ความรู้

ป่าไม้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษา @ มมส…

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ป่าไม้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษา @ มมส…

ภาพปกโดยผู้เขียน

ในปัจจุบันธรรมชาติถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน หรือให้ความร่มเย็นให้กับสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดด้วยกัน แต่ภายหลังกับพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับป่าไม้มากมาย เช่น ไฟป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากบุคคลที่ไม่เห็นคุณค่าของป่าไม้ จึงเห็นว่าควรให้ป่าไม้ที่อยู่บริเวณใกล้ตัวเราควรได้รับการดูแลมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการทำลายป่าไม้ ดังนั้น เรามาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมกัน

ภาพ 1

ภาพโดยผู้เขียน

และการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นสิ่งที่ควรดูแลรักษาในที่นี้ จึงจะขอกล่าวถึงผืนป่าเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเดินเข้ามาภายในจะพบว่ามีป่าไม้หลากหลายชนิดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน หรือบุคคลที่ผ่านไปมาบริเวณใกล้เขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เรียนรู้และได้อนุรักษ์ช่วยกัน

Advertisement

Advertisement

ซึ่งป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆนาๆชนิด และเป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าไม้ที่คอยให้ความร่มเย็นภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเมื่อเราก้าวเดินผ่านมามองเห็นป่าไม้ต่างก็สบายตา เมื่อได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติตามแต่ละฤดูกาลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้ ต่างยังคงอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นป่าดั้งเดิมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลเพื่อการศึกษาภาพ 2

ภาพโดยผู้เขียน

อีกทั้งมีแหล่งน้ำคอยหล่อเลี้ยงภายในบริเวณป่าไม้แห่งนี้ คอยให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยและเป็นอีกแหล่งน้ำที่คอยเต็มเติมให้ป่าไม้ในบริเวณรอบๆ ได้อาศัยในการหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโต

ซึ่งป่าไม้บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งยังคงเป็นป่าไม้ที่มีขนาดเล็กแต่เป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดีภาพ 3

Advertisement

Advertisement

ดังนั้น จะเห็นว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และดำรงชีพของสัตว์น้อยใหญ่ เพราะป่าไม้ต่างให้ทั้ง ร่มเงา ร่มเย็น แหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรา หากป่าไม้ถูกทำลายสูญหายไปอาจเป็นปัญหาในอนาคต และเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้เรามาช่วยกันรักษาผืนป่าที่อยู่ใกล้ตัวเราให้ป่าไม้กับมาอุดมสมบูรณ์สวยงามไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาในวันข้างหน้ากันครับ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์