คัดลอกลิงค์

ความรู้

‘นักวิเทศสัมพันธ์’ ทำอะไร

2.3k
Rose
Rose
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Rose
แจ้งตรวจสอบ
‘นักวิเทศสัมพันธ์’ ทำอะไร

ในขณะที่โลกของเราประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ กว่า 190 ประเทศ กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือไม่มีประเทศใดเลยที่จะสามารถยืนอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว การอยู่โดดเดี่ยวเป็นภัยอย่างหนึ่งของประเทศ อาจส่งผลให้ประเทศมีอำนาจต่อรองน้อย หรือหากเป็นประเทศกำลังพัฒนาการมีมิตรที่ดีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นได้ อุปมาอุปไมยเสมือนหนึ่งที่คนเราต้องมีเพื่อนคู่คิดมิตรสหายฉันใด  ประเทศแต่ละแห่งก็จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อันดีและสร้างมิตรประเทศกับประเทศอื่นฉันนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศนั้นเป็นหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า วิเทศ แปลว่า ต่างประเทศ ดังนั้น โดยรวมจึงหมายถึง คนที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยนักวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ คือ

Advertisement

Advertisement

-ติดต่อและประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ

-จัดกิจกรรมด้านต่างประเทศร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ

-ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

lgPhoto by Jason Leung on Unsplash

จะเห็นว่าข้อความสำคัญหรือคีย์เวริ์ดของงานในตำแหน่งนี้คือสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีความรู้และทักษะเน้นหนักไปในทางด้านภาษา โดยพื้นฐานคือต้องมีทักษะในภาษาอังกฤษระดับดีมาก หรือหากมีความรู้ภาษาอื่นหรือภาษาที่สามด้วยจะดีมากเช่นกัน  เพราะภาษานั้นถือเป็นความจำเป็นในการเป็นตัวเชื่อมโยงความเข้าใจสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาแม่เดียวกัน รวมถึงภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการเจรจาหารือ ต่อรอง หรือใช้ในการแปล การล่าม หรืองานด้านพิธีการอื่น ๆ

co"Federica Mogherini in Asia-Pacific" by European External Action Service - EEAS is licensed under CC BY-NC 2.0 

Advertisement

Advertisement

นอกเหนือจากทักษะด้านภาษาต่างประเทศแล้ว นักวิเทศสัมพันธ์ยังต้องมีกระบวนคิดเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย  (Networking)  การริเริ่มและดําเนินการเชิงรุก (Taking Initiative)  รวมถึงความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reasoning)  เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้า ขอยกตัวอย่าง คือ

ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา ยังขาดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องทำการศึกษาข้อมูลว่าหน่วยงานใดของประเทศญี่ปุ่นที่มีความก้าวหน้า เข้มแข็งและต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าว เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องทำการติดต่อเพื่อขอให้ข้อมูล หรือเพื่อเจรจาว่าจะเกิดความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ใดได้บ้าง

Advertisement

Advertisement

ส่วนการวัดผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความร่วมมือคือเมื่อเกิดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมายังไทย การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้ยังประเทศญี่ปุ่น หรือหาโอกาสในการร่วมทดสอบ ทดลองเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  เป็นต้น

ase"Federica Mogherini in Asia-Pacific" by European External Action Service - EEAS is licensed under CC BY-NC 2.0 

สิ่งที่เน้นย้ำสำหรับคนที่จะทำงานเป็นนักวิเทศสัมพันธ์คือต้องมุ่งมั่นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี ไม่ได้ชวนทะเลาะเบาะแว้ง  ดังนั้น การเจรจาต่อรองของนักวิเทศสัมพันธ์นั้นจะพูดคุยบนพื้นฐานความสนใจร่วมกัน (mutual interest) เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันแบบ win-win  หรือได้ผลประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีร่วมกัน  

ภาพปก Photo by Vladislav Klapin on Unsplash

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด