คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นครพนม – ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ให้แก่เพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้สละชีวิตเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และความผาสุกของประชาชนตลอดระยะเวลา 66 ปีที่ผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากนั้นเป็นประธานในการประกอบพิธีกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกใหม่ของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ก่อนที่จะมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อกิจการอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่และบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม จำนวน 26 ทุน

Advertisement

Advertisement

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

โดยกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 ซึ่งในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกันนั้น พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีใจความตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าขอเตือนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการ ในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจกล้าหาญและสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร ซึ่งผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มแข็งจริงจังเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาอธิปไตยของชาติรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

Advertisement

Advertisement

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด