คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประกันสังคมปล่อยกู้?

นิติภัทร หอมละออ
นิติภัทร หอมละออ
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก นิติภัทร หอมละออ
แจ้งตรวจสอบ
ประกันสังคมปล่อยกู้?

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนกลับเชิงลบตอบโต้กับแนวคิดสุดบรรเจิด ของท่านนายกhttps://images.app.goo.gl/oS6HCqLer327wTcYAว่า จะนำเงินประกันสังคมไปปล่อยกู้ (เพื่อหารายได้) แม้ว่าท่ารองนายกจะตอบกลับว่า “ท่านนายก

(เครดิต ภาพ https://images.app.goo.gl/oS6HCqLer327wTcYA)ไม่ได้สั่งการ”(เครดิตภาพ https://images.app.goo.gl/jFTzGpymHQJXzRGr7)https://images.app.goo.gl/jFTzGpymHQJXzRGr7แค่เปรยๆ ก็ตาม ผมก็ได้แต่ชื่นชมในความคิดสร้างสรร แต่ขอแอบไปค้นตกฎหมายว่าจะทำได้หรือไม่

เนื่องด้วยมาตรา ๒๑ (ที่ว่า) “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานประกันสังคม เรียกว่า กองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ใน ลักษณะ ๓ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ประกอบกับเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ “เนื่องจากได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไม่อํานวยให้นํากฎหมายนั้นมาใช้บังคับ ปัจจุบันนี้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก้าวหน้าไปมาก สมควรสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณีว่างงานซึ่งให้หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ"

Advertisement

Advertisement

 

จากเนื้อความของกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า “กองทุนประกันสังคมมีหน้าที่รับภาระเป็น(กอง)ทุนเพื่อรับผิดรับชอบ เฉกเช่นเดียวกับบริษัทประกันภัยที่จะยอมรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อความเสียหายแก่ผู้ประกันตน เฉกเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย ตามกรมธรรภ์

Advertisement

Advertisement

 

ทว่า ทุกท่านต้องไม่ลืมว่า กองทุนประกันสังคม และบริษัทประกันภัย อยู่ในสถานะที่ต่างกันกล่าว คือ กองทุนประกันสังคม ตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนและมิใช่บริษัทเอกชน ส่วนบริษัทประกันภัย ด้วยตัวของบริษัทเองนอกจากมีหน้าที่ในการรับความเสี่ยงจากผู้เอาประกันแล้ว ยังมีหน้าที่ในการแสวงหาผลกำไรเพื่อทดแทนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้กิจการธำรงค์อยู่ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทประกันภัยย่อมไม่สามรถตั้งอยู่ต่อไปได้

 

อย่างไรก็ดี หากเป็นไปตามแนวคิดของท่านนายก กลายเป็นกองทุนประกันสังคมกำลังทำหน้าที่ดุจสถาบันการเงิน ซี่งหากมองในมุมบวกการปล่อยสินเชื่อนั้นผู้ให้กู้ย่อมได้รับดอกเบี้ยตอบแทน แต่หากมองในมุมกลับ หากผู้กู้ผิดนัด ย่อมสร้างความลำบากแก่ผู้ประกันตนในอนาคตอย่างคาดหมายได้ และเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อะไรคือหลักประกันของผู้ประกันตน? เสมือน ครม. เตรียมสินสอดจะไปขอหญิง แต่อ้างกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงว่า สินสอดนำไปปล่อยแกู้แล้วจึงเอามาไม่ได้ ถ้าเข้าตำราแบบนี้ ไม่ทราบว่า การแต่งงานสมควรจะมีขึ้นหรือไม่?

Advertisement

Advertisement

 

ย้ำอีกครั้งนะครับ กองทุนประกันสังคมมิใช่สถาบันทางการเงิน และตามมาตรา  21 ก็ย้ำชัดว่า กองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน

 

อนึ่ง หาก ครม. เห็นว่าจะนำเงินกองทุนประกันสังคมปล่อยกู้จริง ส่วนตัวแนะนำเลยครับ รบกวนเป็นผู้ค้ำประกันของลูกหนี้เงินกู้ครับ หากเกิดกรณีลูกหนี้ผิดนัด ผู้ค้ำประกันยินยอมชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ ผมแอบเชื่อลึกๆว่า เสียงคัดค้านจะเบาลงครับ (เครดิตภาพ https://images.app.goo.gl/hetKeDxYqxX9YBUW9)https://images.app.goo.gl/hetKeDxYqxX9YBUW9

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด