คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

ปทุมธานี โชว์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิตมอญ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

นักท่องเที่ยวที่ชอบความเป็นธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีไทย เวลานี้ได้มีแหล่งท่องเที่ยวย้อนวิถีไทย ที่กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้ๆกทม. โดยมีผืนนาที่ข้าวกำลังเขียวขจีสวยงาม และมีสะพานไม้ทอดยาวกว่า 150 เมตร ตั้งอยู่ภายใน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านคลองบางหลวง ม.1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

นางธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ หรือป้าต้อย ผู้ก่อตั้ง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สร้างจุดขายย้อนวิถีไทยสู่คนเมือง ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ ผ่านสะพานไม้ ความยาวกว่า 150 เมตร บนแปลงนาท่ามกลางธรรมชาติ มีการสอนการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัวแบบพึ่งพาตัวเอง มีการเลี้ยงสัตว์ที่ผสมผสานไปกับการปลูกบัวในพื้นที่กว่า 12โดยผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมนี้เองเป็นสิ่งที่ทําใหคนในชุมชนได้รู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อใหเกิดความมีนํ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน

Advertisement

Advertisement

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

โดยเฉพาะความมีนํ้าใจภายในชุมชนที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน การแนะนําหลักการดําเนินชีวิต โดยอาศัยหลักธรรมและประสบการณ์ การเสียสละความสุขส่วนตัวและเสียสละผลประโยชน์ของตน เพื่อประโยชน์สุขต่อส่วนร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเสียสละประโยชน์เล็กนอยเพื่อประโยชน์ที่มากกว่า การบริหารจัดการของชาวบานในชุมชนมีลักษณะเชิงรุก กล่าวคือ ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ ทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการรวมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายไดให้แก่คนในชุมชน

Advertisement

Advertisement

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ด้วยการนำกิจกรรมทางด้านเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้และสัตว์ มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดการผสมกลมกลืน เกื้อกูลกันตามธรรมชาติ และกลายเป็นจุดแลนมาร์กใหม่ยอดฮิตคนชอบกลิ่นท้องทุ่ง และการทำเกษตรแบบพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีบริการชุดชาวมอญหลายแบบให้นักท่องเที่ยวไว้เช่าใส่ถ่ายภาพสวยๆอีกในราคาที่แสนถูกเพียงชุดละ50 บาทเท่านั้น

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งห้อยขาริมบึงบัว เพื่อรับประทานอาหารหลากหลายจากฝีมือชาวมอญ โดยเฉพาะข้าวแช่ชาวมอญโบราณ ที่เต็มไปด้วยเครื่องเคียง หรือขนมเบื้องมอญ และทอดสายตาชมสวนและสัตว์ที่เลี้ยงไว้อย่างเพลิดเพลินใจ ใครชอบออกกำลังกายก็มีเรือพายไว้ให้บริการพายเรือชมสวนท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

Advertisement

Advertisement

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

ที่นี่มีสินค้าทางด้านการเกษตรมามายให้ใด้ชิมหรือซื้อกลับบ้านและมีสินค้าที่ระลึกที่ ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชน เช่น หางหงส์ธงตะขาบ เสริมความเป็นสิริมงคล ตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชา ขอพร เจ้าบ้าน เจ้าเรือน …สิ่งที่ชาวมอญนับถือ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมีโอกาสมาเยือนที่ ทุ่งนามอญ ก็คือ การทานอาหารที่ถูกปรุงแต่งโดยกลุ่มแม่บ้านชุมชน ซึ่งโต๊ะอาหารจะเป็นแบบห้อยขาอยู่บนสระบัว ทำให้ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

กิจกรรมนอกห้องเรียน สำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ เช่น นักเรียน จะมีวิทยากร คอยให้ความรู้ต่างๆ ทั้งความเป็นมาเกี่ยวกับชาวมอญ และการเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงห่าน การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงกบ เป็นต้น

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านคลองบางหลวง ม.1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภายในสวนแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ ได้จัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตรไว้อย่างมีระเบียบ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ผล ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยง ควาย ไก่พื้นบ้าน หมู และปลาในลักษณะการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไปซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

การเดินทาง :จากถนนกาญจนภิเษก ช่วงคูบางหลวง ให้เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามายังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ขับผ่านคลองพระอุดม คลองบางหลวง แล้วเตรียมตัวกลับรถ พอถึงจุดนี้จะสามารถเข้าทุ่งนามอญได้ 2 เส้นทาง จะรอเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางวัดบ่อทองก็ได้ หรือจะยูเทิร์นไปเข้าทางโรงเรียนวัดบ่อทอง (ซอยคูขวาง 5) ก็ได้ หรือสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ นางธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ หรือป้าต้อย เบอร์ 086-773-3856 ,081-3027994

ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ท่องเที่ยววิถีชุมชน สะพานไม้ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์…ชีวิต จุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด