คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..??

197
Znsci Nuxkie
Znsci Nuxkie
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Znsci Nuxkie
แจ้งตรวจสอบ
กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..??

กู้เงิน 50,000 ผ่านธนาคารออมสิน ทราบผลภายใน 2 วัน ใครกู้ได้บ้าง..??

ตามที่มติครม.ได้เห็นชอบปล่อยโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยให้วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท นั้น มีผู้ที่ได้รับทราบข่าวสารกันมาบ้างแล้วนะคะ และยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ากู้ได้จริงหรือ และใครบ้างที่มีสิทธิในการกู้กับโครงการนี้ อาชีพอิสระกู้ได้ไหม ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่ มาดูกันค่ะว่า สาระสำคัญของเงื่อนไขของผู้มีสิทธิกู้เป็นอย่างไรบ้าง

โครงการสินเชื่อ

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

2. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

Advertisement

Advertisement

3. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

6. ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ

ลงทะเบียน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครที่มีสิทธิดังข้อที่กล่าวมาก็สามารถไปลงทะเบียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินกันได้เลย หมดเขตวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2563 นะคะ ที่สำคัญไม่ต้องมีผู้ค้ำก็กู้ได้ค่ะ

มีเงื่อนไขมาฝากเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น เท่ากับร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

Advertisement

Advertisement

การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดนะคะ

การชำระงวด

 ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปกจาก https://pixabay.com

รูปที่ 1 และ 2 จาก https://www.gsb.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก https://ln15.gsb.or.th

Advertisement

Advertisement

รูปที่ 3 จาก https://pixabay.com

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด