีส่วนตัวสูงขึ้น ความเอื้ออาทรจะลดน้อยถอยลงไป สิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งของสังคมไทยคือครอบครัว จะค่อยเบาบางลงกว่ายุคที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

4ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere

ปัญหาสำคัญที่เป็นโจทย์ที่ยากขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ คือเราจะสร้างความสมดุลระหว่างช่วงวัยขึ้นมาได้อย่างไร อันนี้รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และสวัสดิการที่ยั่งยืนด้วยนะ เพราะกว่าที่จะจัดการปรับโครงสร้างประชากรให้กลับมาอยู่ในจุดที่พอดีอีกครั้ง มันยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน จุดนี้เหมือนต้องดูแลเฉพาะหน้ากันไปก่อนอาจเป็นช่วง 10-20 ปี นับจากนี้ไป อย่างน้อยในภาวะที่เด็กเกิดน้อยลง  เราจะดูแลอย่างไร ให้น้อยแล้วมีคุณภาพ หรือสังคมคนแก่ที่เพิ่มมากขึ้น เราจะดูแลกันอย่างไรให้แก่อย่างมีคุณภาพ เป็นสังคมผู้สูงอายุที่เป็นหลักของครอบครัว เป็นหลักของลูกหลาน โดยไม่เป็นภาระของกันและกัน

11ขอบคุณภาพประกอบจาก pxhere  /  ขอบคุณภาพปกจาก pxhere
 


ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

unfpa

icpd

who

librarysenate

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด