คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต จ.ปราจีนบุรี

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี – ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี่กบินทร์บุรี นายจำรัส คงเอี่ยม ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น จะเห็นได้จากมาตรา 33 ซึ่งใช้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการกำหนดมาตรการและกลไกที่จำเป็นในการส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต เนื่องจากปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นผู้ที่รับทราบปัญหาการทุจริตภายในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งหากประชาชนหรือเครือข่ายพบข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่ส่อว่า จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด และแจ้งเบาะแสให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

Advertisement

ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต จ.ปราจีนบุรี

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกแก่เครื่องข่ายในพื้นที่ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี คาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายภาคประชาสังคมหรือประชาชนในจังหวัด สมาชิก STRONG จำนวน 50 คน โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 3 กิจรรม คือ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ,การลงพื้นที่สังเกตการณ์ ติดตามโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ-กลุ่มเป้าหมาย และการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน-กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

Advertisement

Advertisement

ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต จ.ปราจีนบุรี ป.ป.ช.เปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต จ.ปราจีนบุรี

—————————
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์, ลักขณา สีนายกอง

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด