ความรู้

เเนะนำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มทส.

267
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เเนะนำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี

สวัสดีครับวันที่ผมจะมาเเนะนำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเเบบคร่าวๆ ว่าในมหาวิทยาลัยของเรามีการเปิดสอนสาขาวิชาทางวิศวกรรมในสาขาใดบ้าง เนื่องจากผมเองก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ เรามาดูกันว่าสำนักวิศวกรรมศาสตร์ของเรามีสาขาใดบ้าง ไปดูกันครับ ^^

เครดิต...editting by Bankk thepwiwat

สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาคปกติ 19 สาขาวิชา ประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

- วิศวกรรมขนส่ง

สาขาวิศวกรรมขนส่ง เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกเเบบ วางเเผนเเละจัดการเกี่ยวกับระบบจราจร คมนาคม การออกเเบบการขนส่ง สามารถประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพด้านการออกแบบควบคุมงานด้านวิศวกรรม การจัดการวางแผนด้านการขนส่ง การออกแบบระบบการขนส่งต่างๆ การมองในเเง่ผู้ประกอบการ การลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

- วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิศวกรรมการผลิต เป็นสาขาวิชาที่เรียนเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสมัยใหม่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์เเละอื่นๆ โดยการประยุกต์กับการใช้คอมพิมเตอร์เเละหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยในการผลิต พูดง่ายๆคือ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกประเภท ที่ไหนมีการผลิตที่นั่นก็ย่อมมีวิศวกรการผลิตเเน่ๆ

- วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นการศึกษาทางด้านไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานได้ทั้งรัฐวิสาหกิจ วิศวกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม

- วิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมโยธาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง การออกเเบบอาคารเเละโครงสร้างของอาคาร ประกอบอาชีพวิศวกรประจำสถานที่ก่อสร้างได้

- วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม

สาขาวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาตร์ในการป้องกันมลพิษสิ่งเเวดล้อมที่จะเกิดเเละเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เเละยังสามารถออกเเบบระบบควบคุมมลพิษ ระบบกำจัดขยะ เพื่อให้การบวนการควบคุมมลพิษปลอดภัย

Advertisement

Advertisement

- วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิศวกรรมโลหการเป็นสาขาเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับโลหวิทยา โครงสร้างโลหะ การอบชุบโลหะเเละอื่นๆ เป็นต้น

- วิศวกรรมปิโตรเลียมเเละเทคโนโลยีธรณี

วิศวกรรมธรณีเป็นการประยุกต์โดยใช้ความรู้ด้านธรณีวิทยาเเละวิศวกรรมเข้าด้วยกันในการวิเคราะห์เเละขุดค้นทางธรรมชาติ เช่น ปิโตรเลียม เหมืองเเร่ เเละธรณีวิทยา

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาเเละวิเคราะห์เกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห์เเละการออกเเบบระบบอิเล็กทรอกนิกส์ทั้งกำลังต่ำเเละกำลังสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกี่ยวข้องทั้งด้านวิศวกรรมเเละการจัดการเพื่อให้เกิดการทำงานที่คุ้มค่าเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อจำกัดต้นทุนเเละควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพเเละลดเวลาการทำงานให้มากที่สุด

Advertisement

Advertisement

- วิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์เเละอากาศยาน

ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะเเบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อย คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์เเละวิศวกรรมอากาศยาน

ซึ่งทั้ง 3 สาขานี้มีพื้นฐานการเรียนการสอนที่เหมือนกันนั่นคือ ระบบทางกลต่างๆ เเละจะต่างกันตรงที่จะเน้นการเรียนเฉพาะของเเต่ละวิชา โดยเครื่องกลจะเน้นระบบทางกลทั้งหมด การไหล ระบบความเย็น การควบคุมต่างๆ รวมไปถึงการออกเเบบเครื่องจักรกล ระบบท่อประปา เป็นต้น ส่วนยานยนต์เเละอากาศยานใช้พื้นฐานเดียวกันกับเครื่องกลเเต่จะต่างกันไป เช่น ยานยนต์ก็จะเน้นเกี่ยวกับระบบทางกลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆของยานยนต์ รวมไปถึงการออกเเบบยานยนต์ เช่นเดียวกันกับอากาศยานที่ก็จะเน้นไปทางด้านอากาศยาน เครื่องบิน โดรน เป็นต้น (ซึ่งตัวผมเองก็เรียนที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี่เเหละ เลยขอเขียนยาวนิดนึงนะ ฮ่าๆ)

- วิศวกรรมเกษตรเเละอาหาร

สาขาวิศวกรรมเกษตรเเละอาหาร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางด้านเกษตรเเละอาหาร โดยเน้นกระบวนการเเปรรูป การถนอมอาหารเเละเครื่องจักรทางด้านการเกษตรเเละอาหาร

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware เเละ Software ฐานข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมเซรามิก

สาขาวิศวกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในสาขาทางด้านวิศวกรรมวัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับการออกเเบ พัฒนากระบวนการการผลิตเซรามิก ทั้งเซรามิกพื้นฐานเเละเซรามิกขั้นสูง (เซรามิกก็ได้เเก่พวก เเก้ว กระจก กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ปูน เป็นต้นครับ)

- วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมศึกษาเกี่ยวกับหลักการไฟฟ้าทางด้านการสื่อสาร การคมนาคมต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ระบบสื่อสารใยเเก้วนำเเสง สัญญาณ3G,4G เป็นต้น

- วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาทางด้านวัสดุวิศวกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การปรับปรุงเเละพัฒนาโครงสร้างเกี่ยวกับพอลิเมอร์ รวมทั้งเเม่พิมพ์ขึ้นรูป (พอลิเมอร์ก็เป็นวัสดุประเภทเส้นใย พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยเเละสิ่งทอ เป็นต้น)

- วิศวกรรมเคมี

สาขาวิศวกรรมเคมีศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเเปลงทางเคมีทางกายภาพ เเละชีวภาพ เพื่อปรับปรุงเเละออกเเบบกระบวนการผลิตทางภาคอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ครอบครัววิศวะ มทส. ของเราจะมีการจัดกิจกรรม "สร้อยน้องคล้องเกียร์พี่" หรือเรียกสั้นๆว่างานวิ่งเกียร์ เป็นประจำทุกปี สำหรับการต้อนรับน้องๆ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัย โดยลักษณะจะเป็นการให้น้องๆ วิ่งเพื่อจะไปรับเกียร์วิศวะ โดยจะมีรุ่นพี่สาขาวิชาต่างๆ เป็นเหมือนผู้ที่จะพาไปน้องๆวิ่ง เป็นกิจกรรมที่สนุกเเละมีคุณค่ามากๆสำหรับเด็กวิศวะ มทส.

เครดิตภาพ ...Apizit photoเครดิตภาพ...Apizit photo

เครดิตภาพ...Apizit photo
ก็จบไปเเล้วสำหรับการเเนะนำสาขาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเเบบคร่าวๆนะ หวังว่าเพื่อนๆอ่านเเล้วพอจะนึกภาพเกี่ยวกับการลักษณะการเรียนของเเต่สาขาออกนะ การเรียนก็เน้นควบคู่กันไประหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหรือเเลปนั่นเอง เรียกได้ว่าทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเลยแหละ เพราะ มหาลัยของเราเรียนในระบบไตรภาคหรือ 3 เทอม ซึ่งสั้นมากๆ ดังนั้น เด็ก มทส. ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา หนี F กันสนุกสุดเหวี่ยงทุกเทอม ฮ่าๆ เครดิตภาพ...Bankk thepwiwat

สำหรับน้องๆที่กำลังสนใจศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ ผมในฐานะรุ่นพี่คนนึงก็ขอเเนะนำน้องๆ เก็บวิศวะ มทส. ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ รับรองไม่ผิดหวังเเน่นอน ขอบคุณครับ :)


ขอขอบคุณเเหล่งข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.sut.ac.th/2013/

Video เเนะนำสาขาวิชา https://www.youtube.com/watch?v=XExsxkOOly8


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์