คัดลอกลิงค์

ความรู้

มาเรียน ครุศาสาตร์ มรภ.ราชนครินทร์ กันดีไหม?

659
Station by Wayha
Station by Wayha
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Station by Wayha
แจ้งตรวจสอบ
มาเรียน ครุศาสาตร์ มรภ.ราชนครินทร์ กันดีไหม?

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แต่เดิมเป็น "วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา" ต่อมายกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา" แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ยกระดับจากสถาบันเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์" จนมาถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในปัจจุบันแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 แห่ง ได้แก่

  1. แห่งแรก ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. แห่งที่สอง ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. แห่งที่สาม ตำบลหัวไทร อำเภอบาลคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

      Rajabhat Rajabhat University

   "ครู" คือใคร  ครูคือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงานให้กับนักเรียน "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์" ก็เช่นกัน คือสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในหลายด้านตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา แล้วนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเยาชนของชาติให้มีความรู้ แล้วนำความรู้มาพัฒนาชาติ ต่อยอดกันไปไม่รู้จักจบสิ้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผลิตบัณฑิตประมาณ 3,000 กว่าคนต่อปี แบ่งเป็นคณะครุศาสตร์จำนวน 1,000 กว่าคนต่อปี แสดงว่าบัณฑิตในสาขาอาชีพครู มีจำนวนมากกว่าคณะอื่น ๆ คณะครุศาสตร์แบ่งสาขาวิชาออกไปหลายแขนงวิชาดังนี้

Advertisement

Advertisement

ครุศาสตร์

  • คณะครุศาสตร์
    แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ 9 สาขาดังนี้

       1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คือ เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ให้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องความต้องการของคนในชุมชนระดับท้องถิ่น

       1.2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คือ เป็นหลักสูตรที่การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นเจ้าของภาษา เมื่อบัณฑิตจบออกไปนำความรู้ความสามารถเข้าสอนในสถานศึกษาและหน่วยงานบริษัท เพราะปัจจุบันเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

       1.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คือ เป็นหลักสูตรการสอนภาษาไทย เพื่อให้บัณฑิตในนำความรู้ในวิชาชีพครูและศาสตร์ทางภาษาไทยและวรรณคดีไทยไปบูรณาการสอนวิชาภาษาไทย ตลอดจนต้องมีการวิเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อให้เป็นครูนักวิจัยรุ่นใหม่ มีแนวการสอนแบบใหม่ให้ท่านสมัยอยู่ตลอดเวลา

       1.4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คือ เป็นหลักสูตรการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และเข้าใจภาษารวมถึงเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำมาประยุกต์ความรู้นำมาใช้กับเทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นำความรู้เข้าสู่ห้องสอนให้กับเด็กนักเรียนได้

Advertisement

Advertisement

       1.5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ เป็นหลักสูตรการสอนด้านทฤษฎี และมีทักษะเชิงปฏิบัติการสอนและเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสามารถบรูณาการความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอให้เมื่อบัณฑิตจบไป แล้วนำความรู้ที่ได้รับนำไปสอนให้กับนักเรียน รู้จักปฏิบัติและทดลองด้านวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

       1.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นหลักสูตรการสอนใช้ทักษะบวกการคิด การสอนแบบ Stem Education สามารถนำไปประยุคใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศน์ สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแสวงหาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิจับทางการศึกษาให้มีการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน

       1.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรุ้ความสามารถ ที่จะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถที่จะผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบริหารงานต่าง ๆ ตามหน่วยงานทางการศึกษา

       1.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ คือ หลักสูตรผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีทักษะการสอนและความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนระดับศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและความรู้ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ

       1.9 สาขาวิชาสังคมศึกษา คือ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาสาระวิชาทั้ง 5 สาระด้วยกัน ได้แก่ สาระภูมิศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ สาระพุทธศาสนา สาระหน้าที่พลเมือง และสาระเศรษฐศาสตร์ การผลิตบัณฑิตครูสาขาสังคมศึกษา หรือจบออกมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการของรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่กระทั้งในส่วนของงานเอก่ชนก็สามารถทำในส่วนงานลูกจ้างสัมพันธ์ เป็นต้น

ภาพผู้เขียนบทความ

          อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  ครูคือผู้ที่เสียสละให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ชี้นำให้ลูกศิษย์เดินในทางสว่างทางที่ถูกต้อง การที่จะเป็นครูได้จะต้องมีคุณธรรมประจำใจ ยึดหลักความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสูง ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งแน่วแน่ มุ่งสร้างพัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างพลเมืองให้เป็นคนดี ให้สังคมนั้นน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน


CR : ภาพประกอบจาก มรภ.ราชนครินทร์ และ เพจเฟซบุ็กคณะครุศาสตร์
        https://www.facebook.com/ ,  http://ce.rru.ac.th/
CR : ข้อมูลดี ๆ จากเว็บไซต์มหาวิทยลัย >> http://reg.rru.ac.th/

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด