ความรู้

เปิดรั้ว มจพ. ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยใกล้เขาใหญ่

5.8k
ไออุ่น
ไออุ่น
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ไออุ่น
เปิดรั้ว มจพ. ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยใกล้เขาใหญ่

หากรูปภาพไม่ขึ้นกรุณากด  Reload Page

(ขอบคุณภาพจาก https://www.kmutnb.ac.th )

ก่อนอื่นออกตัวไว้ก่อนเลยว่าตัวไออุ่นเป็นคนเรียนที่นี่เอง วันนี้จึงอยากมาแชร์บรรยากาศของมาหาวิทยาลัยให้น้องๆ หรือ คนที่สนใจอยากหาที่ศึกษาต่อบอกเลยว่าถ้าใครชอบบรรยากาศเงีนบสงบ ต้นไม้เยอะๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่แห่งนี้ต้องตอบโจทย์แน่ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม สถานที่ดำเนินการเป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นพื้นที่ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จำนวน 1,233 ไร่ ปัจจุบันวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการภาพบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัย

Advertisement

Advertisement

ภาพบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขีย

บรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัย ท้องฟ้าสวยๆ กับอากาศบริสุทธิ์

ภาพบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลัย

(ขอบคุณภาพจาก photokmutnbprachin)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) และภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI) โดยมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ด้วยลักษณะของหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทำให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเชิงนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากการผลิตบัณฑิต คณะยังมีพันธกิจอื่นที่ดำเนินการ อาทิ การบริการทางวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

Advertisement

Advertisement

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

บรรยากาศคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

(ขอบคุณภาพจาก photokmutnbprachin)


คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ( เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ) และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา คือ บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า)

Advertisement

Advertisement

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสหกรรมบริการบรรยากาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสหกรรมบริการ

(ขอบคุณภาพจาก คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ )


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกอบด้วย 2  ภาควิชา คือภาควิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์คือ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับกลุ่มประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีของโลก และ มีจริยธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อดำเนินการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง ตลอดจนส่งเสริมงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการ ด้านการประยุกต์วิทยาการทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการสัมมนา ปฏิบัติการ การฝึกอบรมและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยปรับใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ประโยชน์ร่วมกัน แก่ผู้ผลิตบัณฑิตและภาคเอกชนผู้ใช้เทคโนโลยี

คณะอุตสหกรรมเกษตรอุตสหกรรมเกษตร

(ขอบคุณภาพจาก คณะอุตสหกรมเกษตร )


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร คือ

(1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องวัด หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี เปิดสอนที่กรุงเทพฯ รับ นศ. ระดับ ปวส

(2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน เป็นหลักสูตร 4 ปี นศ. ระดับ ปวช.  และ

(3) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  โดยแต่ละหลักสูตรเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามสาขาที่เรียนเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเฉพาะทางอย่างมืออาชีพ

(4) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องวัดหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี รับ นศ. ระดับ ปวช. และ ม.6

อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัยอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัดและบริการวิจัย

( ขอบคุณภาพจาก วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี )