ความรู้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35 ข้อ พร้อมเฉลย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35 ข้อ พร้อมเฉลย

บทนำ

แนวข้อสอบ “ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม ”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวทางที่เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งนี้เนื้อหาในข้อสอบนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ละคำตอบ และผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญของ และความยากของ “พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม ” ไว้ในนี้แล้ว

1.พระราชบัญญัติให้ไว้เมื่อใด

ก.8 มีนาคม  พ.ศ. 2510

ข.8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2510

ค.8 สิงหาคม  พ.ศ. 2510

ง.8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

ตอบ   ง.

2.พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของของใคร

ก.วุฒิสภา

ข.สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ค.รัฐสภา

ง.นิติบัญญัติแห่งชาติ

ตอบ  ข.

3.พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด  6วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511

Advertisement

Advertisement

ก.1 มกราคม พ.ศ. 2511

ข.25 มกราคม พ.ศ. 2511

ค. 1 มีนาคม  พ.ศ. 2511

ง.25 มีนาคม  พ.ศ. 2511

ตอบ  ก.

4.ให้ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ตอบ ค.

5.ข้อใดหมายถึง “ราชการส่วนท้องถิ่น”

ก.สุขาภิบาล

ข.เมืองพัทยา

ค.กรุงเทพมหานคร

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

6.ข้อใดเจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย

ก.ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์

ข.ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

ค.ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้าย ดังต่อไปนี้

(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ. โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ

(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

Advertisement

Advertisement

(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

(4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์

(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือ ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดใน กฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(7)ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ. อาคารหรือ บริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

Advertisement

Advertisement

(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค่าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

(11) ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศล สาธารณะโดยเฉพาะ

(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

(13) ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7.เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามข้อใด

ก.รายวัน

ข.รายเดือน

ค.รายปี

ง.รายงวด

ตอบ  ค.

8.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “ป้าย”

ก.แสดงชื่อ

ข.แสดงยี่ห้อ

ค.แสดงเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้ “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะ ได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

9. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนใดของปี

ก.มกราคม

ข.กุมภาพันธ์

ค.มีนาคม

ง.เมษายน

ตอบ   ค.

10.เจ้าของป้าย

(1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม

(2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว

(3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

เจ้าของป้ายตามข้อ 1-3 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ  ข.

11.เจ้าของป้ายตามข้อใด ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

ก.ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม

ข.เปลี่ยนแปลงแก*ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

ค.ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ    ค.

12.ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สถานที่ใด

ก.สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่น

ข.สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่น

ค.สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 15  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สถานที่ ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ใน เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

(2) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้ กระทำในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

(3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา

13.ในกรณีที่มีการโอนย้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกี่วัน นับแต่วันรับโอน

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ค.

14.ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ. สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ข.

15.การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการตามข้อใด

ก.ส่งธนาณัติ

ข.ตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่ง จ่ายเงิน

ค.ชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

16. ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มี หน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชำระเป็นกี่งวด

ก.สองงวด

ข.สามงวด

ค.สี่งวด

ง.ห้างวด

ตอบ    ข.

17.ภาษีป้ายจำนวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นภาษีป้ายตามข้อใด

ก.ภาษีป้ายอยู่ระหว่างการชำระ

ข.ภาษีป้ายค้างชำระ

ค.ภาษีป้ายอยู่ระหว่างติดต่อชำระ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ข.

18.ใครมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างชำระ เพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ผู้บริหารท้องถิ่น

ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ   ค.

19.การยึดทรัพย์สินจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป้ายชำระภาษีป้ายที่ค้างชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่ากี่วัน นับแต่วันที่รับหนังสือนั้น

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ก.

20.เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชำระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้ดำเนินการตามข้อใด

ก.เงินกองกลาง

ข.เจ้าของทรัพย์สิน

ค.รายได้ของท้องถิ่น

ง.รายได้แผ่นดิน

ตอบ  ข.

21.การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายภายในกี่ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

ก. หนึ่งปี

ข.สองปี

ค.สามปี

ง.ห้าปี

ตอบ   ก.

22.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “อัตราการเสียภาษีป้ายเพิ่ม”

ก.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด

ข.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง

ค.ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

23. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

ก.ร้อยละห้า

ข.ร้อยละสิบ

ค.ร้อยละสิบห้า

ง.ร้อยละยี่สิบ

ตอบ  ข.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายใน กรณีและอัตราดังต่อไปนี้

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้อง เสียภาษีป้าย

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี ป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้าย ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

(3)ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของ จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

24.ข้อใดหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ก.เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของผู้มี หน้าที่เสียภาษีป้าย

ข.ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชี หรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนด

ค.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัว เมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

25.เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่น แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ ไม่เกินกี่ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

ก. หนึ่งปี

ข.สองปี

ค.สามปี

ง.ห้าปี

ตอบ   ง.

26.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ค.

27.การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใครกำหนด

ก.กระทรวงการคลัง

ข.กระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ   ข.

28.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัย อุทธรณ์ให้เสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ง.

29.ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบห้าวัน

ค.สามสิบวัน

ง.หกสิบวัน

ตอบ   ค.

30.ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้าย ให้แก่ผู้อุทธรณ์ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนภายในกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ก. หนึ่งปี

ข.สองปี

ค.สามปี

ง.ห้าปี

ตอบ   ก.

31.ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก.ปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท

ข.ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

ค.ปรับตั้งแต่เจ็ดพันบาทถึงเจ็ดหมื่นบาท

ง.ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ตอบ   ข.

32.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับกี่บาท

ก.ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ข.ปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ค.ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

ง.ปรับตั้งแต่เจ็ดพันบาทถึงเจ็ดหมื่นบาท

ตอบ   ค.

33.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกี่เดือน

ก.สี่เดือน

ข.หกเดือน

ค.แปดเดือน

ง.สิบสองเดือน

ตอบ   ข.

34.จากข้อ 33.จำคุกไม่เกินหกเดือนและปรับกี่บาท

ก.ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ข.ปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ค.ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

ง.ปรับตั้งแต่เจ็ดพันบาทถึงเจ็ดหมื่นบาท

ตอบ   ก.

35.ข้อใดหมายถึง “ผู้บริหารท้องถิ่น”

ก.ฎีกาสำนักงานคณะกรรมการ

ข.ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.

สรุป

แนวข้อสอบ  “พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม ”   ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม  ”  เช่น ความหมายของภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  การประเมินภาษีป้ายและการชำระภาษีป้าย   เงินเพิ่ม หน้าที่เจ้าหน้าที่   การอุทธรณ์ และบทกำหนดโทษได้ลงไว้ในแนวข้อสอบนี้ไว้ หวังว่าผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจมีแรงบันดาลใจจากแนวข้อสอบให้

ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย โดย ปลาทูป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย โดย ปลาทู

สถานที่ยื่นชำระภาษีป้าย โดย ปลาทูสถานที่ยื่นชำระภาษีป้าย โดย ปลาทู

เจ้าของภาษีป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่ม โดย ปลาทูความหมายของ ความหมายของ "ป้าย" โดย ปลาทู

ภาพทั้งหมด โดย ปลาทู

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์