คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

‘จุฬาฯ’ ลุยบทบาท ม.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องหลักยูเอ็น

|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
‘จุฬาฯ’ ลุยบทบาท ม.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องหลักยูเอ็น

กรุงเทพฯ – อธิการบดีจุฬาฯ ย้ำบทบาทบุกเบิกองค์ความรู้ สร้างงานวิชาการและวิจัย ขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้อง 17 เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ

วันที่ 24 มกราคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ‘จุฬาฯ พบสื่อมวลชน’ (CU Meet the Press) เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน รวมทั้งนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการมา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญในระดับสากล ที่สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นตรงกันว่า จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายที่ UN กำหนดไว้ ภายในปี 2030 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจุฬาฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตลอด ผ่านภารกิจ 4 ด้านหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่

Advertisement

Advertisement

1.การเรียนการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning)
2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (Research and Innovation)
3.การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย (Policy and Operation)
4.การสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and Engagement)

จุฬาฯ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ จากหลากหลายโครงการและกิจกรรม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนิสิตเก่า และภารกิจของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.sustainability.chula.ac.th เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ หรืออาจจะมาร่วมมือกับจุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศ ตลอดจนปัญหาที่มีร่วมกันในสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังยกตัวอย่างโครงการ ที่สอดคล้องกับ SDGs เช่น

– Chula MOOC (SDGs 4, 8, 9) คอร์สเรียนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ‘การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด’ สามารถเรียนได้ทุกวัยและอาชีพ เรียนฟรี สอนโดยคณาจารย์จุฬาฯ

– โครงการ ‘จุฬาฯ-ชนบท’ (SDGs 1, 4, 10, 11, 16) โครงการที่เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เปิดรับนักเรียนที่เรียนดี และประพฤติดีแต่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

– โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค (SDGs 3, 4, 11, 12) ผลงานของอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อศึกษาปัญหาโภชนาการที่เกิดกับพระสงฆ์ พัฒนาสื่อที่ช่วยแก้ไขปัญหาโภชนาการของพระสงฆ์ ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์อย่างยั่งยืน

– โครงการจุฬาฯ สามัคคี (SDGs 3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17) รวมพลังชาวจุฬาฯ และนิสิตเก่า ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและช่วยเหลือสังคม

– Smart Farming ฟาร์มฉลาดเพื่อเกษตรกรโคนมไทย (SDGs 1,3,4,9,10) เป็นงานวิจัยเชิง บูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับผู้เลี้ยงโคนม ในการจัดการฟาร์มโคนมเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น

– แคร์สักนิด ชีวิตเปื้อนฝุ่น (SDGs 3, 7, 9, 11, 13) จุฬาฯ สร้างการเรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM2.5 อย่างปลอดภัย ด้วยการเพิ่มเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ตามจุดต่างๆ ในจุฬาฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เผยแพร่ข้อมูลปริมาณฝุ่น PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศทาง http://www.bems.chula.ac.th/web/pm2.5/#/ รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
‘จุฬาฯ’ ลุยบทบาท ม.เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องหลักยูเอ็น
จุฬาฯ ยังมุ่งมั่นพันธกิจบูรณาการความรู้จากงานวิจัย วิชาการ เผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น

– โครงการ ‘การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์’ เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

– โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของจุฬาฯ : ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ ร่วมมือการไฟฟ้านครหลวง และบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานครอัจฉริยะ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน

– โครงการ ‘Upskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway Western Digital and CHULA MOOC Achieve’ คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับหน่วยงานและองค์กร เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science/Data Analytics) เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด