ความรู้

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562 จำนวน 45 ข้อ พร้อมเฉลย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562  จำนวน 45 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562

จำนวน 45 ข้อ พร้อมเฉลย

บทนำ

แนวข้อสอบ “พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวทางที่เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งนี้เนื้อหาในข้อสอบนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ละคำตอบ และผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญของ และความยากของ “พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562” ไว้ในนี้แล้ว

1.พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้เมื่อใด

ก. วันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562

ข.วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562

ค.วันที่  24 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562

ง.วันที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562

ตอบ  ก.

2.พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร

ก.วุฒิสภา

ข.รัฐสภา

ค.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Advertisement

Advertisement

ง.บัญญัติแห่งกฎหมาย

ตอบ  ข.

3.พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน

ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแปดสิบวัน

ค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ตอบ ง.

4. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายถึงข้อใด

ก.สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ข.สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.

5.ให้ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ก.ปลัดกระทรวงการคลัง

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.นายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข.

6.ใครเป็นคนมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ก.ปลัดกระทรวงการคลัง

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Advertisement

Advertisement

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.นายกรัฐมนตรี

ตอบ  ค.

7.ข้อใดกล่าวถึงฐานะเมืองพัทยาได้ถูกต้อง

ก.มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ข.มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา

ค.มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง.มีฐานะเป็นสภาเมืองพัทยา

ตอบ ก.

8.สภาเมืองพัทยามีสมาชิกจำนวนกี่คน

ก.ยี่สิบสองคน

ข.ยี่สิบสี่คน

ค.สามสิบห้าคน

ง.สี่สิบคน

ตอบ  ข.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 9 สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ในตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและมีสิทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกได้

ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

Advertisement

Advertisement

ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

10.อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง

ก.สามปี

ข.สี่ปี

ค.ห้าปี

ง.หกปี

ตอบ  ข.

11.เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยาหรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา

ก.สี่สิบห้าวัน

ข.หกสิบวัน

ค.เก้าสิบวัน

ง.หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ  ก.

12.เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน

ก.หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ข.หนึ่งร้อยหกสิบวัน

ค.หนึ่งร้อยแปดสิบ

ง.สองร้อยวัน

ตอบ ค.

13ใครเป็นคนแต่งตั้งประธานเมืองพัทยาและรองประธานเมืองพัทยา.

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดกระทรวงจังหวัด

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ก.

14.ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยา ว่างลง  ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง แทนภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบเอ็ดวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สามสิบวัน

ตอบ  ค.

15.บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาเมืองพัทยา ต้องไม่ใช่บุคคลตามข้อใด

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.เลขานุการนายกเมืองพัทยา

ค.ผู้ช่วยเลขานุการนายก เมืองพัทยา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

16.เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

ก.ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

ข.ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต้อประธานสภาเมืองพัทยา

ค.ประธานสภาเมืองพัทยามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

17.ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่ากี่สมัยแต่ต้องไม่เกินกี่สมัย

ก.ไม่น้อยกว่าหนึ่งสมัยแต่ต้องไม่เกินสามสมัย

ข.ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย

ค.ไม่น้อยกว่าสามสมัยแต่ต้องไม่เกินเจ็ดสมัย

ง.ไม่น้อยกว่าสี่สมัยแต่ต้องไม่เกินเก้าสมัย

ตอบ  ข.

18.เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามข้อใด

ก.กำหนดในพระราชบัญญัติ

ข.กำหนดในข้อบัญญัติ

ค.กำหนดในข้อปฏิบัติ

ง.กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ตอบ  ง.

19.นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ก.สามปี

ข.สี่ปี

ค.ห้าปี

ง.หกปี

ตอบ ข.

20.นายกเมืองพัทยาจะ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกี่วาระไม่ได้

ก.หนึ่งวาระ

ข.สองวาระ

ค.สามวาระ

ง.สี่วาระ

ตอบ  ข.

21.เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในกี่วันนับ แต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ก.สี่สิบห้าวัน

ข.หกสิบวัน

ค.เก้าสิบวัน

ง.หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ  ก.

22.ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบเอ็ดวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สามสิบวัน

ตอบ  ก.

23.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา

ก.กำหนดโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยา

ข.สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา

ค.วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 48 นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบัญญัติและนโยบาย

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา

(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะนายกตรีรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

24.การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของใคร

ก.กระทรวงการคลัง

ข.ระเบียบเมืองพัทยา

ค.กระทรวงมหาดไทย

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค.

25.ในกรณีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ ได้ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

ก.พนักงานเมืองพัทยา

ข.ปลัดเมืองพัทยา

ค.นายกเมืองพัทยา

ง.ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของเมืองพัทยา

ตอบ ข.

26.เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาตามข้อใด

ก.การรักษาความสงบเรียบร้อย

ข.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

ค.การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

(6) การจัดการจราจร

(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(8) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

(9) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ

(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น

(12) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

(13) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(14) อำนาจหน้าที่ที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

27.ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดำเนินการใดที่อยู่นอกเขตเมือง พัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนใน เขตเมืองพัทยา ให้นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหา ร่วมกันและให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในกี่วันนับแต่ได้รับข้อเสนอ

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบเอ็ดวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สามสิบวัน

ตอบ ค.

28.ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยาเมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอื่นหรือเข้าร่วมกับ บุคคลอื่นกระทำกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้กระทำกิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ได้ทำความตกลงกับเมืองพัทยา การกระทำดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.สภาพเมืองพัทยา

ง.ปลัดเมืองพัทยา

ตอบ  ค.

29.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ข้อบัญญัติเมืองพัทยา”

ก.การปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา

ข.เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติได้

ค.  การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการจ้าง และการพัสดุ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 70  เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติได้

(3) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทน

(4) การพาณิชย์ตามมาตรา 64 วรรคสอง

(5) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการจ้าง และการพัสดุ

30. จากข้อ 29 ข้อบัญญัติที่ตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.สภาพเมืองพัทยา

ง.ปลัดเมืองพัทยา

ตอบ  ค.

31.ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติต้องมีสมาชิกลงนามรับรอง ไม่น้อยกว่ากี่คน

ก.ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

ข.ไม่น้อยกว่าสองคน

ค.ไม่น้อยกว่าสามคน

ง.ไม่น้อยกว่าสี่คน

ตอบ  ข.

32.การร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของ

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.สภาพเมืองพัทยา

ง.ปลัดเมืองพัทยา

ตอบ  ก.

33.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน” และหมายความถึงร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด เรื่องหนึ่ง

ก. การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอัน

ข. การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา

ค. การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 72  ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอัน เกี่ยวกับภาษีอากร

(2) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา

(3) การกู้เงิน การค้ำประกัน หรือการใช้เงินกู้

(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ

34.การร่างข้อบัญญัติตามข้อ 33 จะต้องมีคำรับรองจากนายกเมืองพัทยาและให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย

ก.นายกเมืองพัทยา

ข.ปลัดเมืองพัทยา

ค.ประธานสภาเมืองพัทยา

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.

35.การพิจารณา “ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม “ สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น

ก.สี่สิบห้าวัน

ข.หกสิบวัน

ค.เก้าสิบวัน

ง.หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ  ก.

36.ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้สภาเมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการคณะ หนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น

ก.หนึ่งคน

ข.สามคน

ค.สิบห้าคน

ง.เจ็ดคน

ตอบ  ค.

37.ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้เสร็จและส่งคืน ประธานสภาเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบเอ็ดวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สามสิบวัน

ตอบ  ค.

38.ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และ ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บเป็น รายได้ของใคร

ก.รายได้แผ่นดิน

ข.รายได้เมืองพัทยา

ค.รายได้เทศบาลเมืองพัทยา

ง.รายได้ของพนักงานเมืองพัทยา

ตอบ  ข.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 80 ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และ ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บเป็น รายได้ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

39.เมืองพัทยามีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ไม่เกินกี่บาทของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท

ก.ร้อยละสิบ

ข.ร้อยละยี่สิบ

ค.ร้อยละสามสิบ

ง.ร้อยละสี่สิบ

ตอบ ก.

40.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “รายได้อื่นของเมืองพัทยา”

ก.รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา

ข.รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา

ค.รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 89 เมืองพัทยาอาจมีรายได้อื่นดังต่อไปนี้

(1) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

(2) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา

(3) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา

(4) รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา

(5) รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว

(6) เงินกู้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้าเป็นเงินก็จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย

(7) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(8) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศถ้าเป็นกรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆให้รายงาน ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

(9) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน

(10) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้

(11) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา

41.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “รายจ่ายของเมืองพัทยา”

ก.เงินเดือน

ข.ค่าใช้สอย

ค.รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 91 เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) เงินเดือน

(2) ค่าจ้าง

(3) ค่าตอบแทน

(4) คาใช้สอย

(5) คาวัสดุ

(6) ค่าครุภัณฑ์

(7) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(8) เงินอุดหนุน

(9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(10) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือข้อบัญญัติกำหนด

42.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงพร้อมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ภายในกี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบเอ็ดวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สามสิบวัน

ตอบ  ง.

43.ใครมีอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา เพื่อการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ปลัดกระทรวงจังหวัด

ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ก.

44.ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจ นำมาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อบัญญัติและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจง แนะนำ หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ใคร ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข.รัฐมนตรี

ค.ปลัดกระทรวงจังหวัด

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ข.

45.เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของ ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภา เมืองพัทยาก็ได้

ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข.รัฐมนตรี

ค.ปลัดกระทรวงจังหวัด

ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ ข.

สรุป

แนวข้อสอบ  “ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562”   ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562  ”  เช่น ความหมายข้อบัญญัติ  การจัดตั้งเมืองพัทยา  การบริหารเมืองพัทยา  สภาเมืองพัทยา   ยา นายกเมืองพัทยา   ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา   ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  รายได้และรายจ่ายเมืองพัทยา   และการกำกับดูแลเมืองพัทยา   ได้ลงไว้ในแนวข้อสอบนี้ไว้ หวังว่าผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจมีแรงบันดาลใจจากแนวข้อสอบให้

อำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา โดน ปลาทูอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา โดน ปลาทู

บทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยา โดย ปลาทูบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยา โดย ปลาทู

ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เมืองพัทยา โดย ปลาทูร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เมืองพัทยา โดย ปลาทู

รายได้อื่นเมืองพัทยา โดย ปลาทูรายได้อื่นเมืองพัทยา โดย ปลาทู

ภาพทั้งหมด  โดย ปลาทู

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์