ความรู้

แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.7k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

บทนำ

แนวข้อสอบ “ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 ”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวทางที่เหมาะสมและครบถ้วน ทั้งนี้เนื้อหาในข้อสอบนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ละคำตอบ และผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญของ และความยากของ “ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 ” ไว้ในนี้แล้ว

1.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับใช้เมื่อใด

ก.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข.เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน

ค.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ง.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัน

ตอบ  ค.

2. “ราชการส่วนภูมิภาค” หมายถึงข้อใด

Advertisement

Advertisement

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง.หัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ ก.

3.ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

4.ข้อใดไม่ใช่ “องค์การรักษาความปลอดภัย”

ก.กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข.เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ค.กองบัญชาการกองทัพไทย

ง.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตอบ  ข.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 11 องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ได้แก่

(1) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

(2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร

(3) กองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย ฝ่ายตำรวจ”

Advertisement

Advertisement

5.การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบตามข้อใด

ก.แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

ข.วิธีการนำไปใช้ประโยชน์

ค.ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม  ข้อ 19 การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความสำคัญของเนื้อหา

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

(3) วิธีการนำไปใช้ประโยชน์

(4) จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ

(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

(6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ”

6.ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้ ภายในเดือนใดของทุกปี

ก.มกราคม

ข.กุมภาพันธ์

ค.มีนาคม

ง.เมษายน

ตอบ  ค.

7.เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแล้ว ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบต่อใคร

Advertisement

Advertisement

ก.คณะรัฐมนตรี

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ  ข.

8.ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็นกี่ชั้นและประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.2 ชั้น ลับที่สุด  ลับมาก

ข. 3 ชั้น ลับที่สุด  ลับมาก  ลับ

ค. 4 ชั้น   ลับที่สุด  ลับมาก  ลับ  ไม่ลับ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.

9.ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ลับมาก

ข.ลับ

ค.ลับที่สุด

ง.ไม่ลับ

ตอบ  ค.

10.ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ลับมาก

ข.ลับ

ค.ลับที่สุด

ง.ไม่ลับ

ตอบ  ก.

11.ใครเป็นคนจดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล ข่าวสารลับไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ

ก.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข.นายทะเบียน

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ตอบ ข.

12.ข้อใดเป็นองค์ประกอบการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับ

ก.ความสำคัญของเนื้อหา

ข.แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

ค.จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 19 การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบ ต่อไปนี้ เช่น

(1) ความสำคัญของเนื้อหา

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

(3) วิธีการนำไปใช้ประโยชน์

(4) จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ

(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

(6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ

13.ข้อใดเป็นการปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ

ก.ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น

ข.ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิแผนผัง และสำเนาสิ่งของดังกล่าวนั้น

ค.ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพ ทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมาย

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 22  การแสดงชั้นความลับให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า ปกหลังด้วย

(2) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิแผนผัง และสำเนาสิ่งของดังกล่าวนั้น ให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ (1) ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ให้ แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย

(3) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพ ทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ ที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุถ้าไม่สามารถแสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น

14.ใครเป็นคนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”

ก.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข.นายทะเบียน

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ตอบ  ค.

15.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ก.เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ค.ให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้

ง.ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กำหนดในระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ตอบ  ค.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 26 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(2) เก็บรักษาแบบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้ และบรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย

(3) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจำ

(4) ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กำหนดในระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ

(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

16.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ก.ทะเบียนรับ

ข.ทะเบียนส่ง

ค.ทะเบียนควบคุม

ง.ทะเบียนจัดเก็บ

ตอบ  ง.

17.ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้  ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ทะเบียนรับ

ข.ทะเบียนส่ง

ค.ทะเบียนควบคุม

ง.ทะเบียนจัดเก็บ

ตอบ  ก.

18.ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ทะเบียนรับ

ข.ทะเบียนส่ง

ค.ทะเบียนควบคุม

ง.ทะเบียนจัดเก็บ

ตอบ  ข.

19.ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ใน ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยทุกกี่เดือน

ก.สี่เดือน

ข.ห้าเดือน

ค.หกเดือน

ง.เจ็ดเดือน

ตอบ  ค.

20.แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามใครกำหนด

ก.คณะนายกรัฐมนตรี

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ง.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ตอบ  ข.

21.ข้อใดคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งสารและผู้อารักขาการนำสาร

ก.รักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับตลอดเวลาที่นำออกนอก บริเวณหน่วยงานและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย

ข.จัดส่งข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ค.นำข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่ หน่วยงานของตน และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

22.การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบใด

ก.ระเบียบ การต่างประเทศ

ข.ระเบียบกระทรวงการคลังต่างประเทศ

ค.ระเบียบกระทรวง การต่างประเทศ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ค.

23.การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศจะส่งทาง โทรคมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

ก.คณะนายกรัฐมนตรี

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ง.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ตอบ  ง.

24.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้ใคร

ก.นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.คณะนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ก.

25.ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับนำข้อมูล ข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบใด

ก.ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร

ข.ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ

ค.ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารรับ

ง.ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารคืน

ตอบ  ข.

26.ข้อใดคือการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ

ก.เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

ข.กำหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ

ค.เก็บรักษาตามคำขององค์การรักษาความปลอดภัย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

27.การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับใครมีหน้าที่บันทึกการยืมและจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียนควบคุม

ก.นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.คณะนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ก.

28.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการยืม

ก.การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐมอบหมายพิจารณา

ข.ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐอื่นเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง การให้ยืมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน

ค.ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทำบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

29.ใครเป็นผู้พิจารณาสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ

ก.นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.คณะนายกรัฐมนตรี

ตอบ ง.

30.การสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้ใครพิจารณา

ก.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข.กรมศิลปกรแห่งชาติ

ค.หอการค้าแห่งชาติ

ง.คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ

ตอบ  ก.

31.ใครเป็นประธาน “คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ”

ก.นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.หัวหน้าหน่วยงานราชกร

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.คณะนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ก.

32.ใบรับรองการทำลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.หนึ่งปี

ข.สองปี

ค.สามปี

ง.สี่ปี

ตอบ  ก.

33.แบบใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามใครกำหนด

ก.นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ข.นายกรัฐมนตรี

ค.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ง.คณะนายกรัฐมนตรี

ตอบ   ข.

34.ข้อใดไม่ใช่แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน

ก.เคลื่อนย้าย

ข.แผนการพิทักษ์รักษา

ค.แผนการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ

ง.แผนติดต่อสื่อสาร

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม ข้อ 47  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ เคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา และแผนการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อนำมาปฏิบัติเป็นลำดับชั้น ตามความรุนแรงของสถานการณ์

35.ข้อใดคือ “ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย”

ก.ทราบข้อเท็จจริง

ข.รายงานข้อเท็จจริง

ค.นายทะเบียนข้อมูล ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.

อธิบายเพิ่มเติม (กรณีสูญหาย)   ข้อ 48 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนข้อมูล ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย

36.การกำหนดชั้น ความลับไว้ถ้ามิได้มีการกำหนดชั้นความลับใหม่เป็นรายชิ้นและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการกำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับต่อไป ให้ถือว่าชั้นความลับนั้นเป็นอันยกเลิก ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้จัดทำมาแล้วเกินสิบปี

ข.ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้จัดทำมาแล้วเกินสิบห้าปี

ค.ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้จัดทำมาแล้วเกินยี่สิบปี

ง.ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้จัดทำมาแล้วเกินยี่สิบห้าปี

ตอบ  ค.

37.ข้อมูลที่มีคำสั่ง ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลข่าวสารลับ

ข.ประโยชน์แห่งรัฐ

ค.การปรับชั้นความลับ

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

38. การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือ ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลข่าวสารลับ

ข.ประโยชน์แห่งรัฐ

ค.การปรับชั้นความลับ

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ข.

39.การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด

ก.ข้อมูลข่าวสารลับ

ข.ประโยชน์แห่งรัฐ

ค.การปรับชั้นความลับ

ง.ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.

40.ใครปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการและคำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและงบประมาณ

ก.องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

ข.องค์การรักษาความปลอดภัย ฝ่ายทหารประสาน

ค.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ง.ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

ตอบ  ง.

สรุป

แนวข้อสอบ  “ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 ”   ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “ระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 ”  เช่น ความหมายข้อมูลข่าวสารลับ   องค์กรรักษาความปลอดภัย  ประเภทชั้นความลับ  การกำหนดชั้นความลับ  ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ  การแสดงชั้นความลับ  การปรับชั้นความลับ  นายทะเบียน  การตรวจสอบ  การจัดทำ การสำเนาและการแปล  การโอน  การส่งและการรับ  การเก็บรักษา  การยืม  การทำลาย  การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน  กรณีสูญหาย  การเปิดเผย ได้ลงไว้ในแนวข้อสอบนี้ไว้ หวังว่าผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจมีแรงบันดาลใจจากแนวข้อสอบให้

ระเบียบองค์กรรักษาความปลอดภัย โดย ปลาทูระเบียบองค์กรรักษาความปลอดภัย โดย ปลาทู

องค์ประกอบการกำหนดการให้ข้อมูลข่าวสาร โดย ปลาทูองค์ประกอบการกำหนดการให้ข้อมูลข่าวสาร โดย ปลาทู

การปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ โดย ปลาทูการปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ โดย ปลาทู

หน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ โดย ปลาทูหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ โดย ปลาทู

ภาพทั้งหมด  โดย ปลาทู

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์