ความรู้

การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ

159
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ

การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ ?


" ในการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นมีเทคนิค และวิธีการสอนมากมายหลากหลายวิธีการ แต่รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning style) ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเช่นเดียวกัน คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคุณมีความถนัดในการเรียนรู้แบบไหน เรามาทำความเข้าใจกันเลยครับ "


ที่มา : ผู้เขียนภาพที่ 1 การสังเกตุการเรียนการสอนในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มา : เพชรแห่งปัญญา 


          มีนักจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ และได้จำแนกออกเป็น 3 ประเภท โดยลักษณะของการแบ่งรูปแบบการเรียนรู้นั้นแบ่งตามความถนัดของการรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส โดยแบ่งได้ดังนี้ คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual Learner) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory Learner)  และ การรับรู้ทางร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic Learner)

Advertisement

Advertisement

ที่มา : เพชรแห่งปัญญาภาพที่ 2 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มา : เพชรแห่งปัญญา 


วิธีการสังเกตความถนัดในการเรียนรู้ของตนเองสามารถสังเกตได้ดังนี้

          1. ความถนัดในการเรียนรู้จากการมองเห็น (Visual Learner) ผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จากการมองเห็น จะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนรู้จากการดูภาพประกอบการสอน วิดีโอประกอบการสอน และแผนภูมิ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีความถนัดในการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นนั้นเรียนรู้ได้ดี วิธีการสังเกตตนเองว่าเราเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นหรือไม่ สังเกตง่ายๆ คือ เมื่อเราได้ยิน หรือได้ฟังเรื่องราวอะไรก็ตาม เราจะเกิดการจินตนาการ หรือสร้างภาพจำลองในความคิดของเราขึ้นมาโดยอัตโนมัต ซึ่งการประกอบอาชีพที่มีสอดคล้องกับความถนัดในด้านนี้คือ การประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรือหมอผ่าตัด เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ที่มา : เพชรแห่งปัญญาภาพที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพ ที่มา : เพชรแห่งปัญญา 


          2. ความถนัดในการเรียนรู้จากการฟัง (Auditory Learner) ผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จากการฟัง จะเรียนรู้ได้ดีหากมีโอกาสได้พูดคุย หรือรับฟังการบรรยายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง และชอบฟังเรื่องเล่าของคนอื่นๆ จะมีทักษะในการพูดค่อนข้างสูง มีความถนัดในด้านการใช้วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวผู้รับสารให้เชื่อในสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อออกไป ซึ่งอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดในด้านนี้คือ อาชีพเป็นนักดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการ นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็นต้น

ที่มา : เพชรแห่งปัญญาภาพที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยการตอบคำถาม ที่มา : เพชรแห่งปัญญา 

Advertisement

Advertisement


          3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) ผู้ที่มีความถนัดในการเรียนรู้จากร่างกายและความรู้สึก จะมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการ เต้น ฟ้อนรำ หรือแสดงท่าทางใดๆ ก็จะมีเสน่ห์ และดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็น ซึ่งสายการเรียนที่สอดคล้องกับความถนัดในด้านนี้คือ ทางด้านศิลปะการแสดงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น โขน ละคร หรืออาจจะต่อยอดความถนัดจนไปสู่การเป็นดารา ก็อาจเป็นไปได้

ที่มา : เพชรแห่งปัญญาภาพที่ 5 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ที่มา : เพชรแห่งปัญญา 

          สรุปได้ว่า ความถนัดในด้านการเรียนรู้ของคนเรานั้นมี 3 ประเภท คือความถนัดจากการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น ความถนัดจากการฟัง และความถนัดในด้านการมองเคลื่อนไหว มนุษย์ทุกคนนั้นมีคุณค่าในตนเอง ดังนั้น เราต้องเข้าใจในความถนัดของตนเอง และพัฒนาความถนัดของตนเองจนสามารถนำความถนัดของตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป

 

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เพชรแห่งปัญญา
เพชรแห่งปัญญา
อ่านบทความอื่นจาก เพชรแห่งปัญญา

ชอบเขียนในแนวเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ทฤษฎี ความรู้พหุปัญญา ทักษะวิชาการต่างๆ และการบูรณาการองค์ความรู้ทุกอย่างสู่การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์