ความรู้

แนะนำ สถาบันกวดวิชา Top One

503
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนะนำ สถาบันกวดวิชา Top One

Top One เป็นสถาบันกวดวิชาที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 20 ปี เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และศิลปะ (ปั้นดินเกาหลี) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระบบการเรียนที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสังเกตและนำผลไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกแบบเรียนที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน

Top One(เครดิตภาพจาก เพจ Top One Thailand)

วิชาคณิตศาสตร์ เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน เน้นการเสริมสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา มีหลักสูตรต่อเนื่องที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนสามารถเรียนเทียบเท่าหรือนำหน้าชั้นเรียนได้

วิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีเนื้อหาการเรียนที่เน้นเชิงทฤษฎี ช่วยเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ช่วยการเตรียมความพร้อมในการสอบ

Advertisement

Advertisement

Top One(เครดิตภาพจาก เพจ Top One Thailand)

วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เน้นทักษะทุกด้านของการใช้ภาษา ได้แก่ Phonics (ระบบเสียง) Reading (การอ่าน) Speaking (การพูด) Writing (การเขียน) และ Grammar (ไวยากรณ์)

วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับสูงต่อไป

Top One(เครดิตภาพจาก เพจ Top One Thailand)

วิชาศิลปะ การปั้นดินเกาหลี (Clay Art) เป็นการช่วยพัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการและสมาธิของเด็กๆ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กเล็ก มีการสอนแบบการปั้นแบบ 2 มิติ จนถึง 3 มิติ โดยใช้ดินเกาหลีที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก

Top One(เครดิตภาพจาก เพจ Top One Thailand)

Top One(เครดิตภาพจาก เพจ Top One Thailand)

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์