คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ภาวะโลกร้อนอะไรคือสาเหตุ

767
Station by Wayha
Station by Wayha
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Station by Wayha
แจ้งตรวจสอบ
ภาวะโลกร้อนอะไรคือสาเหตุ

          ผลกระทบของภาวะโลกร้อนมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสารพิษสารเคมี การเผาผลาญเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศของโลก ดูดซับเอาพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์ ทำให้อุณภูมิของโลกนั้นสูงขี้น ปัจจุบันอุณภูมิของโลกสูงขึ้นเฉลีย 1.1 - 6.4 ไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกได้ว่าก๊าซเรื่อนกระจก มีแนวโน้มที่จะลดลง ถึงแม้ว่าองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมนานาชาติทั่วโลกมีพันธกิจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็ตาม สาเหตุสำคัญที่ทุกคนควรตะหนักว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

  • การตัดไม้ทำลายป่า การถางป่าเผาป่า

เผาต่อซังฟางข้าวของชาวนาเพื่อการเพาะปลูกเป็นตัวการที่สำคัญ  ในการสร้างคาร์บอนไดออกไซต์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ทำไม่ป่าไม้จึงมีความสำคัญ ทุกทุกคนรู้แต่รู้เพียงแค่มองข้ามผ่าน ป่าไม้นั้นมีหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนได้ออกไซต์ให้เป็นก๊าซออกซิเจน ในเมื่อป่าไม้ลดน้อยลงไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อยู่ในชั้นบรรยกาศเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการถางป่าเผาป่า และเผาต่อซังฟางข้าวในพื้นที่การเกษตร การเผาทำให้เกิดหมอกควันเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นปริมาณที่สูงและรวดเร็ว สร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทำให้ดินกิดการเสือมสภาพ ทำลายจุลินทรีย์ สัตว์ และแมลง สูญเสียอินทรีย์วัตถุในดินสูญเสียน้ำในดิน 

Advertisement

Advertisement

เผาป่าCR : รูปภาพจากเว็บไซต์โหลดรูปฟรี >>https://unsplash.com/


 

  • การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

จากการรายงานงานของกลุ่ม Greenpeace ระบุว่าการเกษตรมีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลัก ๆ คือการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีฆ่าวัชพืช สารเคมีฆ่าแมลง และสารเคมีอื่น ๆ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศอย่างรุนแรง ทำให้โลกมีอุณภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ พืช สัตว์ และมนุษย์ 

Advertisement

Advertisement

สารเคมีCR : รูปภาพจากเว็บไซต์โหลดรูปฟรี >>https://unsplash.com/


 

  •  การทิ้งขยะมูลฝอย

ขยะยังเป็นผลกระทบต่อคนทั้งโลก ในปัจจุบันคนไทยสร้างขยะมูลฝอยเฉลีย 27 ล้านตันต่อปี เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะเกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ความมักง่ายของมนุษย์ ขยะเหล่านี้สร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ และทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะสาเหตุที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้ว ถ้าหากมีขยะเกิดขึ้นจำนวนปริมาณมาก ๆ การจัดการโดยการเผา และฝัง ล้วนที่จะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์หรือก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยตรง หากมีการแก้ไขหรือใช้มาตรการจัดการขยะที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะุเป็นการบังคับใช้กฎหมาย การเก็บค่าธรรมเนียม และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถที่จะลดภาวะการเกิดโลกร้อนที่เกิดจากขยะมูลฝอยนี้ไปได้

Advertisement

Advertisement

ขยะมูลฝอยCR : รูปภาพจากเว็บไซต์โหลดรูปฟรี >>https://unsplash.com/


 

  •  กระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

 การเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐด้านอุตสาหกรรมช่วยทำให้ทุก ๆ คนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ แต่ก็ต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างคาร์บอนจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลต่อก๊าซเรื่อนกระจกแต่เดิมที่คอยปกป้องโลก ที่เคยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่เคยสร้างบรรยากาศของโลกโดยการช่วยระบายความร้อนสร้างความเย็น แต่เมื่อก๊าซพิษของโรงงานอุตสาหกรรมสร้างกระบวนการการเผาไหม้ต่าง ๆ การปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองจนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหน้าแน่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โลกของเราเข้าสู่ภาวะโลกร้อนอย่างเช่นทุกวันนี้

โรงงานอุตสาหกรรมCR : รูปภาพจากเว็บไซต์โหลดรูปฟรี >>https://unsplash.com/


 

  • ยานพาหนะ และเครื่องอำนวยความสะดวก

ทุก ๆ คนต่างจำเป็นที่จะต้องใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ การปล่อยควันจากท่อไอเสีย สารทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำลายชั้นบรรยากาศที่ปกโลก เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น

ยานพาหนะ เครื่องอำนวยความสะดวกCR : รูปภาพจากเว็บไซต์โหลดรูปฟรี >>https://unsplash.com/


           ในอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขนาดไหน แต่เราทุก ๆ คนบนโลกนี้สามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนี้ได้หลายวิธี หลัก ๆ ก็คงจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่นการปิดไฟที่ไม่จำเป็น การลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในการเดินทางใกล้ ๆ  การปลูกต้นไม้ การลดใช้ถุงพลาสติก และวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เราทุกคนสามารถทำให้โลกนี้กลับมาน่าอยู่ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

 

CR : ข้อมูลใช้ประกอบการเขียนบทความจากเว็บไซต์ >>https://www.bbc.com/thai/features-48230652
CR : ภาพหน้าปกภาวะโลกร้อนจากเว็บโหลดภาพฟรี>> https://pixabay.com/th/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด