คัดลอกลิงค์

ความรู้

การวินิฉัยเกี่ยวสิทธิ์ในที่ดิน

Marat
Marat
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Marat
แจ้งตรวจสอบ
การวินิฉัยเกี่ยวสิทธิ์ในที่ดิน

ฉลามครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีโฉนดของนายแมว จนได้กรรมสิทธิ์แต่ไม่ได้นำไปจดทะเบียนการได้มา เมื่อแมวทราบ แมวจึงนำที่ดินไปขายให้สิงโตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทโดยนายสิงโตรับทราบว่าฉลามได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของแมวแล้วสัญญาซื้อขายที่ดินทำถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อนายสิงโตเข้ามาอยู่ในที่ดินจึงฟ้องขับไล่ฉลามต่อศาล ฉลามยกข้อต่อสู้ว่าตนได้ครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้วแมวย่อมไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอีกต่อไป ดังนั้นการที่สิงโตซื้อที่ดินจากในแมวซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ สิงโตย่อมไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วยให้ท่านวินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของนายฉลามรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใด 

 

ภาพจากเจ้าของบทความ maneerat

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1299 วรรค 2 ถ้ามีผู้ใดได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้นถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนแล้วท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้นมีให้ยกขึ้นเป็นข้ออ้างต่อบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว 

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายจาก maneerat

 

 กรณีนี้ การที่นายฉลามได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดของนายแมวโดยการครอบครองปรปักษ์นั้นถือว่านายฉลามเป็นผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา 1299 วรรค 2 เมื่อปรากฏว่ายังไม่ได้จดทะเบียนได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ฉะนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้และสิทธิอันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นนาฉลามจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตและไม่ได้ ขอขอบคุณภาพจาก https://wallpaperaccess.com/hd-law

Advertisement

Advertisement

 

อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่นายแมวได้จดทะเบียนโอนที่ดินแดนดังกล่าวให้แก่นายสิงโตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนั้นนายสิงโตรับทราบว่านายฉลามได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินของนายแมวแล้วจึงถือว่านายสิงโตซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยไม่สุจริตและไม่ได้จดทะเบียนโดยสุจริตและแม้ว่านายสิงโตจะได้รับโอนที่ดินมาโดยมีค่าตอบแทนและสิงโตก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังนั้นมาฉลามจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวดีกว่านายสิงโตสิงโตย่อมไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและจะฟ้องขับไล่นายฉลามไม่ได้ 

กล่าวโดยสรุปข้อต่อสู้ของนายฉลามที่ว่าตนได้ครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้วจึงรับฟังได้ 

 

 

 

  • ขอขอบคุณภาพประกอบจากเจ้าของโพส Maneerat
  • ขอขอบคุณภาพปก จากเจ้าของบทความ Maneerat

Advertisement

Advertisement

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด