คัดลอกลิงค์

ความรู้

การเปรียบเทียบ_กว่า_สุด (การผันรูปคำขยาย)

Kru Duang English
Kru Duang English
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru Duang English
แจ้งตรวจสอบ
การเปรียบเทียบ_กว่า_สุด (การผันรูปคำขยาย)
credit: canva.com
 
ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษใช้ adjective กับ adverb หรือคำขยายเป็นหลัก
เพื่อแสดงขั้นกว่า (comparative) หรือขั้นสูงสุด (superlative)
  • เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นกว่าต้องมีอย่างน้อย 2 สิ่ง 
  • เมื่อต้องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดต้องมีอย่างน้อย 3 สิ่ง

Adjective คำขยายคำนาม

เมื่อใช้ต้องในประโยคมี 3 ตำแหน่งหลัก

1) หน้าคำนาม เช่น  "a blue car" 

2) หลังกริยา "be" (be/ is,am,are /was, were / been)  เช่น A car is blue

3) หลัง "linking verb" อื่นๆ เช่น stay, become, remain, feel, smell, taste, sound, look, seem เป็นต้น  เช่น A car looks blue.

 

Adverb เป็นคำขยายคำประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นาม ได้แก่ verb, adj, adv

เมื่อใช้ในประโยคมี 3 ตำแหน่งหลัก (แล้วแต่คำและความหมาย บางคำสามารถวางได้ทั้งสามตำแหน่งหรือบางตำแหน่ง)

Advertisement

Advertisement

1) หน้าประโยค เช่น  Tomorrow, I will go to school.

2) ส่วนท้ายประโยค เช่น  I work hard.

3) หน้าคำที่ถูกขยาย  เช่น   I completely understand.

การผัน adjective และ adverb ใช้วิธีนับพยางค์และผันได้3รูป
credit: canva.com
กฎข้อที่1 : เติม -er -est หลัง adjective หรือ adverb ที่มี 1 พยางค์
เช่น    Big    -   Bigger  -   Biggest  (สระตัวเดียวติดกับตัวสะกดเบิ้ลตัวท้าย)
         ใหญ่   -   ใหญ่กว่า  -  ใหญ่ที่สุด
A pig is big.  A cow is bigger.  An elephant is the biggest.
         Cheap  -  Cheaper   -   Cheapest
Rice is cheap.  Sugar is cheaper.  Salt is the cheapest.
 
 
กฎข้อที่2 : วาง more-- the most-- หน้า adjective หรือ adverb ที่มี 2 พยางค์ขึ้นไป
เช่น  beautiful    -    more beautiful    -     the most beautiful
           สวย  -  สวยกว่า  - สวยที่สุด

Advertisement

Advertisement

A flower is beautiful.  The moon is more beautiful.  The sea is the most beautiful.
        expensive   -  more expensive  - the most expensive
        แพง  -  แพงกว่า  - แพงที่สุด
A ring is expensive.  A car is more expensive.  A house is the most expensive.
 
credit: canva.com
กฎข้อที่3 : ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น-ier หรือ -iest
เช่น early - earlier - earliest
        เร็ว -  เร็วขึ้น -  เร็วที่สุด
I wake up early.  My brother wakes up earlier.  My sister wakes up the earliest.
 
ยกเว้น adverb ที่มาจาก adjective เติม ly ใช้เป็นกฎข้อ 2 เช่น happy (adj) -- happily (adv)
happily  -   more happily  -  the most happily
มีความสุข -  สุขมาก -  สุขที่สุด
เช่น  I smile happily.  I work more happily.  I live the most happily.

Advertisement

Advertisement

 
กฎข้อที่4 : เปลี่ยนตัวสะกด
  • good (adjective) /well (adverb) - better (adjective /adverb) - best (adjective /adverb)   = ดี  - ดีกว่า -  ดีที่สุด
เช่น   I feel good.  He feels better. She felt the best.
 
  • bad (adjective) /badly (adverb) - worse (adjective /adverb)  - worst (adjective /adverb) = แย่ - แย่กว่า - แย่ที่สุด

เช่น  I feel bad. He feels worse. She felt the worst.

  • far (adjective /adverb)- farther/further (adjective /adverb) - farthest/furthest (adjective /adverb)  =ไกล - ไกลขึ้น  - ไกลที่สุด
เช่น   He travels far.  She travels farther.  They travel the farthest.
 
  • a little (adjective /adverb) - less  (adjective /adverb) - least(adjective /adverb)  = น้อย - น้อยกว่า -  น้อยที่สุด

เช่น  I eat a little.  He eats less.  She eats the least.

  • much (adjective /adverb) /many (adjective) - more (adjective /adverb) - most (adjective /adverb) =  มาก  -   มากขึ้น  -  มากที่สุด

เช่น  I talk much. She talks more. He talks the most.

credit: canva.com
กฎข้อที่5 : คำอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎข้างบน
ส่วนใหญ่เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดพยางค์ท้าย
simple -- simpler--simplest  = ธรรมดา  (adjective)
shallow--shallower -- shallowest  = ตื้น (adjective)
sour-- sourer-- sourer = เปรี้ยว (adjective)
 
การเปรียบเทียบขั้นกว่า ต้องใช้กับ than หากต้องการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ๆ แต่ต้องเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกันได้ หรือจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เช่น ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสิงคโปร์  สิ่งที่เปรียบเทียบคือ "ประวัติศาสตร์"
History of Thailand is longer than history of Singapore. ละคำว่าhistory ไม่ได้
History of Thailand is longer than that of Singapore. หากไม่ต้องการใช้คำซ้ำให้ใช้ pronoun แทน
 
ครูด้วง
English Forward Unlimited
 
ภาพทั้งหมดออกแบบโดย : canva

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด