คัดลอกลิงค์

ความรู้

It ที่ไม่ "มัน" ภาษาอังกฤษน่ารู้

125
Kru Duang English
Kru Duang English
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Kru Duang English
แจ้งตรวจสอบ
It ที่ไม่ "มัน" ภาษาอังกฤษน่ารู้

การใช้ "It" เป็นประธาน แบบไม่ได้อ้างอิงคำนาม 

credit: canva.com
ว่าด้วยเรื่อง "สภาพภูมิอากาศ"
เมื่อต้องการสื่อสารเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ มักจะขึ้นด้วยคำว่า "It" เนื่องจากประโยคภาษาอังกฤษต้องมีประธาน เมื่อกล่าวถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปตามธรรมชาติจะใช้ "It" ตั้งประโยคและตามด้วยกริยา หรือ adjective ที่ให้ความหมายตามต้องการ 
 
ในกรณีที่ประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม "s"
It (ประธาน) + rain(s) / snow (s)  เช่น
"It rains." แปลว่า "ฝนตก"
"It snows."  แปลว่า "หิมะตก" 
"It sleets" แปลว่า "หิมะผสมฝน"
"It lightnings." แปลว่า "ฟ้าแลบ"
"It thunders." แปลว่า "ฟ้าร้อง"
"It hails." แปลว่า "ลูกเห็บตก"
 
เนื่องจากสภาพอากาศ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดตลอดเวลา มันจึงจะพูดเป็น "กำลังทำ" หรือ รูป "continuous: be+verb เติม ing"
"It is raining." แปลว่า "ฝนตก"

Advertisement

Advertisement

"It is snowing."  แปลว่า "หิมะตก"
"It is sleeting" แปลว่า "หิมะผสมฝน"
"It is thundering." แปลว่า "ฟ้าร้อง"
"It is hailing." แปลว่า "ลูกเห็บตก"
 
ทำเป็นรูป tense อื่น ๆ ได้ เพื่อแสดงเวลาในการเกิดขึ้น
อดีต (หยุดแล้ว)
"It was raining." / "It rained." แปลว่า "ฝนตก" 
"It was snowing." / "It snowed."  แปลว่า "หิมะตก" 
"It was sleeting" / "It sleeted" แปลว่า "หิมะผสมฝน" 
"It was thundering." / "It thundered."  แปลว่า "ฟ้าร้อง"
"It is hailing." / "It hailed." แปลว่า "ลูกเห็บตก" 
 
อนาคต (ยังไม่เกิด)
"It will rain แปลว่า "ฝนจะตก" 
"It will snow." แปลว่า "หิมะจะตก"   
"It will sleet." แปลว่า "หิมะผสมฝน"
"It will lightning."  แปลว่า "ฟ้าแลบ"
"It will thunder."  แปลว่า "ฟ้าจะร้อง" 
"It will hail."  แปลว่า "ลูกเห็บจะตก" 
 
Perfect (ช่วงเวลา) (ยังไม่หยุด)

Advertisement

Advertisement

"It has been raining for 2 hours" แปลว่า "ฝนตก 2 ชั่วโมง" 
"It has been snowing for 2 days." แปลว่า "หิมะตก 2 วัน"  
"It has been sleeting all day." แปลว่า "หิมะผสมฝนตกทั้งวัน"
"It has lightninged through the evening."  แปลว่า "ฟ้าแลบทั้งคืน" 
"It has thundered for an hour."  แปลว่า "ฟ้าร้องเป็นชั่วโมง" 
"It has hailed for so long."  แปลว่า "ลูกเห็บตกนานมาก"
 
หรือ
ในกรณีเป็น "adjective" ต้องใช้กริยาเป็น "verb to be" (is, am, are / was, were / been)
 
"It is hot."  แปลว่า "อากาศร้อน"
"It is warm." แปลว่า "อากาศร้อน"
"It is chilly" แปลว่า "อากาศหนาว"
"It is freezing" แปลว่า "อากาศหนาว"
"It is cold" แปลว่า "อากาศหนาว"
"It is frosty" แปลว่า "อากาศหนาว"
"It is snowy."  แปลว่า "หิมะตก"

Advertisement

Advertisement

"It is cool." แปลว่า "อากาศเย็น" (แต่ไม่หนาวเท่า cold)
"It is windy." แปลว่า "ลมแรง"
"It is humid."  แปลว่า "อากาศชื้น"
"It is cloudy." แปลว่า "เมฆเยอะไม่มีแดด"
"It is rainy." แปลว่า "ฝนตก"
"It is sunny." แปลว่า "แดดจ้า"
"It is stormy." แปลว่า "มีพายุ"
"It is a clear sky." แปลว่า "ท้องฟ้าโล่ง"
"It is foggy." แปลว่า "มีหมอก"
"It is thundering." แปลว่า "ฟ้าร้อง"
"It is icy." แปลว่า "พื้นเป็นน้ำแข็ง" (เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำอยู่ที่พื้นหรือค้างอยู่ตามที่ต่าง ๆ แต่อุณหภูมิทำให้น้ำเป็นน้ำแข็ง)
 
ถ้าหากต้องการเพิ่มรายละเอียดของลักษณะ สามารถเติมคำต่อไปนี้หน้า "adjective" ได้
"a little" แปลว่า "นิดหน่อย" เช่น  a little cold, a little windy, a little warm
"not really"  แปลว่า "ไม่ค่อย"  เช่น not really cold, not really warm, not really windy
"very แปลว่า "มาก"  เช่น  very warm, very chilly, very cold, very icy
"partly" แปลว่า "บางส่วน"  เช่น  partly cloudy, partly sunny, partly stormy
***คำขยายไม่สามารถใช้ได้กับทุกคำต้องดูที่ความหมายเหมาะสมด้วย***
 
บางครั้งสามารถใช้เป็นการบอกสภาพอากาศเป็นคำนามได้ แต่ใช้สำนวน "There is" ที่ให้ความหมายว่า "มี" ขึ้นต้นประโยคแทน เช่น
"There is a storm." แปลว่า "มีพายุ"
"There is a lot of rain." แปลว่า "มีฝน"
"There is a lot of fog." แปลว่า "มีพายุ"
"There is a lightning." แปลว่า "มีฟ้าแลบ"
"There is a thunder." แปลว่า "มีฟ้าร้อง"
"There is a lot of snow." แปลว่า "มีหิมะ"
credit: canva.com
เมื่อพูดถึงเวลาโดยใช้ "It" เป็นประธาน
เมื่อประโยคภาษาอังกฤษต้องมีประธานเพื่อตั้งประโยค การบอกเวลาก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ต้องใช้ "It" เป็นประธานเพื่อตั้งประโยค
การบอกจำนวนเวลาที่ต้องการใช้กริยา "take"
"It takes 5 minutes." แปลว่า "ใช้เวลา 5 นาที"
"It takes almost 2 hours from Bangkok to Pattaya." แปลว่า "ใช้เวลา 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ถึงพัทยา" 
 
 
หากต้องการใช้บอกเวลาจากนาฬิกา ใช้ is เพื่อให้ความหมาย "เป็น, คือ"
"It is 5 pm."  แปลว่า "5 โมงเย็น"  (pm ใช้หลังเที่ยงวัน)
"It is 4.30 pm"  แปลว่า "บ่าย 4 โมงครึ่ง"
"It is 10 past 8 pm." แปลว่า "2 ทุ่ม 10 นาที"  การบอกเวลาโดยใช้นาทีขึ้นก่อนต้องใช้ คำว่า "past" เชื่อมชั่วโมงในขณะนั้น
"It is 10 to 8 pm." แปลว่า "อีก 10 นาที 2 ทุ่ม" หรือ "1 ทุ่ม 50 นาที"  การบอกเวลาโดยใช้นาทีขึ้นก่อน ต้องใช้คำว่า "to" เชื่อมชั่วโมงถัดไป
credit: canva.com
3. ประโยคแสดงความคิดเห็น
It is + adjective / verbช่อง 3 + that + ประโยค.
It is + adjective / verbช่อง 3 + to verb รูปดั้งเดิม.
 
เช่น
"It is essential that children go to school."
"เป็นเรื่องจำเป็นเด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียน"
 
"It is believed that people should sleep at least 8 hours a day."
"เป็นเรื่องที่เชื่อกันว่าคนควรนอนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง"
 
"It is easy to travel in Bangkok by BTS."
"เป็นเรื่องสะดวกที่จะเดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟฟ้า BTS"
 
"It is told that ghosts are everywhere."
"เป็นเรื่องที่เล่ากันว่าผีมีอยู่ทุกที่"
 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด