ความรู้ ในสะพานควาย

หมวดหมู่

ใน

จาก

เก็บออม พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

เก็บออม พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

Cr. ภาพถ่ายปกจากศมส. ในอดีตของธนาคารออมสิน กลุ่มเป้าหมายของธนาคารคือกลุ่มเด็ก ๆ เมื่อคิดถึงเงินออม ก็จะคิดถึงกระปุกใส่เหรียญ นั่นก็คือกระปุกออมสิน ชื่อเดียวกับชื่อธนาคาร ธนาคารออมสินก่อตั้งในปีพุทธศัก