คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ข้าราชการกับการทำงานที่บ้าน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

109
sakooclub
sakooclub
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
ข้าราชการกับการทำงานที่บ้าน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยขณะนี้ มีแนวโน้มการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน อยู่ในช่วงเตรียมพร้อมรับมือการระบาดในระยะที่ 3 ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้แถลงมาตรการแต่ละด้านเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ “ให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงานและการทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยทำแผนการทำงานจากบ้านและรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์ฯ”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ในฐานะส่วนราชการที่กำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ จึงได้แนะแนวทางให้แก่ส่วนราชการ ในการมอบหมายการปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อข้าราชการและบุคลากรของรัฐ จากสภาพความแออัดในสถานที่ทำงาน และการเดินทางไปกลับด้วยรถสาธารณะ

Advertisement

Advertisement

สาระสำคัญของการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพงาน และการบริการประชาชน รวมทั้งคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ให้ยืดหยุ่นคล่องตัวตามสถานการณ์ของแต่ละส่วนราชการ คำนึงสมดุลคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ไกลจากที่ทำงาน หรือผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นอันดับต้น ส่วนกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติราชการภายในสถานที่ตั้ง ต้องสร้างความมั่นใจว่า ที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย พร้อมปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

Advertisement

Advertisement

ข้าราชการกับการทำงานที่บ้าน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เครดิตภาพประกอบ (ฟรี) จาก Canva Application : คำค้น Office

1. การปฏิบัติราชการภายในสถานที่ตั้ง ให้เหลื่อมเวลาการทำงาน โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในเวลาเดียวกัน สับเปลี่ยนหมุนเวียนการมาทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การลาในกรณีต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ การจัดพื้นที่นั่ง ทั้งโต๊ะทำงาน และโต๊ะรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะห่างของพื้นที่ รวมทั้งวางมาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาปฏิบัติงานทุกวัน การจัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในพื้นที่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน

2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการทำงานที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องจัดทำแผนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย ทั้งนี้ กรณีจำเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในที่ทำงานได้

Advertisement

Advertisement

ในส่วนของระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีการกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด หรือกำหนดจำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ รวมทั้งการปฏิบัติราชการในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาต้องติดสื่อสาร ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อมูลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอด้วย

ข้าราชการกับการทำงานที่บ้าน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เครดิตภาพประกอบ (ฟรี) จาก Canva Application : คำค้น Work at home

สำหรับที่ทำงานของเราเมื่อได้ทราบมาตรการทำงานที่บ้าน จึงได้ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนการทำงานระดับกรม ระดับกอง และระดับฝ่าย โดยในการทำงานระดับฝ่าย ทีมของเราแบ่งงานกันทำ โดยให้น้อง ๆ ในทีมสลับกันมาทำงานคนละ 1 สัปดาห์ โดยคนที่มาทำงานเรียกว่าส่วนหน้า ทำหน้าที่ดูแลงานที่เข้ามาประจำวัน แล้วสแกนงานส่งให้แก่ส่วนหลัง คือ คนทำงานที่บ้าน เมื่อส่วนหลังทำงานเสร็จแล้วจะส่งกลับมาให้ส่วนหน้า เพื่อพิมพ์งานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป

ส่วนเราเป็นคีย์แมนทางด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน แม้บ้านจะอยู่ไกล และนั่งรถสาธารณะ (ขึ้นรถไฟฟ้า แล้วต่อรถเมล์) มาทำงานทุกวัน รวมทั้งเป็นโรคหอบหืด และภูมิแพ้ แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิให้ทำงานที่บ้าน ดังนั้น จึงต้องหาทางในการป้องกันตนเองระหว่างการเดินทางมาทำงาน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้ตนเองได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วนำไปแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งแม่ที่บ้านซึ่งอายุย่าง 75 ปี และลูกชายวัย 7 ขวบ

//

// ภาพประกอบโดยผู้เขียน //

การทำงานที่บ้าน ไม่ใช่การอยู่บ้านเฉย ๆ แต่เป็นการปรับวิธีการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน นอกจากนี้ หลักการสำคัญของการทำงานที่บ้าน คือ ให้ทำงานอยู่ ณ ที่ตั้งของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือหอพัก ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิให้ทำงานที่บ้าน จึงไม่ควรออกนอกที่พักในวันและเวลาราชการ รวมทั้งนอกเวลาราชการก็ไม่ควรพาตนเองไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การทำงานที่บ้านเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ... คนที่ได้รับสิทธิทำงานที่บ้าน คุณโชคดีที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมาทำงานทุกวัน ขอให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างจริงจัง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่รักในครอบครัว และสังคมส่วนรวม


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง :


// เครดิตภาพประกอบฟรี จาก Canva Application //

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด