ความรู้

แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย  และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ (แก้ไขเพิ่มเติม)  จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย

และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม)

จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย

บทนำ

แนวข้อสอบ “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม)” ออกเพื่อให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวทางที่เหมาะสมและครบถ้วน

ทั้งนี้เนื้อหาในข้อสอบนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ละคำตอบ และผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญของ และความยากของ“ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม)” ไว้ในนี้แล้ว

1.ข้อใดหมายถึง “งาน”

ก. ปีงบประมาณ

ข.งานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

Advertisement

Advertisement

ค.แผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ง.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ตอบ ข.

2.ข้อใดหมายถึง “แผนงาน”

ก.วัตถุประสงค์ของรายจ่ายของแต่ละงาน หรือโครงการ

ข.งานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

ค.แผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ง.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ตอบ ค.

3. ข้อใดเป็น“หมวดรายจ่าย”

ก.วัตถุประสงค์ของรายจ่ายของแต่ละงาน หรือโครงการ

ข.งานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

ค.แผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

Advertisement

Advertisement

ง.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ตอบ ก.

4.ข้อใดหมายถึงการ “การโอนงบประมาณ”

ก.การโอนงบประมาณระหว่างหมวดรายจ่ายในงาน หรือโครงการของหน่วยงานเดียวกัน หรือใน งานหรือโครงการระหว่างหน่วยงาน

ข.การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบกลางกับงาน หรือโครงการของหน่วยงาน

ค.การโอนงบประมาณระหว่างรายการในงบกลาง

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม “การโอน” หมายความว่า การโอนงบประมาณ ดังต่อไปนี้

(1) การโอนงบประมาณระหว่างหมวดรายจ่ายในงาน หรือโครงการของหน่วยงานเดียวกัน หรือใน งานหรือโครงการระหว่างหน่วยงาน

(2) การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบกลางกับงาน หรือโครงการของหน่วยงาน

(3) การโอนงบประมาณระหว่างรายการในงบกลาง

5.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรายรับ

ก.รายได้ประจำและรายได้พิเศษ

Advertisement

Advertisement

ข.รายได้แผ่นดิน

ค.รายได้ประจำ

ง.รายได้พิเศษ

ตอบ ก.

6.ข้อใดไม่ใช้รายได้ประจำ

ก.เงินสะสมจ่ายขาด

ข.ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ

ค.เงินสะสมจ่ายขาด

ง.รายได้เบ็ดเตล็ด

ตอบ ค.

7.ข้อใดไม่ใช่รายได้พิเศษ

ก.เงินกู้จากต่างประเทศ

ข.รายได้จากทรัพย์สิน

ค.เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ

ง.เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ  ข.

8.รายได้จากดอกเบี้ยพันธบัตร เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝาก และรายได้จากทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานคร หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร หมายถึงรายได้ข้อใด

ก.เงินกู้จากต่างประเทศ

ข.รายได้จากทรัพย์สิน

ค.เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ

ง. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ ข.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 7. รายได้ประจำแนกดังนี้

(1) ภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดเก็บ หรือส่วนราชการอื่นจัดเก็บแล้วโอน ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กรุงเทพมหานคร ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้

(2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ ที่กรุงเทพมหานครจัด เก็บ หรือส่วนราชการอื่นจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือบางส่วนให้กรุงเทพมหานครตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้

(3) รายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้จากดอกเบี้ยพันธบัตร เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝาก และรายได้จากทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานคร หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร

(4) รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์และกิจกรรมอื่นของกรุงเทพมหานคร คือ รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การทำกิจการร่วมกับ บุคคลอื่นหรือจากสหการ

(5) รายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้ที่ไม่เข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังกล่าวข้างต้น

9.รายจ่ายซึ่งต้องจ่ายจากรายได้ประจำ จำแนกเป็นรายจ่ายงบกลางและรายจ่าย ของงานหรือโครงการหมายถึงรายจ่ายใด

ก.รายจ่ายประจำ

ข.รายจ่ายพิเศษ

ค.รายจ่ายงบกลาง

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ก.

10.ข้อใดหมายถึงรายจ่ายของงานหรือโครงการ

ก.เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ

ข.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ค.ค่าสาธารณูปโภค

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม รายจ่ายของงานหรือโครงการ จำแนกได้ 7 หมวด

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4.หมวดค่าสาธารณูปโภค

5.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6.หมวดเงินอุดหนุน

7.หมวดรายจ่ายอื่น

11.การจัดทำประมาณการรายรับต้องแสดงรายการใดบ้าง

ก.จำนวนรายได้และรายละเอียดของประเภทรายได้นั้นๆ

ข.จำนวนเงินที่ประมาณการในปีปัจจุบัน

ค.จำนวนเงินที่ประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ในปีปัจจุบัน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม การจัดทำประมาณการรายรับต้องแสดงรายการและรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนรายได้และรายละเอียดของประเภทรายได้นั้นๆ

2.จำนวนเงินที่ประมาณการในปีปัจจุบัน

3.จำนวนเงินที่ประมาณการว่าจะจัดเก็บได้ในปีปัจจุบัน

4.จำนวนเงินเพิ่มหรือลดสำหรับประมาณการปีต่อไป

12.การจัดทำคำขอต้องงบประมาณรายจ่ายต้องแสดงรายการและรายละเอียดใดบ้าง

ก.ให้จำแนกตามลักษณะแผนงาน งานหรือโครงการ

ข.จำนวนเงินเพิ่มหรือลดสำหรับงบประมาณปีต่อไป

ค.จำนวนเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม การจัดทำคำขอต้องงบประมาณรายจ่ายต้องแสดงรายการและรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จำแนกตามลักษณะแผนงาน งานหรือโครงการ

(2) จำนวนเงินงบประมาณปีปัจจุบัน

(3) จำนวนเงินเพิ่มหรือลดสำหรับงบประมาณปีต่อไป

(4) จำนวนเงินที่ขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป

(5)รายละเอียดงบประมาณที่ ขอต้องในงานหรือโครงการให้มีวัตถุประสงค์ขอบเขต เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน และปีต่อไป

13.ในแต่ละปีงบประมาณให้มีเงินประจำงวดสามงวด แต่ละงวดมีระยะเวลากี่เดือน

ก.สองเดือน

ข.สามเดือน

ค.สี่เดือน

ง.ห้าเดือน

ตอบ ค.

14. . การขอเงินประจำงวดครั้งแรกของแต่ละงวดให้หน่วยงานยื่นคำขอต่อกองงบประมาณก่อนวัน เริ่มต้นของระยะเวลาของงวดนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วัน

ก.เจ็ดวัน

ข.สิบวัน

ค.สิบห้าวัน

ง.สิบแปดวัน

ตอบ ค.

15.การขอเงินประจำงวดของแต่ละงานหรือโครงการที่ ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้แสดงรายละเอียดตามข้อใด

ก.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แนบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ข.ค่าจ้างชั่วคราว แนบอัตราค่าจ้าง จำนวนลูกค้าชั่วคราวพร้อมระยะเวลาการจ้าง

ค.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แนบเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม การขอเงินประจำงวดของแต่ละงานหรือโครงการที่ ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประ จำปีหรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้แสดงรายละเอียดประกอบดังนี้

(1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้แนบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ได้รับ อนุมัติครั้งสุดท้าย ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้หมายเหตุว่าใช้บัญชีถือจ่ายเดิม

(2) หมวดค่าจ่างชั่วคราว ให้แสดงอัตราค่าจ้าง จำนวนลูกจ้างชั่วคราวพร้อมทั้งระยะเวลาการ จ่าง

(3) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย กรณี การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แนบแผนปฏิบัติงานโดยแสดงเหตุผลตลอดจนรายละเอียดจำนวนข้าราชการ ลูกจ่างที่จะปฏิบัติงาน ระยะเวลา สถานที่และจำนวนเงิน ประกอบด้วย

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย

(5) หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16.ข้อใดไม่ใช่ “การใช้จ่าย”

ก.เงินอุดหนุน

ข.เงินกู้

ค.งบกลาง

ง.ค่าตอบแทน

ตอบ ข.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 21. การใช้รายจ่ายแต่ละหมวดของแต่ละงาน หรือโครงการที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงิน ประจำงวดหรือตามที่จะมีการโอนหรือการเปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) หมวดเงินเดือนและค่าจ่างประจำ ให้เบิกจ่ายตามรายการในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนหรือ บัญชีถือจ่ายค่าจ่างประจำที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย สำหรับเงินเดือนและค่าจ่างประจำในอัตราใหม่ให้เบิกจ่ายตาม คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

(2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจ่าง

(3) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุให้ระบุลักษณะการใช่จ่ายว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าใช้ สอยแลค่าวัสดุและให้ถัวจ่ายกัน

(4)หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุลักษณะการใช้จ่ายตามประเภทของสาธารณูปโภค

(5) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด และระบุลักษณะการใช้จ่ายว่าเป็นค่าครุภัณฑ์หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(6) หมวดเงินอุดหนุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

(7) หมวดรายจ่ายอื่น ให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

(8) งบกลางทุกรายการให้ระบุว่าจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดรายจ่ายใด งานหรือโครงการ ของแผนงานใดและให้เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติหรือตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการตาม ระเบียบนี้แล้วแต่

(9) รายจ่ายประเภทใดหรือรายการใดจะอยู่ในหมวดรายจ่ายใด หรือในรายจ่ายงบกลางราย การใดให้เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ตามรายละเอียดที่ปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนด กรณี

17. ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหมวดใด

ก.หมวดเงินเดือนและค่าจ่างประจำ

ข.หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ค.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

18.ในกรณีการโอนงบประมาณรายจ่าย และมีผลทำให้ต้องผูกพันงบประมาณปีต่อๆไปจะต้อง ขอรับความเห็นชอบจากใคร

ก.สภากรุงเทพมหานคร

ข.วุฒิสภา

ค.รัฐสภา

ง.รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ตอบ ก.

19.รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณต้องรายงานให้ใคร

ก.ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ข.สภากรุงเทพมหานคร

ค.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

ตอบ ค.

20.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

ก.ถ้าปีใดจำนวนเงินซึ่งกำหนดไว้งบประมาณรายจ่าวประจำปีไม่พอให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม

ข.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องแสดงที่มาของรายรับว่าเป็นรายรับประเภทใดที่มิได้ตั้งรับไว้ประมาณการรายรับ

ค.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายทุกครั้งที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น

ง.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข.

ตอบ ง.

21.ใครเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตั้ง การ บริหาร และการรายงานงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ก.กองงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ข.กองงบประมาณ คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

ค.กองงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.กองงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง

ตอบ ค.

22.ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำเสนอใครเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

ก.คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

ข.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.ปลัดกรุงเทพมหานคร

ง.เลขานุการกรุงเทพมหานคร

ตอบ ข.

23.ข้อใดไม่ใช่รายจ่าย งบกลาง

ก.เงินสำรองจ่ายทั่วไป

ข.เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ

ค.เงินบำเหน็จลูกจ้าง

ง.หนี้สาธารณะ

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม รายจ่ายงบกลาง คืองบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กำหนดให้เป็นของ หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เช่น

(1) เงินสำรองจ่ายทั่วไป หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันแก่ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ได้รับบำนาญหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามที่มี กฎหมาย ระเบียบกำหนด แล้วแต่กรณีเช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงิน ช่วยเหลือบุตร รวมทั้งเงินช่วยพิเศษในกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตายในระหว่างรับราชการ เป็นต้น

(3) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนข้าราชการ วิสามัญ

(4) เงินบำเหน็จลูกจ้างหมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

(5) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน เดือนหรือค่าจ้างแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบรรจุตามอัตราที่กำหนดใหม่โดยไม่ได้ ตั้งงบประมาณประจำปีไว้

(6) ค่าคิดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ตรอก ซอย สะพาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

(7) เงินสำรองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการพัฒนาเขตตามความ เหมาะสม โดยการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขต

(8) เงินสำรองสำหรับพัฒนาชุมชน หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการพัฒนาชุมชนใน กรุงเทพมหานคร

(9) เงินสำรองสำหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่นอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละหน่วยงานรวมทั้งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่า บำรุงรักษาอุปกรณ์สิ่งสาธารณูปโภค

(10) เงินสำรองสำหรับซ่อมยานพาหนะ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม ยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ นอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละหน่วยงาน

24.ข้อใดไม่ใช่ “รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ”

ก.ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม

ข.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

ค.ค่ารับรองในการเดินทางไปต่างประเทศ

ง.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

ตอบ ง.

อธิบายเพิ่มเติม รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)

2. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม

3. ค่ารับรองในการเดินทางไปต่างประเทศ

4. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

25.ข้อใดไม่ใช่ “ค่าวัสดุ”

ก.ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ

ข.สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เดิมอีกต่อไป

ค.สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี

ง.สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพ หรือประสิทธิภาพคงเดิม

ตอบ ก.

26.ข้อใดไม่ใช่ “วัสดุสำนักงาน”

ก.สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์

ข.ที่ถูพื้น

ค.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

ง.ผ้าสำลี

ตอบ ค.

27.ข้อใดไม่ใช่ “ค่าสาธารณูปโภค”

ก.ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ข.เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร

ค.ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม

ง.ค่าบำรุงรักษาสาย

ตอบ ข.

อธิบายเพิ่มเติม รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น

1. ค่าไฟฟ้า

2. ค่าน้ำประปา

3. ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

4. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSLMILE)  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

28. ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นรายจ่ายประเภทใด

ก.รายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ข.ค่าวัสดุสำนักงาน

ค.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ง.ค่าวัสดุการศึกษา

ตอบ ก.

29.ข้อใดไม่ใช่ “ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ก.ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

ข.ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์

ค.ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร

ง.เครื่องเลื่อยไฟฟ้า

ตอบ ง.

30.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด

ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข.หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

ค.หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน

ง.หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

ตอบ ก.

บทสรุป

แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย  และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม) ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย  และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวดรายจ่าย หมวดรายรับ การโอนงบประมาณ ประเภทรายรับ ประเภทรายจ่าย การจัดทำประมาณการรายรับ การตั้งงบประมาณรายจ่าย การขอเงินประจำงวด การใช้จ่าย การโอนและการแลกเปลี่ยนงบประมาณรายจ่าย การรายงานผลงาน  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ได้ลงไว้ในแนวข้อสอบนี้ไว้ หวังว่าผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจมีแรงบันดาลใจจากแนวข้อสอบที่ได้อ่าน

การจำแนกประเภทรายได้จากทรัพย์สิน  โดย ปลาทู

การจำแนกประเภทรายได้จากทรัพย์สิน  โดย ปลาทู

การจำแนกรายจ่ายของงานหรือโครงการ  โดย  ปลาทู การจำแนกรายจ่ายของงานหรือโครงการ  โดย  ปลาทู

 รายละเอียดการประมาณรายจ่าย โดย  ปลาทู รายละเอียดการประมาณรายจ่าย โดย  ปลาทู

 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดย ปลาทู เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดย ปลาทู

ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดงาน โดย ปลาทู ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดงาน โดย ปลาทู

.ภาพทั้งหมด โดย ปลาทู

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์