ความรู้

เรียนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) จบมามีงานทำดีไหม ?

810
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เรียนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) จบมามีงานทำดีไหม ?

ภาพปกจาก: Pixabay / Borko Manigoda

รีวิว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมามีงานทำดีไหม? มีรายได้เป็นอย่างไรบ้าง?

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ Civil Engineering เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างต่างๆ การสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง สร้างเขื่อน ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้พื้นความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก ต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีทั้งหลายเพื่อมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด อีกด้วยครับผม

Advertisement

Advertisement

CV01ภาพจาก: Pixabay / Engin Akyurt

วิศวกรรมโยธา ได้เข้ามาในประเทศไทย ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาก็ได้เปิดการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย ในหลากหลาย หมาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อื่นๆ

------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับ สาขาวิศวกรรมโยธา จะต้องทำการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ กว. เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร เสียก่อน จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้ โดยวิศวกรรมโยธา สามารถแบ่งแยกย่อยได้หลากหลาย สาขา ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ, วิศวกรรมขนส่ง, วิศวกรรมธรณี, วิศวกรรมสำรวจ และ อื่นๆ เป็นต้น หากน้องๆ สนใจสามารถเข้าไปดู หรือศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ตาม เว็บไซด์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับ

Advertisement

Advertisement

Civilภาพจาก: Pixabay / Dimitris Vetsikas

------------------------------------------------------------------------------------------

เดี๋ยวเรามาดู สำหรับรายวิชาที่ทาง สาขาวิศวกรรมโยธา ต้องเรียนนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับ ซึ่งก็จะสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก็คือ วิชาทั่วๆไป ที่ต้องปรับพื้นฐานที่มาจากระดับ มัธยม นั้นเองครับ เช่น กลุ่มวิชาทางด้านภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคม กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ หมวดวิชาเฉพาะที่ทาง สาขาวิศวกรรมโยธา ต้องเรียนนั้นเองครับ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น หมวดวิชาย่อยๆ ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ วิชาที่นักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนต้องเรียน ส่วนใหญ่ก็จะได้เรียนคล้ายๆกันในทุกๆ สาขาวิชา แต่ก็จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยไปตาม สาขาวิชาที่เรียนนะครับ เช่น วิชาวัสดุวิศวกรรม, วิชากลศาสตร์วิศวกรรม, วิชาเขียนแบบวิศวกรรม, กลศาสตร์ของไหล หรือ การเขียนแบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ วิชาที่มีเรียนเฉพาะ สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบังคับให้เราต้องเรียน ยกตัวอย่าง เช่น วิชาการสำรวจ, วิชาการวิเคราะห์โครงสร้าง, วิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา, วิชาปฐพีกลศาสตร์, วิชาวิศวกรรมชลศาสตร์, วิชาอุทกวิทยา, วิชาวิศวกรรมการทาง, วิชาการประเมินราคาก่อสร้าง หรือ วิชาการบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น วิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ

2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ วิชาเลือกที่เราสามารถเลือกเรียนได้ ตามความต้องการของเรา ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมา ซึ่ง ความรู้ทาง สาขาวิศวกรรมโยธา นั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้ กับหลากหลาย สาขา ซึ่งวิชาเลือกที่เราจะเลือกเรียน ก็ต้องเลือกตามที่ตัวเรามีความสนใจ เช่น วิชาการบริหารงานวิศวกรรม, วิชาภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข, วิชาการสำรวจดาวเทียม, วิชาการออกแบบอาคาร, วิชาการออกแบบสะพาน, วิชาการพัฒนาทรัพยากรน้ำ หรือ วิชาวิศวกรรมแม่น้ำเบื้องต้น เป็นต้น

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก็คือ เป็นวิชาที่เราสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราชอบ และที่ทางมหาวิทยาลัยทำการเปิดการเรียนการสอนได้เลยนะครับ

ซึ่งรายละเอียด ของหลักสูตร หรือรายวิชาที่เรียน ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกัน นิดหน่อย น้องๆ เวลาจะเลือกเรียนต่อ ก็ลองอ่านหลักสูตรดูก่อนนะครับว่า ชอบหรือไม่ชอบ เหมาะกับเราหรือเปล่า เราได้ประโยชน์ในการเรียนไหม เพราะการเรียนนั้น เราต้องเรียนให้รู้และสามารถนำมาใช้งานได้จริง ไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อต้องการให้จบๆ ไป นะครับ เพราะถ้าคิดแบบนี้ หลังจากมาทำงานก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับ ยังไงน้องๆ ก็ลองเปิดเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละแห่ง ดูก่อนนะครับผม ก่อนจะตัดสินใจ

Engineerภาพจาก: Pixabay / Convegni_Ancisa

------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนจบมาแล้ว สามารถเข้าไปทำงานได้หลากหลาย องค์กร ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล หรือ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายสายงาน เช่น วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ วิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนน หรือระบบขนส่ง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ผู้รับเหมา เป็นต้น

ต่อไปมาดูเงินเดือนเริ่มต้น ของ สาขาวิศวกรรมโยธา กันนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ตัวเลขที่ผมนำมาโชว์ตรงนี้นั้น เป็นแค่ค่าเฉลี่ยที่มาจากบริษัทแห่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ โครงสร้างเงินเดือนของแต่ละ บริษัทนั้นไม่เท่ากันนะครับ ตัวเราจะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเอง บวกกับ โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร ด้วยนะครับ

สำหรับ เงินเดือนของเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ละสาขาก็จะใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก เงินเดือนก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ 18,000 – 35,000 บาทต่อเดือน และหากมีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 – 3 ปี เงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 22,000 – 50,000 บาทต่อเดือน และหากมีประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 – 5 ปี เงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 35,000 – 75,000 บาทต่อเดือน และหากมีประสบการณ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เงินเดือนก็ควรจะมากกว่า 55,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป จะได้มาก หรือได้น้อย ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับ

------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ Civil Engineering นั้นก็มีเปิดทำการเรียนการสอนมากมาย ในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งของภาครัฐ และเอกชน น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม เว็บไซต์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้เลยนะครับผม

โยธาภาพจาก: Pixabay / Dimitris Vetsikas

------------------------------------------------------------------------------------------

เป็นไงบ้างครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆท่าน พอจะมองภาพของ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ชัดเจนมากขึ้นบ้างไหมครับ หากมีคำถาม หรือ ต้องการที่จะรู้รายละเอียดของสาขาวิชาไหน ก็สามารถ เขียนคอมเม้นมาได้เลยนะครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆ ฝากกดติดตาม ขอบคุณมากครับผม


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์