คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รีวิววิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

1.2k
Yuva Kanta
Yuva Kanta
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Yuva Kanta
แจ้งตรวจสอบ
รีวิววิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

ธนาคารออมสินได้มีโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นในโครงการนี้ 20,000 ล้านบาท ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถขอกู้เงินเพื่อไปใช้ในการดำรงชีพ, เพื่อหมุนเวียน หรือเพื่อลงทุนในกิจการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กันก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งทางธนาคารออมสินได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเงินกู้โครงการนี้ 

Advertisement

Advertisement

ออมสินผู้กู้ : ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

วงเงินกู้ : กู้ได้สูงสุดคนละไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และวงเงินสูงสุด 10,000 บาทสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 2 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

อัตราดอกเบี้ย : อัตราคงที่ 0.35% ต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

หลักประกันที่ใช้ในการกู้ : ไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (ไม่เกิน 10,000 บาท) แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

Advertisement

Advertisement

การชำระหนี้ : ปลอดชำระเงินต้น และปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยลงทะเบียนได้เองออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/loanspt/

เลือกลงทะเบียน "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา" https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

จะมีให้เลือกว่าจะกู้สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ หรือสำหรับผู้มีรายได้ประจำ เราก็เลือกที่ตรงกับคุณสมบัติของเราว่าเป็นผู้มีอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ประจำ 

ออมสินการลงทะเบียนสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

ออมสินการลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

ออมสินเมื่อเลือก คลิกเพื่อลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปอ่านและทำความเข้าใจข้อความตกลง ซึ่งจะมีเงื่อนไขรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารใช้ในการกู้ อ่านจบแล้วก็คลิกถูก แล้วเลือกลงทะเบียน 

Advertisement

Advertisement

กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ นามสกุล, อาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, สถานที่ทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น รายได้ ผลกระทบ และเลือกสาขาที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานหรือที่อยู่ตามบัตรประชาชน

หลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะได้รับ ลำดับที่ ที่เราใช้ลงทะเบียน และเราสามารถเข้าไปทำการตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น ได้หลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้ว 2 วันทำการ ระหว่างรอเราก็เตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

- เอกสารแสดงสถานภาพการสมรส เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

- หากเป็นผู้มีรายได้ประจำ ให้เตรียมเอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง

- หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ให้เตรียมเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด รูปถ่ายของหน้าร้าน แผนที่ของร้านค้า พร้อมทำบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลังหนึ่งเดือน

หากครบสองวันทำการแล้ว เราสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/Home/CheckData 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากและรอ SMS แจ้งจากทางธนาคารอีกครั้งจึงจะนำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารด้วยตัวเอง หลังจากนั้นจะใช้เวลาพิจารณา 4-15 วันทำการ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวทางไลน์หรือทางโทรศัพท์กับใคร เพราะตอนนี้มีไลน์ปลอมของธนาคารออมสินระบาด ทางธนาคารออมสินไม่มีนโยบายในการรับยื่นเอกสารทางไลน์ และหากใครมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน หรือโทรไปที่ Call Center ของธนาคารที่หมายเลข 1115 หรือ เฟซบุ๊กของทางธนาคารเท่านั้นค่ะ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด